Łomża, 2018

Ważny jest rodzaj pomocy, którą się oferuje, ale jeszcze ważniejsze od tego jest serce,

z jakim tej pomocy się udziela.”

                                                            Jan Paweł II

 

Takim mottem kieruje się Szkolny Klub Wolontariatu, który został założony we wrześniu 2016r. w Szkole Podstawowej nr 7 im. Adama Mickiewicza w Łomży. Tworzy go grupa uczniów, którzy bezinteresownie i z ogromną życzliwością wyrażają chęć pomocy innym.

 

Regulamin Szkolnego Klubu Wolontariatu działającego w Szkole Podstawowej nr 7 im. Adama Mickiewicza w Łomży

Postanowienia ogólne

 1. Wolontariat - to bezpłatne, świadome i dobrowolne działanie na rzecz innych, wykraczające poza więzi rodzinno- koleżeńsko- przyjacielskie. Wolontariat stwarza szansę wykorzystania własnych umiejętności i doświadczeń, zdobycia nowych doświadczeń.
 2. Wolontariusz – to osoba pracująca na zasadzie wolontariatu. Wolontariuszem może być każdy, w każdej dziedzinie życia społecznego, wszędzie tam, gdzie taka pomoc jest potrzebna. Bycie wolontariuszem to nie tylko odpowiedzialność, to przede wszystkim ogromna satysfakcja z pomocy drugiemu człowiekowi.
 3. Szkolny Klub Wolontariatu skierowany jest do uczniów, którzy chcą pomagać innym, reagować czynnie na potrzeby środowiska, inicjować działania w środowisku lokalnym, wspomagać różnego typu inicjatywy charytatywne i kulturalne.
 4. Szkolny Klub Wolontariatu jest wspólnotą całkowicie nieodpłatną i otwartą na wszystkich, którzy chcą pomagać innym.
 5. Szkolny Klub Wolontariatu działa tam ,gdzie może służyć ludziom, którzy go potrzebują.

Cele i założenia

 1. Zaangażowanie uczniów do świadomej, dobrowolnej i nieodpłatnej pomocy innym.
 2. Rozwijanie wśród uczniów postaw otwartości i wrażliwości na potrzeby szkolnego
  i lokalnego środowiska.
 3. Zapoznawanie z ideą wolontariatu.
 4. Promocja idei wolontariatu.
 5. Przygotowywanie dzieci do podejmowania pracy wolontariusza.
 6. Umożliwianie uczniom podejmowania działań na rzecz potrzebujących pomocy.
 7. Wspieranie ciekawych inicjatyw uczniowskich, działań edukacyjnych.
 8. Pomoc szkolnym rówieśnikom w trudnych sytuacjach.
 9. Rozwijanie pasji i zainteresowań dzieci.
 10. Nauka samorządności.
 11. Wypracowanie systemu włączania dzieci do działań o charakterze wolontarystycznym
  i wykorzystanie ich umiejętności i zapału w pracach na rzecz szkoły i środowiska szkolnego
  i lokalnego.
 12. Prowadzenie cyklicznych spotkań wolontariuszy.

Wolontariusze

 1. Wolontariuszem może zostać każdy, kto pragnie służyć innym.
 2. Członkiem Klubu może być uczeń respektujący zasady Klubu, po uprzednim przedstawieniu opiekunom klubu pisemnej zgody rodziców na działalność wolontariacką.
 3. Wolontariusz zna plan pracy oraz zakres obowiązków wolontariuszy i przestrzega ich.
 4. Członkowie Klubu mogą podejmować pracę w wymiarze, który nie utrudni im nauki
  i pomocy w domu.
 5. Członek Klubu systematycznie uczestniczy w pracy Klubu, a także w spotkaniach wolontariuszy.
 6. Każdy członek Klubu stara się aktywnie włączać w działalność Klubu, zgłaszać własne propozycje i inicjatywy, wykorzystując swoje zdolności.
 7. Każdy członek wolontariatu swoim postępowaniem stara się promować ideę wolontariatu, być przykładem dla innych.
 8. Członek Klubu kieruje się bezinteresownością, życzliwością, chęcią niesienia pomocy, troską o innych.

Struktura Szkolnego Klubu Wolontariatu

 1. Na czele Szkolnego Klubu Wolontariatu stoją opiekunowie p. Karol Bikowski i p. Mariusz Markowski.
 2. Członkami Klubu są chętni uczniowie z klas IV-VIII.

Nagradzanie wolontariuszy

 1. Oprócz spotkań cyklicznych raz w roku zostanie zorganizowane spotkanie podsumowujące, na którym spotykają się wszyscy wolontariusze wraz z opiekunami w celu przypomnienia misji wolontariatu, celów i zasad działania oraz nagradzania za działalność wolontariacką.
 2. Formy nagradzania:
 • wyrażenie uznania słownego,
 • nagradzanie pozytywnymi wpisami,
 • pochwała na forum szkoły, 
 • umieszczenie nazwiska w sprawozdaniu,
 • wręczanie listów pochwalnych i dyplomów,
 1. Działalność w Klubie.

Nagradzanie wolontariuszy ma walor motywujący, podkreślający uznanie dla działalności wolontariusza.

Kodeks etyczny wolontariusza

Być pewnym – Zastanów się, dlaczego chcesz pomagać innym ludziom.
Być przekonanym – Nie oferuj swej pomocy, jeżeli nie jesteś przekonany o wartości tego, co robisz.
Być lojalnym – Zgłaszaj sugestie, nie uderzaj w innych.
Przestrzegać zasad – Nie krytykuj rzeczy, których nie rozumiesz. Może okazać się, że mają swoje uzasadnienie.
Mówić otwarcie – Pytaj o rzeczy, których nie rozumiesz.
Chętnie uczyć się – Rozszerzaj swoją wiedzę.
Stale się rozwijać – Staraj się wiedzieć jak najwięcej o Twojej organizacji i pracy.
Nie sprzeciwiać się kontroli nad sobą – Będziesz pracował lepiej i zwiększą satysfakcją, wykonując to, czego od Ciebie się oczekuje.
Być osobą, na której można polegać – Praca jest zobowiązaniem. Wykonuj to, co zgodziłeś się zrobić. Nie składaj obietnic, których nie jesteś w stanie spełnić.
Działać w zespole – Znajdź dla siebie miejsce w grupie. Samotnik działający na własną rękę jest mało skuteczny.

 


ZADANIA

ODPOWIEDZIALNI

WRZESIEŃ

 1. Akcja rekrutacyjna w szkole. Promocja SKW – przygotowanie plakatu informacyjnego dotyczącego wolontariatu.

K. Bikowski, M. Markowski,

 1. Opracowanie regulaminu i planu działań Klubu.

K. Bikowski, M. Markowski,

 1. Udział w "Zakręconej Akcji", polegającej na zbiórce plastikowych nakrętek, by wspierać łomżyńskie hospicjum.

opiekunowie SU i MSU
K. Bikowski, M. Markowski,
wychowawcy klas

PAŹDZIERNIK

1.      Akcja „Żonkilowe Pola Nadziei”

Dyrekcja, E. Sawicka,
K. Bikowski, M. Markowski,

2.      Zorganizowanie akcji charytatywnej na rzecz schroniska dla zwierząt z Łomży (zbiórka, ręczników, kocy itp.) oraz zbiórka kasztanów i żołędzi na dokarmianie w okresie zimy zwierząt leśnych.

SU i MSU,

K. Bikowski, M. Markowski,
wychowawcy klas

3.      Udział w „Zakręconej Akcji”.

opiekunowie SU i MSU
K. Bikowski, M. Markowski,
wychowawcy klas

4.      Porządkowanie opuszczonych grobów na cmentarzu i zapalenie zniczy.

K. Bikowski, M. Markowski,

LISTOPAD

 1. Udział w "Zakręconej Akcji".

K. Bikowski, M. Markowski,

 1. Przygotowania do Ogólnopolskiej Akcji „Góra Grosza 2018”.

K. Bikowski, M. Markowski,

GRUDZIEŃ

 1. Udział w "Zakręconej Akcji".

opiekunowie SU i MSU
K. Bikowski, M. Markowski,

wychowawcy klas

 1. Udział w akcji "Góra Grosza"

K. Bikowski, M. Markowski,
we współpracy z SU i MSU
wychowawcy klas

 1. Udział w  akcji „Szlachetna paczka”

K. Łebkowska, we współpracy z SU
 i MSU, wychowawcy klas

 1. II Mikołajkowe Ozdoby Świąteczne

M. Raciborska,

K. Bikowski, M. Markowski

 1. Choinkowe Kwesta Jarmark Bożonarodzeniowy – pomoc dzieciom z chorobą nowotworową.

Dyrekcja, E. Sawicka,

STYCZEŃ

 1. Udział w "Zakręconej Akcji"

 

opiekunowie SU i MSU
K. Bikowski, M. Markowski,
wychowawcy klas

LUTY

 1. Udział w "Zakręconej Akcji"

 

opiekunowie SU i MSU
K. Bikowski, M. Markowski,
Wychowawcy klas

MARZEC

 1. Udział w "Zakręconej Akcji"

 

opiekunowie SU i MSU
K. Bikowski, M. Markowski,
Wychowawcy klas

KWIECIEŃ

 1. Kwesta Jarmark Wielkanocny – pomoc dzieciom z chorobą nowotworową.

Dyrekcja, E. Sawicka,
K. Bikowski, M. M. Markowski,

MAJ

 1. Finał akcji ,,Żonkilowe Pola Nadziei”

Dyrekcja, E. Sawicka,
K. Bikowski, M. Markowski,

CZERWIEC

Podsumowanie efektów całorocznej działalności - sprawozdanie

K. Bikowski, M. Markowski,

Ewaluacja

Przykładowe sposoby:
- sprawozdanie z pracy wolontariatu,
- rejestr akcji charytatywnych,
- potwierdzenia wpłat na konta fundacji,
- zdjęcia z imprez; akcji charytatywnych,
- publikacje na stronie internetowej szkoły,
- artykuły w prasie lokalnej,
- podziękowania od osób i instytucji.