„ Ortografia, chociaż trudna, wcale nie jest taka nudna”.

Czy uczenie się ortografii jest tylko uciążliwym obowiązkiem, czy może być również przyjemnością? Praca nad ortografią uczniów, nad budzeniem w nich świadomości ortograficznej jest niewątpliwie trudnym zadaniem i mimo ogromnego wysiłku nauczycieli często nie daje zadawalających rezultatów. Trudności związane z poprawnym pod względem ortograficznym zapisem wyrazów powstają na skutek rozbieżności między mową a pismem. Istnienie czterech zasad polskiej ortografii świadczy o jej złożoności. Niezależnie jednak od tego, która z zasad stanowi podstawę pisowni (fonetyczna, morfologiczna, historyczna czy konwencjonalna) w procesie nauczania poprawnego pisania powinny zostać wykształcone u uczniów nawyki ortograficzne. Zdobycie tej umiejętności pozwala uczniowi zrozumieć budowę i znaczenie pisanych wyrazów, posługując się znanymi zasadami dokonywać poprawnego wyboru zapisu. Dochodzimy do tej umiejętności z trudem i różnymi drogami w ciągu całego okresu nauczania. Aby podnieść sprawność ortograficzną uczniów klas młodszych oraz promować systematyczne nauczanie ortografii w edukacji wczesnoszkolnej, postanowiłyśmy zorganizować konkurs ortograficzny dla uczniów kończących klasę trzecią ( I etap edukacji).

Celem konkursu jest:

  • promowanie kultury polskiego  języka,
  • podniesienie sprawności ortograficznej uczniów edukacji wczesnoszkolnej,
  • wyrabianie nawyków poprawnego  pisania,
  • wytworzenie stanu ustawicznej czujności ortograficznej
  • stworzenie uczniom możliwości konfrontacji poziomu swojej wiedzy i umiejętności ortograficznych z rówieśnikami.

Nadanie rangi tej imprezie poprzez objęcie jej honorowym patronatem przez prezydenta Miasta Łomża przyniesie – mamy taką nadzieję - wymierne efekty – bezbłędne pisanie stanie się ambicją uczniów od najmłodszych lat. 

Więcej o Miejskim Konkursie Ortograficznym 2015

 Organizatorzy: mgr Ewa Sawicka, mgr Bożena Wachowska