Plan Szkolnego Koła Turystycznego

Cele

Podstawowym celem, wynikającym ze Statutu Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego jest „rozwijanie oświaty, kultury fizycznej, rekreacji oraz ochrony środowiska poprzez turystykę i krajoznawstwo“.[1]

Planowane w ramach szkolnego koła działania pozostają w ścisłym związku z obowiązującym w PTTK statutem i mają na celu przede wszystkim ogólny rozwój uczniów, ich umiejętności fizycznych i psychicznych poprzez aktywne poznawania regionu i kraju, w którym mieszkają.

            Szczegółowe cele skoncentrowane są na:

 • zachęceniu do aktywnego spędzania czasu,
 • zainteresowaniu uczniów wiedzą o przyrodzie, kulturze i historii Polski i regionu,
 • kształtowaniu właściwych postaw na szlakach, rozwijaniu zainteresowania przyrodą
  i aktywną jej ochroną,
 • rozwijaniu sprawności fizycznej poprzez udział w rajdach, wycieczkach jedno- i kilkudniowych, spływach kajakowych,
 • kształtowaniu umiejętności społecznych poprzez działania integrujące grupę, wzajemną pomoc w czasie wspólnych wyjść i poza nimi,
 • rozwijaniu umiejętności percepcyjnych (odbiór i przetwarzanie bodźców słuchowych, wzrokowych, węchowych i czuciowych), poznawczych (umiejętności koncentracji, uwagi, zachowania i odtwarzania śladów pamięciowych) oraz językowych (rozwijanie umiejętności budowania dłuższych wypowiedzi ustnych i pisemnych).

Zadania

Zadania realizowane przez Szkolne Koło Turytyczno-Krajoznawcze można podzielić na:

 1. Zadania wynikające z organizacji prawnej:
 • uzyskanie pozytywnej opinii Rady Pedagogicznej na utworzenie Szkolnego Koła Turystyczno-Krajoznawczego,
 • wybór zarządu koła,
 1. Zadania wynikające z działalności statutowej PTTK:
 • udział w zebraniach Szkolnego Koła Turystyczno-Krajoznawczego,
 • udział w różnorodnych formach aktywności fizycznej takich, jak: rajdy, wycieczki jedno- i kilkudniowe, organizowanych przez PTTK,
 • organizacja konkursów dla uczestników koła,
 • redagowanie i wydawanie dwumiesięcznika pt.: „Z daleka i z bliska“,
 • prezentowanie dorobku i osiągnięć koła na tablicy informacyjnej i stronie internetowej szkoły.

Formy aktywności

Podstawowe formy aktywności oferowane w ramach PTTK to:

 • rajdy historyczne, przyrodnicze i kulturoznawcze orgaznizowane w bliższej i dalszej okolicy (np. rajd „Poznajemy Kurpiowszczyznę“),
 • wycieczki jedno- i kilkudniowe,
 • spływy kajakowe,
 • konkursy plastyczne, fotograficzne i językowe związane z przyrodą, kulturą i historią naszego kraju,
 • quizy  związane z ogólną wiedzą na temat Polski i różnych regionów i kraju,
 • redagowanie i wydawanie gazetki opracowanej przez członków koła PTTK.

Uczestnicy Szkolnego Koła Turystyczno-Krajoznawczego wyposażeni zostaną                  w Książeczki Regionalnej Odznaki Turystyczno-Krajoznawczej „Ziemi Łomżyńskiej“, w której dokonywać będą wpisów z odbytych wycieczek i zapisywać odwiedzane miejsca. Potwierdzone pieczątką będą podstawą do przyznania punktów (zgodnie z wytycznymi zawartymi w wyżej wymienionej książeczce). Zdobywanie punktów umożliwia uzyskanie Odznaki Turystyczno-Krajoznawczej „Ziemi Łomżyńskiej“.

Odznaka Turystyczno Krajoznawcza – „Ziemi Łomżyńskiej“ uwarunkowana jest zdobyciem  (za potwierdzeniem) następującej liczby punktów:

 • na stopień popularny – 50 pkt.
 • na stopień brązowy – 100 pkt.
 • na stopień srebrny – 150 pkt.
 • na stopień złoty – 200 pkt.

Członkowie koła mogą też starać się o uzyskanie innych odznak regionalnych, jak Odznaka Turystyki Pieszej, Górska Odznaka Turystyczna PTTK czy Turysta Przyrodnik. Punkty można zbierać nie tylko w ramach rajdów i wycieczek organizowanych w ramach SKTK, ale również indywidualnie, w ramach wycieczek rodzinnych. Poznane miejsca uczestnicy będą mogli przedstawić i zareklamować w czasie spotkań koła.Działania podejmowane w ramach SKTK będą promowane na stronie internetowej szkoły, na której ukazywać się będą  aktualne informacje i zdjęcia z odbytych wycieczek, rajdów, uzyskanych odznak, nagrodzonych  prac w konkursach .

 

Szczegółowy harmonogram planowanych działań

L.P.

Działania

Cele i zadania

Termin

1.

Spotkanie założycielskie

-     zapoznanie z zasadami funkcjonowania Szkolnego Koła Turystyczno-Krajoznawczego, wybór Zarządu Koła PTTK,

-     zachęcenie uczniów do aktywnego spędzania czasu,

-     poinformowanie o terminach spotkań i wycieczek

 

13, 14 IX 2016

2.

Sprzątanie Świata

-     rozwijanie u dzieci zainteresowań ekologicznych,

-     sprzątanie terenu wokół szkoły z klasą IIg, możliwość uzyskania punktów do Odznaki Turysta – Przyrodnik

 

14 IX 2016

3.

„XXV Jubileuszowy Rajd Pieszy Poznajemy Kurpiowszczyznę“

-     poznanie rezerwatów Puszczy Kurpiowskiej i miejsc Pamięci Narodowej na trasie rajdu,

-     poznanie pięknych terenów Doliny Narwi i Pisy,

-     zbobywanie punktów na Regionalną Odznakę Ziemi Łomżyńskiej,

-     integraja uczestników rajdu

 

16 IX 2016

4.

Spotkanie uczestników Rajdu

-     wspólne oglądanie zdjęć,

-     analizowanie trasy rajdu z dziećmi,

-     utrwalenie wiadomości zdobytych podczas rajdu,

-     prezentacja pucharu i dyplomu za uczestnictwo w wędrówce

 

22 IX 2016

5.

Wycieczka do Kadzidła

-     poszerzanie wiedzy o kulturze kurpiowskiej poprzez zwiedzanie Zagrody Kurpiowskiej,

-     zajęcia plastyczne – wykonanie wycinanki kurpiowskiej,

-     integracja dzieci przy ognisku, pieczenie kiełbasek,

-     wspólne oglądanie zdjęć,

-     utrwalenie wiadomości zdobytych podczas wycieczki,

-     prezentacja wycinanek kurpiowskich na tablicy klasowej

 

7 X 2016

 

 

6.

 

Wycieczka do Zakopanego

 

-     poszerzanie wiedzy na temat kultury góralskiej,

-     zdobywanie wiedzy na temat fauny i flory Tatrzańskiego Parku Narodowego,

-     zwiedzanie Doliny Kościeliskiej z przewodnikiem,

-     zdobywanie punktów na Górską Odznakę Turystyczną

-     wspólne oglądanie zdjęć,

-     utrwalenie wiadomości zdobytych podczas wycieczki,

-     rozdanie książeczek GOT PTTK,

10 – 13 X2016

 

 

9.

Wydanie gazetki „Z daleka i z bliska“

-     podsumowanie dotychczasowych działań koła,

-     prezentacja zdjęć,

-     zapoznanie z planowanymi działaniami na nadchodzące dwa miesiące,

X, XII 2016

II, IV, VI 2017

7.

Spacer po Starym Cmentarzu w Łomży

-     zapoznanie z historią łomżyńskiego cmentarza,

-     odwiedzenie grobów osób  zasłużonych,

-     zapalenie zniczy na grobach

-     wykonywanie zdjęć przez dzieci,

listopad 2016

9.

Ogłoszenie konkursu fotograficzne-go Wspomnie-nia w obiektywie“

-     zdobycie wiedzy na temat odwiedzianych miejsc, obiektów

-     rozwijanie umiejętności fotograficznych dzieci,

-     kształtowanie zmysłu estetycznego,

listopad 2016

10.

Organizowanie wystawy

-     prezentacja prac konkursowych,

-     ogłoszenie wyników,

-     rozdanie nagród i dyplomów

listopad 2016

11.

Spacer po Dolinie Pamięci

-     zapoznanie z historią Doliny Pamięci,

-     zapalenie zniczy i złożenie kwiatów pod Pomnikami Pamięci,

-     rozwijnie postawy patriotycznej,

listopad 2016

12.

Wystawa

-       wspólne oglądanie zdjęć,

-                        utrwalenie wiadomości zdobytych podczas wycieczki do Doliny Pamięci,

listopad 2016

13.

Zwiedzanie wystawy w Muzeum Północno – Mazowieckim w Łomży

-       zapoznanie z wystawą poświęconą historii Łomży,

-       rozwijanie lokalnego patriotyzmu,

-       zbieranie punktów na Odznakę Ziemi Łomżyńskiej,

-       ogłoszenie konkursu wiedzy o Łomży,

grudzień 2016

14.

Konkurs wiedzy
o Łomży

-     test wiedzy o Łomży,

grudzien 2016

15.

Wystawa na zdjęć

-     wspólne oglądanie zdjęć z wyjścia do muzeum,

-     ogłoszenie wyników konkursu,

-     rozdanie nagród i dyplomów,

grudzień 2016

16.

Zorganizowa-nie akcjii

„Paczka dla Bohatera“

-     przedstawienie akcji Bożonarodzeniowa Paczka dla Bohatera VI,

-     wykonanie kart świątecznych dla weteranów II wojny światowej przez uczestników koła,

-     uwrażliwianie dzieci na potrzeby innych ludzi,

-     wykonanie ozdób świątecznych dla weteranów II wojny światowej przez uczestników koła,

 

II SEMESTR

grudzień 2016

 

17.

Spotkanie SKTK pt. „Znam swoją okolicę“

-     kształtowanie wiedzy na temat Ziemi Łomżyńskiej,

-     rozwijanie umiejętności plastycznych oraz orientacji na kartce papieru poprzez samodzielne stworzenie mapy Łomży i okolic,

-     podsumowanie dotychczasowych działań koła,

-     przedstawienie planu na II semestr,

styczeń 2017

18.

Ferie w szkole – spotkanie koła pt. „Znamy swoje korzenie“

-     organizacja czasu wolnego dzieci podczas ferii zimowych,

-     zapoznanie z najstarszą historią Łomży,

-     rozwijanie umiejętności manualnych i kulinarnych poprzez samodzielne wykonanie podpłomyków,

26 stycznia 2017

19.

Konkurs plastyczny pt. „Nasze ferie“

-     rozwijanie umiejętności plastycznych uczniów,

14 lutego 2017

19.

Spotkanie SKTK pt.“Łomża – mój dom“

-     rozstrzygnięcie konkursu plastycznego „Nasze ferie“,

poszerzanie wiedzy na temat Ziemi Łomżyńskiej,

22 lutego 2017

20.

Spotkanie SKTK pt. „Poznajemy okolicę – Łomżyński Park Krajobrazowy Doliny Narwi“

-       rozszerzanie wiedzy na temat okolicy Łomży,

-     kształtowanie wiedzy na temat fauny i flory Parku Krajobrazowego Doliny Narwi,

-     zachęcenie do podejmowania aktywnych działań na rzecz ochrony przyrody,

08 marca 2017

21.

Spotkanie SKTK pt. „II paczka dla Bohatera – edycja wielkanocna“

-   przedstawienie akcji II wielkanocna Paczka dla Bohatera,

-   wykonanie kart świątecznych dla weteranów II wojny światowej przez uczestników koła,

-   uwrażliwianie dzieci na potrzeby innych ludzi,

-   wykonanie ozdób świątecznych dla weteranów II wojny światowej przez uczestników koła,

22 marca 2017

22.

Wyjście do Muzeum Północno-Mazowieckiego w Łomży na wystawę pt. „Szacunek dla tradycji“

-   poszerzanie wiedzy o kulturze kurpiowskiej poprzez zwiedzanie wystawy sztuki Kurpiowskiej,

-   zajęcia plastyczne – wykonanie wycinanki kurpiowskiej,

-   prezentacja wycinanek kurpiowskich na tablicy klasowej,

25 marca 2017

23.

Spotkanie SKTK pt. „Tradycje wielkanocne“

-  poszerzanie wiedzy uczniów na temat zwyczajów, obyczajów wielkanocnych;

-  rozwijanie umiejętności manualnych poprzez samodzielne wykonanie „Byśków“,

05 kwietnia 2017

24.

Warsztaty plastyczno-fotograficzne w Parku Krajobrazowym Doliny Narwi

-  uwrażliwiwanie na piękno przyrody,

-  kształtowanie postaw proekologicznych,

-  rozwijanie umiejętności fotograficznych,

22 kwietnia 2017

25.

Spotkanie SKTK

-     poszerzanie wiedzy na temat historii Łomży,

-     zapozananie z najstarszymi zachowanymi zabytkami w Łomży,

26 kwietnia 2017

26.

Wyjście do łomżyńskiego archiwum

-     zapoznanie z podstawami funkcjonowania archiwum,

-     rozszerzanie umiejętności pozyskiwania wiedzy na temat historii miasta I regionu,

kwiecień 2017

27.

Spotkanie SKTK

-     quiz wiedzy o Łomży

10 maja 2017

28.

Rajd po Łomży

-     poszerzanie wiedzy na temat rodzinnego miasta,

-     rozwijanie zmysłu estetycznego poprzez samodzielne wykonanie zdjęć,

13 maja 2017

29.

Warsztaty plastyczne w Muzeum Przyrody w Drozdowie

-     rozszerzanie wiedzy na temat okolicy Łomży,

-     kształtowanie wiedzy na temat fauny i flory Parku Krajobrazowego Doliny Narwi,

-     rozwijanie umiejętności manualnych,

20 maja 2017

30.

Spotkanie SKTK

-  prezentacja wykonanych przez dzieci prac plastycznych oraz zdjęć z rajdu,

-  utrwalenie wiedzy na temat miejsc znaczących historycznie i przyrodniczo w Łomży i okolicy,

24 maja 2017

31.

Rajd historyczny: Gać – Stara Łomża

-  zapoznanie dzieci z historią Gaci oraz Grodziska w Starej Łomży,

-  integracja grupy podczas ogniska z kiełbaskami,

02 czerwca 2017

32.

Spotkanie SKTK

-  przypomnienie informacji zdobytych podczas rajdu historycznego,

-  prezentacja zdjęć,

07 czerwca 2017

33.

Spotkanie SKTK

-  podsumowanie pracy koła w roku szkolnym 2016/2017,

-  quizy i zabawy utrwalające zdobytą w ciągu roku wiedzę

21 czerwca 2017

 

Opiekun: Magdalena Białecka