PLAN PRACY SZKOLNEGO KLUBU WOLONTARIATU

Cele i założenia

 1. Zaangażowanie uczniów do świadomej, dobrowolnej i nieodpłatnej pomocy innym.
 2. Rozwijanie wśród uczniów postaw otwartości i wrażliwości na potrzeby szkolnego
  i lokalnego środowiska.
 3. Zapoznawanie z ideą wolontariatu.
 4. Promocja idei wolontariatu.
 5. Przygotowywanie dzieci do podejmowania pracy wolontariusza.
 6. Umożliwianie uczniom podejmowania działań na rzecz potrzebujących pomocy.
 7. Wspieranie ciekawych inicjatyw uczniowskich, działań edukacyjnych.
 8. Pomoc szkolnym rówieśnikom w trudnych sytuacjach.
 9. Rozwijanie pasji i zainteresowań dzieci.
 10. Nauka samorządności.
 11. Wypracowanie systemu włączania dzieci do działań o charakterze wolontarystycznym
  i wykorzystanie ich umiejętności i zapału w pracach na rzecz szkoły i środowiska szkolnego
  i lokalnego.
 12. Prowadzenie cyklicznych spotkań wolontariuszy.

 

ZADANIA

WRZESIEŃ

Zgłoszenie szkoły do konkursu ,,Szkolny Klub Wolontariatu”.

Powołanie Klubu „Szkolny Klub Wolontariatu” zrzeszającego uczniów SP 7.

Akcja rekrutacyjna w szkole. Promocja SKW – przygotowanie plakatu informacyjnego dotyczącego wolontariatu.

Opracowanie regulaminu i planu działań Klubu.

Udział w "Zakręconej Akcji", polegającej na zbiórce plastikowych nakrętek, by wspierać łomżyńskie hospicjum.

Akcja ekologiczna Sprzątanie świata.

Akcja „Żonkilowe Pola Nadziei”

Przygotowanie scenariusza zajęć na temat wolontariatu przez opiekunów klubu. Poprowadzenie wg scenariusza lekcji wychowawczych o wolontariacie.

Zorganizowanie akcji charytatywnej na rzecz schroniska dla zwierząt z Łomży (zbiórka, ręczników, kocy itp.) oraz zbiórka kasztanów i żołędzi na dokarmianie w okresie zimy zwierząt leśnych.

Udział w akcji charytatywnej ,, Bieg dla Adama”

Udział w „Zakręconej Akcji”.

Porządkowanie opuszczonych grobów na cmentarzu i zapalenie zniczy.

Wizyty w Przedszkolu nr 5 w ramach akcji "Cała Polska czyta dzieciom".

LISTOPAD

Udział w "Zakręconej Akcji".

Udział w  akcji "Góra Grosza"

Przeprowadzenie pogadanek w klasach na temat ubóstwa, empatii, postaw altruistycznych zwracając uwagę na rolę wolontariatu i chęć pomagania.

Przeprowadzenie akcji samopomocy na rzecz uczniów w szkole w formie zaproponowanej przez członków Klubu.

Obchody DNIA WOLONTARIUSZA

Przygotowanie i przeprowadzenie szkolnego konkursu plastycznego nt. „Pomocna dłoń”.

Udział w "Zakręconej Akcji".

Ogólnopolska akcja ,,Czerwonokrzyska Gwiazdka” - zbiórka żywności w szkole dla rodzin potrzebujących. 

Zbiórka żywności i pieniędzy w markecie Stokrotka dla rodzin potrzebujących

Udział w akcji "Góra Grosza"

Pomagamy ptakom przetrwać zimę – wykonanie karmnika dla ptaków

Udział w  akcji „Szlachetna paczka”

Kwesta Jarmark Bożonarodzeniowy – pomoc dzieciom z chorobą nowotworową.

Przeprowadzenie pogadanek w klasach na temat ubóstwa, empatii, postaw altruistycznych zwracając uwagę na rolę wolontariatu i chęć pomagania.

STYCZEŃ

Udział w "Zakręconej Akcji"

LUTY

Udział w "Zakręconej Akcji"

MARZEC

Zorganizowanie ogólnoszkolnego konkursu
„Pomaganie jest fajne!”  - opowiadanie lub wiersz

Przeprowadzenie szkolnej ankiety uczniowskiej na temat: „Czy warto pomagać”? Jak oceniasz Szkolny Klub Wolontariatu, czym powinien się jeszcze zajmować i komu pomagać?

KWIECIEŃ

Kwesta Jarmark Wielkanocny – pomoc dzieciom z chorobą nowotworową.

MAJ

Finał akcji ,,Żonkilowe Pola Nadziei”

CZERWIEC

Podsumowanie efektów całorocznej działalności - sprawozdanie


Opiekunowie: Karol Bikowski, Mariusz Markowski