PLAN PRACY SZKOLNEGO KOŁA PCK

Założenia ogólne

  • Promowanie działalności Polskiego Czerwonego Krzyża i honorowego krwiodawstwa.
  • Propagowanie międzynarodowego prawa humanitarnego.
  • Kształtowanie zachowań przejawiających się wrażliwością na los drugiego człowieka

  i chęcią niesienia mu pomocy.

  • Promocja zdrowego stylu życia.
  • Profilaktyka uzależnień.
  • Kształcenie umiejętności udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej.

 

GŁÓWNE ZAŁOŻENIA

ZADANIA

Propagowanie idei

humanitaryzmu i działań PCK

1.Nabór chętnych do Szkolnego Koła PCK – uczniowie klas VIe
2. Wybór zarządu Szkolnego Koła PCK.
3. Przyjęcie planu pracy koła w nowym roku szkolnym 2016/2017.
4. Przydział zadań członkom koła.
5. Zapoznanie z historią powstania PCK
i jego podstawowymi zasadami.

Profilaktyka uzależnień

1. Włączenie się do szkolnego konkursu promującego życie bez nałogów.

Kształtowanie właściwych postaw i przyzwyczajeń

higieniczno-zdrowotnych

1.Redagowanie gazetki ściennej promującej zdrowy styl życia – PIRAMIDA ZDROWIA.

2.Zorganizowanie akcji „Dzień owocowo - warzywny – czyli zdrowe odżywianie” - przyrządzanie sałatek, soków owocowo-warzywnych.

Pomoc potrzebującym

 

 

 

 

1. Udział w akcjach pomocy organizowanych przez PCK np. Czerwonokrzyska Gwiazdka, zbiórka plastikowych nakrętek, zbieramy przybory szkolne w supermarketach Stokrotka

2. Wykonanie stroików/ kartek dla osób samotnych i chorych na święta Bożego Narodzenia i Wielkanocy.

3. Akcja dokarmiania zwierząt.

4. Udział w akcjach   charytatywnych.

Upowszechnianie

wiedzy i umiejętności

z zakresu pierwszej

pomocy

przedmedycznej

1. Współpraca z pielęgniarką szkolną.

2. Pogadanki na temat udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej (zatrucia pokarmowe, złamania, zwichnięcia, krwawienia, oparzenia, odmrożenia).

 

Opiekun: Elżbieta Kozłowska