Programy  profilaktyczne, zdrowotne, edukacyjne realizowane w roku szkolnym 2018/2019r.

 

 1. "Nie pal przy mnie, proszę" -  program edukacji antytytoniowej.

 

W roku szkolnym 2018/2019 będzie miała  miejsce IX edycja programu.

Adresaci programu - uczniowie klas I-III szkoły podstawowej .

 

Cele szczegółowe programu:

 • uporządkowanie i poszerzenie informacji na temat zdrowia
 • kształtowanie u dzieci postaw odpowiedzialności za własne zdrowie
 • uświadomienie dzieciom, że palenie tytoniu jest szkodliwe dla zdrowia
 • uwrażliwienie dzieci na szkodliwe oddziaływanie dymu papierosowego związane z biernym paleniem
 • wykształcenie u dzieci umiejętności radzenia sobie w sytuacjach, gdy inni ludzie przy nich palą

 

Strategie i metody realizacji:

W programie zawarte zostały uporządkowane treści dotyczące zdrowia. Podstawowe zajęcia programowe umożliwiają przeprowadzenie pięciu zajęć warsztatowych – wg scenariuszy, które mogą być rozwijane i doskonalone wg własnych potrzeb i możliwości.

 

Koordynatorzy programu

klasa I – Małgorzata Cholewicka

klasa II- Małgorzata Surowik

klasa III- Irena Dardzińska

 

 1. "Znajdź właściwe rozwiązanie"- program edukacji antytytoniowej dla klas 4-6.

 

Założenia ogólne programu:

Celem głównym programu jest zapobieganie paleniu tytoniu.

 

Cele szczegółowe:

 1. Integracja grupy. Wyróżnienie liderów. Uzasadnienie i wzmocnienie postaw zobowiązujących do nie palenia 
 2. Ukazanie funkcjonowania ludzkiego organizmu i jego potrzeb, a przede wszystkim konieczność odpowiedniego odżywiania i czystego powietrza. 
 • Przekazanie wiadomości o zachowaniach asertywnych, uczenie się rozpoznawania swych zachowań oraz uświadomienie  mechanizmów konfliktu jak również uczenia umiejętności radzenia sobie z problemami
 1. Uczenie rozpoznawania odczuć przeżywanych w sytuacjach trudnych, uświadomienie mechanizmów konfliktu, jak również uczenie umiejętności radzenia sobie z problemami
 2. Uczenie umocnienia poczucia własnej wartości w zbudowaniu pozytywnego myślenia o sobie i kształtowania ważnych umiejętności w kontaktach z ludźmi 

 

Efektem realizacji programu powinno być:   

 1. Przyswojenie wiedzy o tym, że:

1) nikotyna występująca we wszystkich postaciach tytoniu jest narkotykiem,

2) palenie tytoniu pociąga za sobą zarówno przejściowe, jak i długofalowe skutki fizjologiczne, estetyczne i zdrowotne

3) oddychanie powietrzem zawierającym dym tytoniowy jest niebezpieczne dla zdrowia,

4) zaprzestanie palenia przynosi korzyści natychmiastowe oraz korzyści w przyszłości,

5) wpływ na decyzję o podjęciu palenia mają przekonania osobiste oraz rodzina, rówieśnicy i środki masowego przekazu,

6) większość dzieci, młodzieży i dorosłych nie pali,

7) reklamy papierosów na całym świecie są często ukierunkowane na dzieci i młodzież,

8) dzieci i młodzież mogą skutecznie oprzeć się presji palenia,

9) sprzedaż i palenie papierosów podlega przepisom prawa i normom społecznym.

 

III. Kształtowanie postaw:

1) zobowiązujących do niepalenia,

2) dumy z faktu niepalenia,

3) wspierania innych osób w decyzji nie podejmowania palenia,

4) odpowiedzialności za własne zdrowie.

 

IIIRozwinięcie umiejętności do:

1) przekazywania wiedzy i wyjaśniania własnych postaw wobec palenia tytoniu,

2) wspierania innych ludzi, by nie podejmowali palenia,

3) przeciwstawiania się paleniu tytoniu,

4) określania korzyści przebywania w środowisku wolnym od dymu tytoniowego,

5) wspierania ludzi palących, którzy pragną zerwać z nałogiem

 

Koordynatorzy programu: 

klasa IV- Damian Święcica

klasa V – Katarzyna Kwiatkowska

klasa VI- Dorota Kuklińska 

 

 1. „Trzymaj formę”- program profilaktyczny - skierowany do uczniów klas V-VIII i rodziców.

Program edukacyjny promujący zasady zbilansowanej diety i aktywności fizycznej. Polska należy do krajów o częstym występowaniu chorób dietozależnych (choroby układu krążenia, nowotwory, cukrzyca, osteoporoza). Około 20% ludności dorosłej ma otyłość i około 10% ogółu populacji dzieci i młodzieży w wieku szkolnym cierpi z powodu nadwagi i otyłości. Z wyników badań prowadzonych w naszym kraju wynika, że zaledwie 30% młodzieży uczestniczy w zajęciach poprawiających sprawność fizyczną w czasie wolnym od zajęć.

 

Głównymi celami programu są:

 1. Edukacja młodzieży szkolnej w zakresie trwałego kształtowania prozdrowotnych nawyków poprzez promocję aktywności fizycznej, zasad zdrowego stylu życia i zbilansowanej diety, w oparciu o odpowiedzialność indywidualną i wolny wybór jednostki.
 2. Poszerzenie wiedzy dotyczącej zdrowego żywienia, zbilansowanej diety, aktywności fizycznej, zachowań konsumenckich, dostarczenie wiedzy i umiejętności korzystania z informacji zamieszczonych na opakowaniach produktów spożywczych.
 3. Uświadomienie uczniom potrzeby aktywności fizycznej (zarówno w ramach zajęć szkolnych, jak i rekreacji) i jej wpływu na zdrowie.
 4. Nauczenie młodzieży podstawowych zasad dopasowania sposobu odżywiania do stylu życia (zróżnicowana i zbilansowana energetycznie dieta - posiłek wartościowy, a nie kaloryczny).

 

Konsekwencją realizacji programu ma być poprawa stanu zdrowia młodych ludzi poprzez świadome wybieranie zdrowej żywności, stosowanie zasad zbilansowanej diety i wzrost aktywności fizycznej.

 

 Koordynatorzy programu: 

klasa V- VI – Magdalena Gołaszewska  

klasa VII - VIII – Lidia Ciborowska

 

 1. "Program rządowy „Bezpieczna +”

 

Ogólnopolski program profilaktyczny  dla klas I – VIII. Głównym jego celem jest poprawa bezpieczeństwa uczniów nie tylko w szkole, ale i poza nią we współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz instytucjami zajmującymi się sprawami bezpieczeństwa.

 

Cele programu:

- kształtowanie  aktywnej, otwartej, prospołecznej postawy uczniów,

- rozwijanie umiejętności psychospołecznych, tj. komunikacyjnych, kształtujących więzi interpersonalne między uczniami,

- włączenie uczniów ze specjalnymi potrzebami w życie społeczne,

- przeciwdziałanie agresji rówieśniczej powodowanej stereotypami i uprzedzeniami,

- rozwiązywanie konfliktów z wykorzystaniem mediacji i negocjacji.

 

Zwięzły opis planowanych działań,

 Zaplanowane do realizacji działania dotyczą:

- budowania pozytywnego klimatu szkoły (uspołecznienie),

- bezpieczeństwa na przerwach, w drodze do i ze szkoły, 

- przeciwdziałania agresji: słownej, fizycznej i psychicznej,

- profilaktyki uzależnień

- utrwalające u wychowanków prawidłową hierarchię wartości, pokazywanie i nagradzanie dobrych przykładów

- rozpoznawania zagrożeń i doskonalenie umiejętności właściwego reagowania w różnych sytuacjach

- reagowania w sytuacjach kryzysowych, umiejętności organizacji wolnego czasu,

- zajęć dotyczących udzielania pierwszej pomocy, uczestnictwa w akcjach charytatywnych,

- udziału rodziców w roli ekspertów.

Projekt dostosowany został do potrzeb i problemów uczniów, do ich poziomu wiedzy, umiejętności, wrażliwości. Zapewnia ciągłość i systematyczność podejmowanych działań wychowawczych i akcji (konkursy, spotkania z funkcjonariuszami policji, prelekcje, spotkania ze specjalistami, ekspertami, dzielnicowym, lekcje wychowawcze, itp.). Ukierunkowany jest na praktyczne działanie  –  ze strony wychowawców, jak i wychowanków oraz  współpracę  z takimi podmiotami jak: policja, poradnia, psycholog, pedagog, pielęgniarka, rodzice, łomżyńskie placówki edukacyjne.

 

 

Koordynator programu: Justyna Brzóska – pedagog szkolny

 

 

 1. „Szkoła Otwarta IV edycja” 2019r. -autorski program profilaktyczno - edukacyjny 

 

Złożony wniosek o pozyskanie dotacji finansowej na działania profilaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze dla uczniów klas 1-8 w ramach ŁPPIRPA oraz innych uzależnień. Program będzie realizowany w miesiącach: luty - czerwiec 2019r.

Liczba uczestników: 150 uczniów szkoły.

Zaplanowany jest udział dzieci w różnych formach życia kulturalnego: konkursy, warsztaty, plenery, zajęcia profilaktyczne, opiekuńczo- wychowawcze

Cele :

- wspomaganie rozwoju ucznia w przyjaznym, bezpiecznym i zdrowym środowisku,

- promocja zdrowego stylu życia

- uświadomienie przyczyn zachowań agresywnych i przemocy oraz ich konsekwencje,

- stwarzanie warunków do rozwijania samodzielności , obowiązkowości , podejmowania odpowiedzialności za siebie i najbliższych

- rozwijanie pasji i zainteresowań: plastycznych, regionalnych, sportowych, muzycznych

- wyrabianie postaw asertywnych wobec zagrożeń dla zdrowia fizycznego i duchowego

- zorganizowanie pokonkursowych prac plastycznych.

 

Nauczyciele realizujący program: Justyna Brzóska- koordynator, Ewa Sawicka, Ewa Budryk, Aneta Kalinowska, Magdalena Białecka, Urszula Bobryk, Piotr Zduńczyk.

 
 

 1. „Bieg po zdrowie” - program antytytoniowej edukacji zdrowotnej opracowany przez Główny Inspektorat Sanitarny we współpracy z ekspertami. 

 

Głównym celem programu jest zwiększenie wiedzy i umiejętności uczniów na temat zdrowia w kontekście szkodliwości palenia papierosów i e-papierosów. Program skierowany jest do uczniów klas IV.

Zajęcia w programie „Bieg po zdrowie” realizowane są za pomocą bardzo zróżnicowanych metod aktywizujących, które dostosowano do wieku odbiorców. Podstawą zajęć jest stymulowanie kreatywności i aktywności. Program zachęca uczniów do aktywnego udziału w zajęciach. Zdobytą wiedzę i umiejętności uczniowie  mogą stosować w codziennym życiu.

 

W trakcie zajęć uczniowie :

 • dyskutują,
 • wymieniają doświadczenia, spostrzeżenia, refleksje i pomysły,
 • przeprowadzają wywiady z osobami niepalącymi,
 • liczą koszty palenia papierosów,
 • pracują w grupach przy tworzeniu antyreklamy dla papierosów,
 • tworzą komiksy z bohaterami programu.

Program skierowany jest także do rodziców i opiekunów uczniów, gdyż zwiększa to skuteczność programów profilaktycznych.

 

Koordynator programu: Katarzyna Żołnierowicz

 

 1. „Mam wybór…wybieram rozsądek” – program profilaktyczny skierowany do uczniów klas VII - VIII

 

Celem ogólnym programu jest wzrost wiedzy w zakresie zagrożeń związanych z używaniem środków psychoaktywnych oraz zapobieganiem i zwalczaniem zjawiska demoralizacji w środowisku dzieci i młodzieży poprzez:

- zwiększenie świadomości rodziców/opiekunów prawnych w zakresie zagrożeń związanych ze środkami psychoaktywnymi,

- zwiększenie świadomości dzieci i młodzieży dotyczącej odpowiedzialności prawnej nieletnich w zakresie popełniania czynów karalnych i demoralizacji,

- edukację kadry pedagogicznej w zakresie procedur postępowania nauczycieli w przypadku ujawnienia ucznia będącego pod wpływem środków psychoaktywnych bądź posiadającego takie środki,

- zwiększenie wykrywalności nieletnich ujawnionych pod wpływem środków psychoaktywnych oraz czynów z kategorii przestępczości narkotykowej popełnianych przez nieletnich.

 

Koordynator programu – Ewa Rostkowska

 

 1. „Problem z głowy” – program profilaktyczny skierowany do uczniów klas
  I - VIII

 

Ogólnopolski Program Profilaktyki Zdrowotnej „Problem z głowy” powstał, aby przełamać tabu i edukować z zakresu walki z wszawicą. Dzięki uczestnictwu w programie dzieci uczą się jak postępować gdy „swędzi głowa” oraz jak być tolerancyjnym dla innych dotkniętych tym problemem.

Trudno uwierzyć, ale wszawica to wciąż aktualny problem w XXI wieku. Pomimo tego, iż mówi się o niej znacznie mniej niż dawniej, to nadal atakuje równie często. Wszawica powraca regularnie, a mity krążące wokół niej niestety przyczyniają się do jej rozprzestrzeniania. Często stanowi ona również temat tabu, o którym nie chcemy rozmawiać. Niewiele osób wie, że wszawica nie jest skutkiem braku higieny czy złej sytuacji materialnej rodziny. Zarazić może się nią każdy. Wszawica atakuje głównie tam, gdzie mamy do czynienia z dużym skupiskiem ludzi. Dlatego dotyka najczęściej dzieci w wieku przedszkolnym oraz wczesnoszkolnym. Niezwykle ważne jest, aby od najmłodszych lat wpajać maluchom prawidłowe zasady profilaktyki zdrowotnej. 

 

Koordynator programu – Krystyna Orzechowska – pielęgniarka szkolna

 

 1. „Między nami Kobietkami” - program profilaktyczny skierowany do dziewczynek klas VI.

 

Głównym założeniem programu jest szerzenie wiedzy na temat zmian fizycznych i emocjonalnych okresu dojrzewania oraz zasad i roli stosowania higieny osobistej w tym, tak ważnym dla organizmu młodej dziewczyny czasie.

 

Realizacja  programu  pomoże  dziewczętom  w:

- przyswojeniu  informacji  oraz  właściwej  terminologii  o  zmianach  fizycznych  i  psychicznych  zachodzących okresie  dojrzewania

- głębszym  zapoznaniu  się  z  przebiegiem  cyklu  menstruacyjnego,

-  niwelacji  mitów  i  obaw  związanych  z  miesiączką,

- wyrobieniu  właściwych  nawyków  higienicznych.

 

Koordynator programu – Krystyna Orzechowska – pielęgniarka szkolna

 

 1. „Owoce w szkole”

 

„Owoce w szkole” to unijny program polegający na dostarczaniu dzieciom owoców i warzyw oraz mleka i produktów mlecznych.

Program ma propagować wśród dzieci zdrowe nawyki żywieniowe poprzez udostępnianie im produktów mlecznych oraz owocowo-warzywnych, tak, by dzieci od najmłodszych lat polubiły ich naturalny smak. Oprócz promowania zdrowej diety program ma również pokazać dzieciom skąd pochodzą owoce i warzywa oraz produkty mleczne, jak są uprawiane i produkowane.

Aby zwiększyć atrakcyjność i skuteczność programu rozszerzono katalog produktów, tak aby dzieci miały możliwość poznać i polubić nowe smaki. Program ma kreować prozdrowotne postawy i zachowania dzieci, dlatego będą im udostępniane produkty o wysokich walorach zdrowotnych, świeże i niskoprzetworzone:

 • owoce (jabłka, gruszki, truskawki, śliwki) i warzywa (marchew, rzodkiewki, papryka, pomidorki, kalarepa) oraz soki,
 • mleko spożywcze oraz naturalne produkty mleczne: jogurt, kefir, serek twarogowy.

Aby skutecznie kształtować nawyki żywieniowe dzieci samo udostępnianie im produktów nie wystarczy. Dlatego dzieci będą uczestniczyły w specjalnych działaniach edukacyjnych prowadzonych  zgodnie z wytycznymi MEN przez szkoły, a mającymi na celu naukę samodzielnego dokonywania właściwych wyborów żywieniowych oraz poszerzenie wiedzy dzieci na temat pochodzenia owoców i warzyw oraz produktów mlecznych, zdrowej diety i innych powiązanych zagadnień.  

 

Koordynator programu – Monika Raciborska