Program Szkolnego Koła Turystyczno - Krajoznawczego

Szkoła Podstawowa nr 7 im. A. Mickiewicza w Łomży

rok szkolny 2018/2019                    

 

Spis treści:

 Wstęp

 Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze – informacje ogólne

 1. Szkolne Koło Turystyczno-Krajoznawcze – założenia wynikające z koncepcji pracy szkoły
  • Adresaci programu
  • Cele
  • Zadania i planowany rozkład zadań
  • Formy aktywności
 1. Członkostwo w Szkolnym Kole Turystyczno-Krajoznawczym – założenia ogólne
 2. Szczegółowy harmonogram planowanych działań
 3. Ewaluacja

 

Wstęp

Szkolne Koło Turystyczno-Krajoznawcze stanowi integralną część Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego. Pomysłem do jego utworzenia stały się wieloletnie obserwacje aktywności dzieci i młodzieży w szkole, informacje
o zainteresowaniach i sposobach spędzania przez młodych ludzi czasu wolnego.
W wyniku naszych spostrzeżeń możliwe stało się wyciągnięcie następujących wniosków:

 • dużą część dnia dzieci spędzają w szkole,
 • czas wolny najczęściej wykorzystywany jest przez uczniów na gry telewizyjne, komputerowe gry on-line z wykorzystaniem telefonów komórkowych oraz internetu,
 • niewielka grupa dzieci, szczególnie w młodszym wieku szkolnym, korzysta ze zorganizowanych form wypoczynku.

Poczynione obserwacje pozwoliły także wysunąć tezę, że mała aktywność fizyczna dzieci niedostatecznie stymuluje ich wszechstronny rozwój dziecka, zarówno w sferze motorycznej, jak i percepcyjno-poznawczej. Liczne badania wykazały,
że coraz więcej dzieci ma trudności w nauce, wynikające z zaburzeń koordynacji ruchowej, sprawności manualnej, zaburzeń funkcji analizatorów słuchowego
i ruchowego, jak również zaburzeń w obrębie umiejętności poznawczych, takich jak: koncentracja, pamięć oraz mowa i myślenie.

Zaobserwowano także, że mimo uczestnictwa uczniów w działaniach edukacyjnych dzieci prezentują niski poziom wiedzy na temat swojego kraju lub regionu. Poza bardzo ogólnymi informacjami nie znają przyrody, kultury czy historii, nie tylko kraju ale i najbliższego otoczenia.

Szkolne Koło Turystyczno-Krajoznawcze jest pozaszkolną organizacją umożliwiającą uczniom atrakcyjne spędzanie czasu wolnego. Podstawowym założeniem SKTK jest wyjście na przeciw naturalnym potrzebom dzieci, takim jak: potrzeba ruchu czy naturalna ciekawość otaczającego świata. Celem nadrzędnym działalności koła jest umożliwienie uczniom aktywnego udziału w różnorodnych formach zajęć. 

 

 1. Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze – informacje ogólne

Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze jest najstarszym w Polsce stowarzyszeniem skupiającym turystów i krajoznawców. Powstało z dwóch wcześniej utworzonych organizacji: Polskiego Towarzystwa Tatrzańskiego, powstałego
w 1873r. oraz Polskiego Towarzystwa Krajoznawczego, powstałego w 1906 r. Początek współpracy obu stowarzyszeń sięga 1950 r.

            Aktualnie w Polsce działa około 300 oddziałów PTTK. Podstawowym dorobkiem Towarzystwa są szlaki turystyczne, poddawane systematycznemu znakowaniu i konserwacji. Szlaki te, obejmujące swoim zasięgiem blisko 76 tys. kilometrów, zostały wytyczone w najatrakcyjniejszych regionach Polski. Można wśród nich wyróżnić m.in. szlaki do turystyki pieszej nizinnej, górskiej, rowerowej, narciarskiej, konnej i wodnej.

            Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze przez długoletni czas swojego działania zorganizowało szeroką bazę noclegową (w tym: hotele, domy wycieczkowe, schroniska górskie, ośrodki kempingowe, pola namiotowe), wypożyczalni sprzętu specjalistycznego (np. sprzęt narciarski, wodny) oraz liczne obiekty kulinarne. Zróżnicowany standard oferowanych usług daje możliwość wyboru każdemu z turyście czy krajoznawcy bez względu na wiek i możliwości fizyczne.

            Przeszło 60 lat istnienia Towarzystwa przyniosło wiele zmian w polskiej turystyce. Zmieniają się warunki i możliwości organizowanych form wypoczynku, zmienia się sprzęt ale to co pozostaje stałe, to pasja poznawania kraju. To wreszcie radość z aktywności fizycznej, kontaktu z ludźmi i przyrodą.

            Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze promuje wiedzę o Polsce, także poprzez wydawnictwo literatury turystycznej. Wydawnictwo PTTK „Kraj“ wydało przez okres funkcjonowania stowarzyszenia szereg przewodników, monografii krajoznawczych, jak również literatury przeznaczonej do szkolenia kadry krajoznawczej. Pod patronatem PTTK funkcjonuje też 16 Regionalnych Muzeów. 25 Regionalnych Pracowni Krajoznawczych pomaga w promocji i rozwoju kultury regionalnej.[1]

 1. Szkolne Koło Turystyczno-Krajoznawcze – założenia wynikające z koncepcji pracy szkoły
 • Adresaci programu

Program Szkolnego Koła Turystyczno-Krajoznawczego adresowany jest przede wszystkim do uczniów klas II i III - I etap edukacyjny.

            Ze względu na ogólnoszkolny zasięg koła nie wyklucza się uczestnictwa dzieci starszych albo młodszych, zachowując dla nich dostosowane do ich poziomu propozycje aktywności.

 

 • Cele

 Podstawowym celem, wynikającym ze Statutu Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego jest „rozwijanie oświaty, kultury fizycznej, rekreacji oraz ochrony środowiska poprzez turystykę i krajoznawstwo“.[2]

Planowane w ramach szkolnego koła działania pozostają w ścisłym związku z obowiązującym w PTTK statutem i mają na celu przede wszystkim ogólny rozwój uczniów, ich umiejętności fizycznych i psychicznych poprzez aktywne poznawania regionu i kraju, w którym mieszkają.

            Szczegółowe cele skoncentrowane są na:

 • zachęceniu do aktywnego spędzania czasu,
 • zainteresowaniu uczniów wiedzą o przyrodzie, kulturze i historii Polski
  i regionu,
 • kształtowaniu właściwych postaw na szlakach, rozwijaniu zainteresowania przyrodą
  i aktywną jej ochroną,
 • rozwijaniu sprawności fizycznej poprzez udział w rajdach, wycieczkach jedno- i kilkudniowych, spływach kajakowych,
 • kształtowaniu umiejętności społecznych poprzez działania integrujące grupę, wzajemną pomoc w czasie wspólnych wyjść i poza nimi,
 • rozwijaniu umiejętności percepcyjnych (odbiór i przetwarzanie bodźców słuchowych, wzrokowych, węchowych i czuciowych), poznawczych (umiejętności koncentracji, uwagi, zachowania i odtwarzania śladów pamięciowych) oraz językowych (rozwijanie umiejętności budowania dłuższych wypowiedzi ustnych i pisemnych).
 • Zadania

Zadania realizowane przez Szkolne Koło Turystyczno - Krajoznawcze można podzielić na:

 1. Zadania wynikające z organizacji prawnej:
 • uzyskanie pozytywnej opinii Rady Pedagogicznej na utworzenie Szkolnego Koła Turystyczno-Krajoznawczego,
 • wybór zarządu koła,
 1. Zadania wynikające z działalności statutowej PTTK:
 • udział w zebraniach Szkolnego Koła Turystyczno-Krajoznawczego,
 • udział w różnorodnych formach aktywności fizycznej takich, jak: rajdy, wycieczki jedno- i kilkudniowe, organizowanych przez PTTK,
 • organizacja konkursów dla uczestników koła,
 • prezentowanie dorobku i osiągnięć koła na tablicy informacyjnej i stronie internetowej szkoły.
 • Formy aktywności

Podstawowe formy aktywności oferowane w ramach PTTK to:

 • rajdy historyczne, przyrodnicze i kulturoznawcze organizowane w bliższej
  i dalszej okolicy (np. rajd „Poznajemy Kurpiowszczyznę“),
 • wycieczki jedno- i kilkudniowe,
 • spływy kajakowe,
 • konkursy plastyczne, fotograficzne i językowe związane z przyrodą, kulturą
  i historią naszego kraju,
 • quizy  związane z ogólną wiedzą na temat Polski i różnych regionów i kraju,
 • redagowanie i wydawanie gazetki opracowanej przez członków koła PTTK.

Uczestnicy Szkolnego Koła Turystyczno-Krajoznawczego wyposażeni zostaną w Książeczki Regionalnej Odznaki Turystyczno-Krajoznawczej „Ziemi Łomżyńskiej“, w której dokonywać będą wpisów z odbytych wycieczek i zapisywać odwiedzane miejsca. Potwierdzone pieczątką będą podstawą do przyznania punktów (zgodnie z wytycznymi zawartymi w wyżej wymienionej książeczce). Zdobywanie punktów umożliwia uzyskanie Odznaki Turystyczno-Krajoznawczej „Ziemi Łomżyńskiej“.

Odznaka Turystyczno Krajoznawcza – „Ziemi Łomżyńskiej“ uwarunkowana jest zdobyciem  (za potwierdzeniem) następującej liczby punktów:

 • na stopień popularny – 50 pkt.
 • na stopień brązowy – 100 pkt.
 • na stopień srebrny – 150 pkt.
 • na stopień złoty – 200 pkt.

Członkowie koła mogą też starać się o uzyskanie innych odznak regionalnych, jak Odznaka Turystyki Pieszej, Górska Odznaka Turystyczna PTTK czy Turysta Przyrodnik. Punkty można zbierać nie tylko w ramach rajdów i wycieczek organizowanych w ramach SKTK, ale również indywidualnie, w ramach wycieczek rodzinnych. Poznane miejsca uczestnicy będą mogli przedstawić i zareklamować
w czasie spotkań koła.Działania podejmowane w ramach SKTK będą promowane na stronie internetowej szkoły, na której ukazywać się będą  aktualne informacje
i zdjęcia z odbytych wycieczek, rajdów, uzyskanych odznak, nagrodzonych  prac
w konkursach .

 

3.Członkostwo w Szkolnym Kole Turystyczno-Krajoznawczym – założenia ogólne

Aby wstąpić do Szkolnego Koła PTTK należy:

 • zgłosić chęć uczestnictwa do koordynatorów SKPTTK, p. Magdaleny Białeckiej lub p. Joanny Podsiadło,
 • wypełnić deklarację członkowską w PTTK z dołączonym zdjęciem,
 • wnieść opłatę członkowską (roczną) w wysokości 25 zł oraz opłatę za legitymację w wysokości 6 złotych.

          Podczas każdego wyjścia/wyjazdu dzieci mają zapewnione, w ramach opłaty członkowskiej, ubezpieczenie oraz usługę przodownika PTTK. Opłata za udział w rajdach spada do 50% odpłatności obowiązującej uczestników niezrzeszonych
w PTTK, natomiast w przypadku dłuższych wyjazdów upoważnia do 5% zniżki. Członkowie PTTK mają zniżki w wypożyczalniach sprzętów (w tym np. kajaków), zniżki na zakup biletów wstępu na Parków Krajobrazowych, zniżki w hotelach
i schroniskach PTTK oraz pierwszeństwo w przypadku rezerwacji pokoi w wyżej wymienionych ośrodkach.

Członkowie PTTK otrzymują znaczki PTTK. Uczniowie uczestniczący w wycieczkach szkolnego koła oraz innych formach aktywności, mogą zamieszczać informację na temat zwiedzanych obiektów, miejsc w zeszytach lub specjalnych książeczkach, t.j.: Książeczka Regionalnej Odznaki Turystyczno – Krajoznawczej „Ziemi Łomżyńskiej“, Turystyki Pieszej (w przypadku zwiedzania innych regionów Polski), Górskiej Odznaki Turystycznej (w przypadku zwiedzania szlaków górskich). Uczniowie zbierają w ten sposób punkty, które powiązane są z uzyskiwaniem kolejnych odznak (udokumentowanie obecności w danym miejscu musi być potwierdzone pieczątką i podpisem).

 1. Szczegółowy harmonogram planowanych działań

I półrocze roku szkolnego 2018/2019

L.P.

Działania

Cele i zadania

Termin

Uwagi

1.

Warsztaty historyczno-plastyczne w restauracji „Retro” inaugurujące rok szkolny 2018/2019

-          aktywny udział w prezentacji dotyczącej historii Ziemi Łomżyńskiej, w rocznicę 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości,

-          rozwijanie u dzieci zainteresowań historią regionu.

 

8 IX 2018

 

Magdalena Białecka,

członkowie SKTK

2.

Rekonstrukcja bitwy o Zambrów

-          aktywny udział dzieci w poznawaniu historii regionu,

-          integracja grupy.

 

-          przedstawienie zadań i działań planowanych na nadchodzący rok szkolny 2018/2019,

 

 

9 IX 2018

 

Magdalena Białecka

3.

„XXVI Rajd Pieszy 3 Rocznice“

-          poznanie rezerwatów Puszczy Kurpiowskiej i miejsc Pamięci Narodowej na trasie rajdu,

-          zapoznanie z historią regionu w związku z 600-leciem nadania praw miejskich Łomży, 100-leciem odzyskania niepodległości przez Polskę i 110-leciem Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego,

-          poznanie pięknych terenów Doliny Narwi i Pisy,

-          zdobywanie punktów na Regionalną Odznakę Ziemi Łomżyńskiej,

-          integracja uczestników rajdu

 

21, 28 IX 2018

 

Magdalena Białecka,

Małgorzata Rytel,

wychowawcy i uczniowie klas biorących udział w rajdzie

 

4.

Rajd PTTK – 40-lecie Klubu Wodnego „Canoe”

-          poznanie rezerwatów Puszczy Kurpiowskiej i miejsc Pamięci Narodowej na trasie rajdu,

-          poznanie pięknych terenów Doliny Narwi i Pisy.

23 IX 2018

Magdalena Białecka,

Członkowie SKTK

 

4.

 

Spotkanie uczestników Rajdu

-          wspólne oglądanie zdjęć,

-          analizowanie trasy rajdu z dziećmi,

-          utrwalenie wiadomości zdobytych podczas rajdu,

-          prezentacja pucharu i dyplomu za uczestnictwo w wędrówce

 

26 IX 2018,

 

 

Magdalena Białecka,

Małgorzata Rytel,

Uczniowie uczestniczący w rajdzie

 

5.

 

 

Warsztaty zielarskie w

Drozdowie

 

 

 

 

 

 

 

-          zapoznanie uczestników warsztatów z ziołami spotykanymi na łąkach jesienią,

-          stworzenie kart do zielnika,

-          rozwijanie u dzieci zainteresowań ekologicznych,

-          doskonalenie umiejętności fotograficznych.

 

październik 2018

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Magdalena Białecka. Małgorzata Rytel

 

6.

 

Spotkanie Koła

-          zapoznanie z tradycyjnymi wycinankami kurpiowskimi,

-          rozwijanie wyobraźni i umiejętności motorycznych poprzez samodzielne wykonanie wycinanki,

-          prezentacja i omówienie prac

 

Październik 2018

 

Magdalena Białecka

7.

Warsztaty w Muzeum Północno- Mazowieckim

 

październik 2018

Magdalena Białecka

8.

Spotkanie Koła

 

październik 2018

Magdalena Białecka

9.

Ogłoszenie konkursu fotograficzne-go „Wspomnienia w obiektywie III“

-          zdobycie wiedzy na temat odwiedzanych miejsc, obiektów

-          rozwijanie umiejętności fotograficznych dzieci,

-          kształtowanie zmysłu estetycznego,

 

listopad 2018

 

Magdalena Białecka

10.

Spacer po Starym Mieście w Łomży

-          zapoznanie z historią łomżyńskiego cmentarza,

-          odwiedzenie grobów osób  zasłużonych,

-          zapalenie zniczy na grobach

-          wykonywanie zdjęć przez dzieci,

 

listopad 2018

Magdalena Białecka,

Małgorzata Rytel

11.

Organizowanie wystawy

-          prezentacja prac konkursowych,

-          ogłoszenie wyników,

-          rozdanie nagród i dyplomów

 

listopad 2018

Magdalena Białecka,

12.

Warsztaty w Muzeum Północno – Mazowieckim w Łomży

-          zapoznanie z wystawą poświęconą historii Łomży,

-          rozwijanie lokalnego patriotyzmu,

-          zbieranie punktów na Odznakę Ziemi Łomżyńskiej.

 

grudzień 2018

Magdalena Białecka,

 

13.

Konkurs wiedzy
o Łomży

-          test wiedzy o Łomży,

grudzień 2018

Członkowie SKPTTK

14.

Zorganizowanie akcji

„Paczka dla Bohatera“

-          przedstawienie akcji Bożonarodzeniowa Paczka dla Bohatera VIII,

-          wykonanie kart świątecznych dla weteranów II wojny światowej przez uczestników koła,

-          uwrażliwianie dzieci na potrzeby innych ludzi,

-          wykonanie ozdób świątecznych dla weteranów II wojny światowej przez uczestników

grudzień 2018

 

Magdalena Białecka,

Małgorzata Rytel,

Natalia Domalewska,

Rodzice, uczniowie

18.

Spotkanie z p. Zbigniewem Witkowskim ps. „Płomień“

-          zorganizowanie spotkania z Żołnierzem Wyklętym, panem Z. Witkowskim ps. „Płomień“,

-          wręczenie kart i własnoręcznie wykonanych przez dzieci z SKTK podarunków,

-          uwrażliwienie na potrzeby biednych i potrzebujących.

grudzień 2018

Magdalena Białecka,

Małgorzata Rytel

 

Ewaluacja

Sprawdzeniem stopnia osiągnięcia założonych celów będą:

 • liczba uczniów biorących udział w konkursach: plastycznych, fotograficznych
  i językowych sprawdzających wiedzę na temat odwiedzonych miejsc,
 • poziom uzyskanej wiedzy prezentowanej w quizach,
 • zaangażowanie dzieci w oferowanych formach aktywności,
 • ilość zdobytych przez uczestników punktów OTK oraz innych odznak regionalnych, zgodnie z zainteresowaniami.

 

Program opracowały:

Magdalena Dominika Białecka

Małgorzata Rytel

 

[1] Informacje zaczerpnięte ze strony Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego www.pttk.pl

[2] Statut Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego, Rozdział II: Cele i środki działania, Art. 7, pkt 1