Plan Pracy Szkolnego Koła PCK

działającego przy Szkole Podstawowej nr 7 w Łomży

Rok szkolny 2018/2019

 

 

Wielu małych ludzi w  wielu małych miejscowościach, robiąc wiele małych rzeczy, potrafi odmienić oblicze świata!”

Spis treści:

 1. Wstęp
 2. Cele ogólne i zadania PCK
 3. Zasady Polskiego Czerwonego Krzyża
 4. Szkolne koła PCK
 5. Cele szczegółowe Szkolnego Koła PCK
 6. Plan Pracy Szkolnego Koła PCK przy Szkole Podstawowej nr 7 im. A. Mickiewicza w Łomży

 

 1. WSTĘP

Polski Czerwony Krzyż jest członkiem i częścią składowa Ruchu Czerwonego Krzyża i Czerwonego Półksiężyca. Organizacja ta powstała w Polsce przed 80 laty w trosce o losy innych ludzi. Jej działalność oparta jest na pracy wolontariuszy zrzeszonych w szkolnych i akademickich kołach PCK, grupach młodzieżowych działających przy Zarządach Rejonowych i Okręgowych PCK, klubach honorowych dawców krwi oraz kół zawodowych i środowiskowych. Od początku swojego istnienia prowadzi różnorodną działalność w dziedzinie ochrony zdrowia, pomocy socjalnej i pierwszej pomocy, odgrywa znaczącą rolę w rozwoju ruchu honorowego krwiodawstwa, przekazuje wzorce humanitarnych postaw, uwrażliwia na cierpienie drugiego człowieka.

 

 1. CELE OGÓLNE PCK

Podstawowym celem pracy szkolnego koła PCK jest propagowanie w środowisku szkolnym idei humanitaryzmu i zasad działania Polskiego Czerwonego Krzyża , promocja zdrowego stylu życia, unikanie zagrożeń wynikających z uzależnień oraz poznawanie podstawowych zasad udzielania pierwszej pomocy. W wypełnianiu swojej misji Czerwony Krzyż podejmuje przede wszystkim takie zadania jak:

- ochrony życia i zdrowia,

- zapewnienie poszanowania istoty ludzkiej, zwłaszcza podczas konfliktów zbrojnych i w innych krytycznych sytuacjach,

- praca na rzecz zapobiegania chorobom i rozwijanie pomocy społecznej,

- aktywizowanie pracy wolontariuszy i stała gotowość do niesienia pomocy,

- budowa uniwersalnego poczucia solidarności ze wszystkimi , którzy potrzebują ochrony i pomocy

 

Statut , wspólny dla wszystkich części składowych Ruchu Czerwonego Krzyża określa następująco jego wspólną misję:

 „Stowarzyszenia krajowe Czerwonego Krzyża i Czerwonego Półksiężyca, Międzynarodowy Komitet Czerwonego Krzyża i Międzynarodowa Federacja Stowarzyszeń Czerwonego Krzyża i Czerwonego Półksiężyca stanowią łącznie światowy ruch humanitarny, którego posłannictwem jest zapobieganie ludzkim cierpieniom i łagodzenie ich wszędzie, gdzie one występują, ochrona życia i zdrowia oraz działanie na rzecz poszanowania istoty ludzkiej, zwłaszcza w czasie konfliktu zbrojnego i w innych sytuacjach zagrożenia, praca na rzecz zapobiegania chorobom oraz podnoszenia zdrowotności i opieki społecznej, popieranie dobrowolnego niesienia pomocy oraz stałej gotowości członków Ruchu do niesienia pomocy, jak również powszechnego poczucia solidarności z tymi, którzy potrzebują pomocy i ochrony ze strony Ruchu”

Poprzez swą działalność humanitarną i upowszechnianie swoich ideałów Ruch CK i CP wspiera trwały pokój, który nie może być rozumiany po prostu jako stan bez wojny, lecz jako dynamiczny proces współpracy między wszystkimi państwami i narodami, współpracy opartej na poszanowaniu wolności, niepodległości i suwerenności narodów, równości praw człowieka, jak również na sprawiedliwym i równym podziale zasobów dla zaspokajania potrzeb narodów. „Inter arma caritas” („Miłosierdzie wśród walki”) oraz „Per humanitatem ad pacem” („Przez humanitaryzm do pokoju”) – to dewizy wyrażające wspólne ideały Ruchu Czerwonego Krzyża i Czerwonego Półksiężyca.

 

 1. ZASADY CZERWONEGO KRZYŻA:

Humanitaryzm – niesienie pomocy np. rannym bez czynienia jakiejkolwiek różnicy między nimi,

Bezstronność – nie czyni żadnej różnicy ze względu na narodowość, rasę, wyznanie, pozycję społeczną lub przekonania polityczne. Zajmuje się wyłącznie niesieniem pomocy cierpiącym, kierując się ich potrzebami i udzielając pierwszeństwa w najbardziej naglących przypadkach,

Neutralność – w celu zachowania powszechnego zaufania Ruch powstrzymuje się od uczestnictwa w działaniach zbrojnych oraz – w każdym czasie – w sporach natury politycznej, rasowej, religijnej lub ideologicznej,

Niezależność – Ruch jest niezależny,

Dobrowolność – Wolontariusze i pracownicy Ruchu niosą pomoc dobrowolnie, nie kierując się chęcią osiągania jakiejkolwiek korzyści,

Jedność –   w każdym kraju działa tylko jedno stowarzyszenie Czerwonego Krzyża lub

Czerwonego Półksiężyca. Powinno ono być otwarte dla wszystkich i obejmować swoją, humanitarną działalnością obszar całego kraju.

Powszechność – Międzynarodowy Ruch Czerwonego Krzyża i Czerwonego Półksiężyca, w którym wszystkie stowarzyszenia mają równe prawa i obowiązek niesienia sobie nawzajem pomocy, obejmuje swoją działalnością cały świat.

 

 SZKOLNE KOŁA PCK

Szkolne Koła PCK  istnieją od 1921r. do dnia dzisiejszego stanowiąc najstarszą a zarazem  największą część struktury w Ruchu Młodzieżowym PCK. Skupiają one dzieci i młodzież w wieku 10- 19 lat. Zakładane są począwszy od IV klas szkół podstawowych , przez szkoły gimnazjalne i ponadgimnazjalne. Rozwijają działalność dzieci i młodzieży , uwzględniając przy tym realizację wszystkich zadań statutowych PCK.

 

 1. CELE SCZEGÓŁÓWE SZKOLNEGO KOŁA PCK

Głównym celem działalności szkolnego koła PCK jest aktywizacja środowisk szkolnych w duchu humanitaryzmu i niesienia pomocy potrzebującym. Cel ten jest realizowany poprzez następujące cele szczegółowe:

 • pomoc ludziom potrzebującym,
 • nabywanie nawyku dbałości o swoje zdrowie i bezpieczeństwo,  kształtowanie właściwych postaw i przyzwyczajeń higieniczno– zdrowotnych,
 • zapoznanie z przyczynami, przebiegiem, leczeniem oraz profilaktyką wybranych chorób,
 • propagowanie idei humanitaryzmu i zasad działania Polskiego Czerwonego Krzyża
 • wyrabianie poczucia odpowiedzialności za własne zdrowie i zdrowie innych
 • rozwijanie umiejętności współdziałania w grupie,
 • promowanie zdrowego stylu życia,  rozbudzanie troski i odpowiedzialności za zdrowie swoje i innych
 • promowanie pracy wolontariusza wśród uczniów
 • pozyskiwanie funduszy na pomoc uczniom potrzebującym,
 • kształtowanie odpowiedzialności i dbałości o czystość lokalnego środowiska,
 • poznawanie podstawowych zasad udzielania pierwszej pomocy

 

 1. PLAN SZKOLNEGO KOŁA PCK W ROKU SZKOLNYM 2018/2018

Założenia ogólne

 • Promowanie działalności Polskiego Czerwonego Krzyża i honorowego krwiodawstwa.
 • Propagowanie międzynarodowego prawa humanitarnego.
 • Kształtowanie zachowań przejawiających się wrażliwością na los drugiego człowieka i chęcią niesienia pomocy.
 • Promocja zdrowego stylu życia.
 • Profilaktyka uzależnień.
 • Kształcenie umiejętności udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej.

 

Cele operacyjne - członek szkolnego koła PCK;

 

 • Zna podstawowe zasady działania ruchu Czerwonego Krzyża.
 • Potrafi określić zakres działań PCK oraz działalność młodzieży w organizacji.
 • Zna rolę honorowego krwiodawstwa.
 • Ma bogaty system wartości moralnych.
 • Potrafi dostrzec cierpienie, krzywdę, potrzeby innych i stara się im zaradzić.
 • Angażuje się w akcje pomocy potrzebującym.
 • Zna podstawowe zasady udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej i potrafi zastosować je w praktyce.
 • Propaguje zdrowy styl życia i żyje zgodnie z jego zasadami.
 • Zna wpływ substancji uzależniających na organizm.
 • Zna instytucje udzielające pomocy uzależnionym.
 • Zna najważniejsze choroby zakaźne, w tym AIDS i sposoby zapobiegania im.
 • Bierze udział w akcjach organizowanych przez zarządy PCK.

 

Formy realizacji

 

 • Spotkania członków koła PCK.
 • Prowadzenie gazetki ściennej.
 • Udział w akcjach prozdrowotnych i w akcjach charytatywnych..
 • Udział w olimpiadach, zawodach i konkursach organizowanych przez zarządy PCK

ZAŁOŻENIA GŁÓWNE

ZADANIA

Propagowanie idei humanitaryzmu i działań PCK

1.    1.Nabór chętnych do Szkolnego Koła PCK

2.    Wybór zarządu Szkolnego Koła PCK.

3.    Przyjęcie planu pracy koła w nowym roku szkolnym 2018/2019.

4.    Przydział zadań członkom koła.

5.    Zapoznanie z historią powstania PCK i jego podstawowymi zasadami.

 

Profilaktyka uzależnień

1.    Pomoc w realizacji programu profilaktycznego w szkole.

2.    Przedstawianie informacji dotyczących adresów instytucji wspierających  osoby uzależnione na gazetce koła.

3.    Projekcja filmów na temat szkodliwości palenia papierosów, picia alkoholu i zażywania narkotyków.

4.    „Światowy dzień bez papierosa”

 

Kształtowanie właściwych postaw i przyzwyczajeń higieniczno - zdrowotnych

1.    1.Redagowanie gazetki ściennej promującej zdrowy styl życia – PIRAMIDA ZDROWIA

2.    Obchody Światowego Dnia Zdrowia (07.04) – gazetka

3.    „Dzień owocowo - warzywny – czyli zdrowe odżywianie” - przyrządzanie sałatek, soków owocowo-warzywnych.

 

Pomoc potrzebującym

1.    Udział w akcjach pomocy organizowanych przez PCK np. Czerwonokrzyska Gwiazdka, zbiórka plastikowych nakrętek, zbieramy przybory szkolne, w supermarketach „Stokrotka”

2.    Wykonanie stroików/ kartek dla osób samotnych i chorych na święta Bożego Narodzenia i Wielkanocy.

3.    Zbiórka karmy dla zwierząt ze schroniska

4. Udział w akcjach charytatywnych.

 

Upowszechnianie wiedzy i umiejętności z zakresu pierwszej pomocy przedmedycznej

 

1. Współpraca z pielęgniarką szkolną.

2. Prelekcje nt. udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej. (zatrucia pokarmowe, złamania, zwichnięcia, krwawienia, oparzenia, odmrożenia.)