Programy  profilaktyczne, zdrowotne, edukacyjne realizowane w roku szkolnym 2017/2018

 

 • "Nie pal przy mnie, proszę" -  program edukacji antytytoniowej  

Założenia ogólne programu:

Program przeznaczony jest dla uczniów klas I-III szkoły podstawowej.

Program stanowi drugie ogniwo w cyklu programów profilaktyki antytytoniowej adresowanych do dzieci i młodzieży, a inicjowanych przez Państwową Inspekcję Sanitarną we współpracy z resortem edukacji i realizowanych w szerokim partnerstwie lok  cvcfcv ff dv  cvcalnym. Podstawowe zajęcia programowe umożliwią przeprowadzenie 5 zajęć warsztatowych  w ciągu roku szkolnego, w tym dwóch dwugodzinnych i trzech jednogodzinnych.  Program proponuje realizację zajęć metodami aktywizującymi dostosowanymi do wieku dzieci. W programie zawarte zostały uporządkowane treści dotyczące zdrowia (dostosowane do poziomu percepcji dzieci).  Program ma charakter profilaktyczny, ale przede wszystkim ma na celu wykształcenie u dzieci świadomej umiejętności radzenia sobie w sytuacjach, w których inne osoby palą przy nich papierosy.

 Cele szczegółowe:

- uporządkowanie i poszerzenie informacji na temat zdrowia,

- kształtowanie u dzieci postaw odpowiedzialności za własne zdrowie, 

- uświadomienie dzieciom, że palenie tytoniu jest szkodliwe dla zdrowia,

- uwrażliwienie dzieci na szkodliwe oddziaływanie dymu papierosowego związane z biernym paleniem,

- wykształcenie u dzieci umiejętności radzenia sobie w sytuacjach, gdy inni ludzie przy nich palą

Koordynatorzy programuklasa I – E. Filipek   klasa II- J. Jaroszewicz klasa III- K. Łebkowska

 

 • "Znajdź właściwe rozwiązanie"- program edukacji antytytoniowej - klasy 4-7

Założenia ogólne programu:

Program adresowany jest do uczniów starszych klas szkoły podstawowej oraz gimnazjum. 

Celem głównym programu jest zapobieganie paleniu tytoniu wśród uczniów starszych klas 4 - 7  szkół podstawowych i gimnazjum.

Cele szczegółowe:

 1. Integracja grupy. Wyróżnienie liderów. Uzasadnienie i wzmocnienie postaw zobowiązujących do nie palenia 
 2. Ukazanie funkcjonowania ludzkiego organizmu i jego potrzeb, a przede wszystkim konieczność odpowiedniego odżywiania i czystego powietrza. 
 3. Przekazanie wiadomości o zachowaniach asertywnych, uczenie się rozpoznawania swych zachowań oraz uświadomienie  mechanizmów konfliktu jak również uczenia umiejętności radzenia sobie z problemami
 4. Uczenie rozpoznawania odczuć przeżywanych w sytuacjach trudnych, uświadomienie mechanizmów konfliktu, jak również uczenie umiejętności radzenia sobie z problemami
 5. Uczenie umocnienia poczucia własnej wartości w zbudowaniu pozytywnego myślenia o sobie i kształtowania ważnych umiejętności w kontaktach z ludźmi 

Efektem realizacji programu powinno być:   

I. Przyswojenie wiedzy o tym, że:

1) nikotyna występująca we wszystkich postaciach tytoniu jest narkotykiem,

2) palenie tytoniu pociąga za sobą zarówno przejściowe, jak i długofalowe skutki fizjologiczne, estetyczne i zdrowotne

3) oddychanie powietrzem zawierającym dym tytoniowy jest niebezpieczne dla zdrowia,

4) zaprzestanie palenia przynosi korzyści natychmiastowe oraz korzyści w przyszłości,

5) wpływ na decyzję o podjęciu palenia mają przekonania osobiste oraz rodzina, rówieśnicy i środki masowego przekazu,

6) większość dzieci, młodzieży i dorosłych nie pali,

7) reklamy papierosów na całym świecie są często ukierunkowane na dzieci i młodzież,

8) dzieci i młodzież mogą skutecznie oprzeć się presji palenia,

9) sprzedaż i palenie papierosów podlega przepisom prawa i normom społecznym.

III. Kształtowanie postaw:

1) zobowiązujących do niepalenia,

2) dumy z faktu niepalenia,

3) wspierania innych osób w decyzji nie podejmowania palenia,

4) odpowiedzialności za własne zdrowie.

III. Rozwinięcie umiejętności do:

1) przekazywania wiedzy i wyjaśniania własnych postaw wobec palenia tytoniu,

2) wspierania innych ludzi, by nie podejmowali palenia,

3) przeciwstawiania się paleniu tytoniu,

4) określania korzyści przebywania w środowisku wolnym od dymu tytoniowego,

5) wspierania ludzi palących, którzy pragną zerwać z nałogiem

 

Koordynatorzy programu: klasa IV- B. Miller –Żmijewska, klasa V - M. Gołaszewska, klasa VI- J. Zysk, klasa VII - E.Rostkowska

 

 •  „Trzymaj formę”- program profilaktyczny- skierowany do uczniów klas V-VI i rodziców.

Program edukacyjny promujący zasady zbilansowanej diety i aktywności fizycznej. Polska należy do krajów o częstym występowaniu chorób dietozależnych (choroby układu krążenia, nowotwory, cukrzyca, osteoporoza). Około 20% ludności dorosłej ma otyłość i około 10% ogółu populacji dzieci i młodzieży w wieku szkolnym cierpi z powodu nadwagi i otyłości. Z wyników badań prowadzonych w naszym kraju wynika, że zaledwie 30% młodzieży uczestniczy w zajęciach poprawiających sprawność fizyczną w czasie wolnym od zajęć.

Głównymi celami programu są:

 1. Edukacja młodzieży szkolnej w zakresie trwałego kształtowania prozdrowotnych nawyków poprzez promocję aktywności fizycznej, zasad zdrowego stylu życia i zbilansowanej diety, w oparciu o odpowiedzialność indywidualną i wolny wybór jednostki.
 2. Poszerzenie wiedzy dotyczącej zdrowego żywienia, zbilansowanej diety, aktywności fizycznej, zachowań konsumenckich, dostarczenie wiedzy i umiejętności korzystania z informacji zamieszczonych na opakowaniach produktów spożywczych.
 3.  Uświadomienie uczniom potrzeby aktywności fizycznej (zarówno w ramach zajęć szkolnych, jak i rekreacji) i jej wpływu na zdrowie.
 4. Nauczenie młodzieży podstawowych zasad dopasowania sposobu odżywiania do stylu życia (zróżnicowana i zbilansowana energetycznie dieta - posiłek wartościowy, a nie kaloryczny).

 Konsekwencją realizacji programu ma być poprawa stanu zdrowia młodych ludzi poprzez świadome wybieranie zdrowej żywności, stosowanie zasad zbilansowanej diety i wzrost aktywności fizycznej.

 Koordynatorzy programu: klasa V- D. Kuklińska   klasa VI –M. Szymańska

 

 •  "Program rządowy „Bezpieczna +”

Ogólnopolski program profilaktyczny  kl.0-7 – głównym celem jest poprawa bezpieczeństwa uczniów nie tylko w szkole, ale i poza nią we współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz instytucjami zajmującymi się sprawami bezpieczeństwa.

- kształtowanie  aktywnej, otwartej ,prospołecznej postawy uczniów,

- rozwijanie umiejętności psychospołecznych, tj. komunikacyjne, kształtujące więzi interpersonalne między uczniami,

- włączenie uczniów ze specjalnymi potrzebami w życie społeczne,

- przeciwdziałanie agresji rówieśniczej powodowanej stereotypami i uprzedzeniami,

- rozwiązywanie konfliktów z wykorzystaniem mediacji i negocjacji..

W ramach programu szkoła realizuje od września 2017 r. do listopada 2017r.  projekt „Żyj zdrowo, kolorowo i bezpiecznie” - kwota:14.206 zł

Nauczyciele realizujący projekt: Elżbieta Kozłowska ( koordynator), Ewa Sawicka , Joanna Podsiadło, Jolanta Ignatowicz, Monika Raciborska, Katarzyna Kwiatkowska, Natalia Domalewska

Projekt realizowany będzie w okresie od września do listopada 2017r. Wszystkie zaplanowane w ramach projektu zadania realizowane będą w Szkole Podstawowej nr 7 im. Adama Mickiewicza w Łomży.  W ramach projektu zaplanowano integracyjną, wychowawczą, zdrowotną i poznawczą wycieczkę do Kadzidła.

Zwięzły opis planowanych działań,

 Zaplanowane do realizacji działania dotyczą:

- budowania pozytywnego klimatu szkoły (uspołecznienie),

- bezpieczeństwa na przerwach, w drodze do i ze szkoły, 

- przeciwdziałania agresji: słownej, fizycznej i psychicznej,

- profilaktyki uzależnień

- utrwalające u wychowanków prawidłową hierarchię wartości, pokazywanie i nagradzanie dobrych przykładów

- rozpoznawania zagrożeń i doskonalenie umiejętności właściwego reagowania w różnych sytuacjach

- reagowania w sytuacjach kryzysowych, umiejętności organizacji wolnego czasu,

- planowanej poznawczej, wychowawczej, zdrowotnej i  integracyjnej  wycieczki do Kadzidła,

- zajęć dotyczących udzielania pierwszej pomocy, uczestnictwa w akcjach charytatywnych,

- udziału rodziców w roli ekspertów.

Projekt dostosowany został do potrzeb i problemów uczniów, do ich poziomu wiedzy, umiejętności, wrażliwości. Zapewnia ciągłość i systematyczność podejmowanych działań wychowawczych i akcji (konkursy, spotkania
z funkcjonariuszami policji, prelekcje, spotkania ze specjalistami, ekspertami, dzielnicowym, lekcje wychowawcze, itp.). Ukierunkowany jest na praktyczne działanie  –  ze strony wychowawców, jak i wychowanków oraz  współpracę  z takimi podmiotami jak: policja, poradnia, psycholog, pedagog, pielęgniarka, rodzice, łomżyńskie placówki edukacyjne.

 

Harmonogram planowanych działań, ze wskazaniem liczby uczniów, którzy zostaną objęci działaniami

Poszczególne działania w zakresie realizowanego projektu

Termin realizacji poszczególnych działań

Liczba uczniów (wg stanu na dzień 30 września 2016 r.)

Bezpieczna droga do i ze szkoły. – spotkanie dla uczniów klasI-III  z policjantami – pogadanki, promocja odblasków.

wrzesień 2017

250

Konkurs plastyczny „Jak być bezpiecznym w drodze do i ze szkoły” – klasy I-III

wrzesień 2017

250

Konkurs na plakat klasowy zapobiegający wulgarnemu słownictwu- dla uczniów klas IV-VII - Wystawa plakatów zostanie zorganizowana na podsumowanie projektu

wrzesień -październik 2017

390

 

Rozwijanie pasji i zainteresowań sposobem
na przeciwdziałanie agresji:

- zajęcia profilaktyczne – klasa 3a, 6b, 5d

- zajęcia plastyczne klasy I-III,

- zajęcia teatralne klasy V-VI,

- zajęcia sportowe klasy IV-VII.

wrzesień-listopad 2017r.

 110

Konkurs plastyczny dla kl. IV-VII „ Walczę z tym, co szkodzi mojemu zdrowiu”.- np. e-papierosy

październik 2017

390

Zajęcia edukacyjne i wychowawcze /opieka/ w ramach integracyjnej wycieczki do Kadzidła- uczniowie biorący udział w różnego rodzaju zajęciach

wrzesień-październik 2017

50

Działania związane z cyberbezpieczeństwem – „Bezpieczeństwo w sieci”, „Bezpieczna Komórka” – prezentacja multimedialna -spotkania ze specjalistami
z prewencji KMP w Łomży- klasy I-VII

październik 2017r

590

„Jestem bezpieczny ”- rozmowy kierowane prowadzone przez wychowawców w klas I- VII utrwalające podstawowe zasady i reguły obowiązujące w relacjach między ludźmi
w myśl przysłowia „ zgoda buduje, niezgoda rujnuje”; ułożenie kodeksu właściwych zachowań, norm i używanych słów; określenie autorytetów w sprawach problemowych

październik 2017r

590

„Kultura słowa”- apel w wykonaniu uczniów klasy VIb na temat wpływu wulgaryzmów na kontakty z otoczeniem

listopad 2017r

390

Rodzice w roli ekspertów – podejmowanie działań mających na celu pogłębienie współpracy z rodzicami-różnorodna tematyka zajęć- (wykorzystanie propozycji i pomysłów rodziców)

październik –listopad 2017

110

Pierwsza pomoc to mój obowiązek – zajęcia pokazowe 
z pielęgniarką dla uczniów klasy I-III,  studentami PWSiP, rodzicami –pracownikami medycznymi  dla klas IV-VII

październik 2017r

250

Lekcje wychowawcze dotyczące udzielania pierwszej pomocy –klasy IV-VII, zajęcia poprowadzi pielęgniarka, studenci z PWSiP lub instruktorzy w zakresie udzielania
I pomocy z PCK

październik-listopad 2017r.

390

Zorganizowanie w szkole akcji charytatywnych: SK PCK, „Czerwonokrzyska Gwiazdka”, SK Caritas- udział „Bożonarodzeniowym Darze Serca”„Szlachetna Paczka”, „Paczka dla Bohatera”, udział w ogólnopolskiej kampanii społecznej Pola nadziei-organizacja jarmarków na terenie szkoły i kwest wspierających Hospicjum
w Białymstoku dla dzieci z chorobami nowotworowymi

listopad – 2017r

590

„Żyję zdrowo, kolorowo i bezpiecznie” - apel podsumowujący realizację projektu -udział rodziców, uczniów, zaproszonych gości, nauczycieli- wręczenie nagród, podziękowań.

koniec listopada 2017r

590

 

Projekt „Żyj zdrowo, kolorowo i bezpiecznie” wpisuje się w program wychowawczy i profilaktyczny naszej szkoły, będzie kontynuacją naszych priorytetowych działań wychowawczych w obszarze „Bezpieczeństwo uczniów ”. Celem projektu jest:

-zwiększenie bezpieczeństwa uczniów oraz lepsze funkcjonowanie społeczności uczniowskiej, 

- przeciwdziałanie zjawiskom patologii, 

- przygotowanie dzieci i młodzieży do bezpiecznego życia w przyszłości,

- przeciwdziałanie internetowej przemocy,                   

- umiejętność kontrolowania zachowań agresywnych,

- wzrost poziomu uspołecznienia i asertywności,

- promowanie zdrowego stylu życia,

- akceptacja, dostrzeganie u siebie i innych pozytywnych cech, umiejętność pracy w zespole,

- otwartość na poznawanie odmiennych poglądów i obyczajów, np. podczas wycieczki na Kurpie do Kadzidła.

- zapobieganie agresji słownej i zmniejszenie niepożądanych zachowań na terenie szkoły i poza nią we współpracy z policją, poradnią, łomżyńskimi placówkami edukacyjnymi  udzielającymi wsparcia szkole.

- rozpoznawania zagrożeń i umiejętności,

Planowane rezultaty:

 - większa świadomość zagrożeń płynących z korzystania z Internetu,

 - umiejętność świadomego, mądrego korzystania z telefonów komórkowych,

 - zbudowanie powszechnej świadomości wpływu klimatu społecznego szkoły na postawy i zachowania uczniów.   

 - nauka umiejętności podejmowania właściwych decyzji, organizacji czasu wolnego, 

 - uwrażliwienie na problemy innych, 

 - rozwój umiejętności społecznych, emocjonalnych i życiowych uczniów( np. dzieci młodsze nauczą się bezpiecznego poruszania na drodze, wszyscy uczniowie nabędą umiejętność reagowania i udzielania pierwszej pomocy).

 - zwiększenie w życiu szkoły roli organizacji instytucji takich jak: np. policji, poradni, łomżyńskich placówek edukacyjnych wspierających pracę szkoły.

 Wskazane jest prezentowanie uczniom właściwych postaw, wzorców, nabywanie życiowych umiejętności, które ułatwią im funkcjonowanie w otaczającej ich społeczności i zapewnią lepszy, bezpieczny start w przyszłości.

Harmonogram planowanych działań, ze wskazaniem liczby uczniów, którzy zostaną objęci działaniami

Poszczególne działania w zakresie realizowanego projektu

Termin realizacji poszczególnych działań

Liczba uczniów (wg stanu na dzień 30 września 2016 r.)

Bezpieczna droga do i ze szkoły. – spotkanie dla uczniów kl. I-III  z, policjantami. – pogadanki , promocja odblasków.

Wrzesień 2017

250

Konkurs plastyczny „Jak być bezpiecznym w drodze do i ze szkoły” – klasy I-III

Wrzesień 2017

250

Konkurs na plakat klasowy zapobiegający wulgarnemu słownictwu- dla uczniów kl. IV-VII - Wystawa plakatów zostanie zorganizowana na podsumowanie projektu

Wrzesień  - październik 2017

390

Rozwijanie pasji i zainteresowań sposobem na przeciwdziałanie agresji:

- zajęcia profilaktyczne – klasa 2g, 5b, 4d

- zajęcia plastyczne klasy I- III,

- zajęcia teatralne klasy V-VI,

- zajęcia sportowe klasy IV-VII.

Wrzesień- listopad 2017r.

110

Konkurs plastyczny dla kl. IV-VII „ Walczę z tym co szkodzi mojemu zdrowiu”.- np. e-papierosy

Październik 2017

390

Zajęcia i opieka w ramach integracyjnej wycieczki do Kadzidła- uczniowie biorący udział w różnego rodzaju zajęciach

Wrzesień -Październik 2017

50

Działania związane z cyberbezpieczeństwem – „Bezpieczeństwo w sieci”,  „Bezpieczna Komórka” – prezentacja multimedialna -spotkania ze specjalistami z  prewencji KMP w Łomży-

 klasy I-VII

Październik 2017r

590

„Jestem bezpieczny ”- rozmowy kierowane prowadzone przez wychowawców w kl. I- VII, ułożenie kodeksu właściwych zachowań, norm i używanych słów

Październik 2017r

590

„Kultura słowa”- apel  w wykonaniu uczniów kl. IV-VII na temat wpływu wulgaryzmów na kontakty z otoczeniem – klasa 5b

Listopad 2017r

390

Rodzice w roli ekspertów – różnorodna tematyka zajęć (wykorzystanie propozycji i pomysłów rodziców)

Październik – listopad 2017

110

Pierwsza pomoc to mój obowiązek –zajęcia pokazowe  z pielęgniarką dla uczniów kl. I-III, ewentualnie ze studentami PWSiP

Październik 2017r

250

Lekcje wychowawcze  dotyczące udzielania pierwszej pomocy –kl. IV-VII, zajęcia poprowadzi pielęgniarka, studenci z PWSiP  lub instruktorzy w zakresie udzielania I pomocy z PCK

Październik- listopad 2017r.

390

Zorganizowanie w całej szkole akcji charytatywnych: SK  PCK, „Czerwonokrzyska Gwiazdka”, SK Caritas- udział „Bożonarodzeniowym Darze Serca”„Szlachetna Paczka”, „Paczka dla Bohatera”, zbiórka dla Hospicjum dla dzieci z chorobami nowotworowymi „Pola Nadziei”

Listopad –  2017r

590

Podsumowanie realizacji projektu: udział rodziców, uczniów, zaproszonych gości, nauczycieli- apel, wręczenie nagród , podziękowań.

Koniec listopada 2017r

590

 

 • „Szkoła Otwarta 2018r.-III edycja” -  autorski program profilaktyczno - edukacyjny 

Złożony wniosek o pozyskanie dotacji finansowej na działania profilaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze dla uczniów klas 1-7 w ramach ŁPPIRPA oraz innych uzależnień. Program będzie realizowany w miesiącach: marzec - czerwiec 2018r.

Liczba uczestników: 500 uczniów szkoły Zaplanowany jest udział dzieci w różnych formach życia kulturalnego: konkursy, warsztaty, plenery, zajęcia profilaktyczne, opiekuńczo- wychowawcze

Cele :

- wspomaganie rozwoju ucznia w przyjaznym, bezpiecznym i zdrowym środowisku,

- promocja zdrowego stylu życia

- uświadomienie przyczyn zachowań agresywnych i przemocy oraz ich konsekwencje,

- stwarzanie warunków do rozwijania samodzielności , obowiązkowości , podejmowania odpowiedzialności za siebie i najbliższych

- rozwijanie pasji i zainteresowań: plastycznych, regionalnych, sportowych, muzycznych

- wyrabianie postaw asertywnych wobec zagrożeń dla zdrowia fizycznego i duchowego

- zorganizowanie pokonkursowych prac plastycznych

Bloki tematyczne:

1.Poznanie i rozumienie siebie.

2. Uczenie się zasad skutecznej komunikacji.

3. Dostrzeganie, rozpoznawanie i nazywanie uczuć.

4. Radzenie sobie w sytuacjach trudnych.

5. Poznaję swój region i uczę się rzeczy praktycznych

6.Znaczenie zachowań ryzykownych, konsekwencje. 

7. Jestem odkrywca i mam nietypowe zainteresowania

8. Jesteśmy grupą – możemy więcej

9. Zamknięcie pracy z grupą.

Nauczyciele realizujący program: Elżbieta Kozłowska- koordynator, Andrzej Frołow, Ewa Sawicka, Ewa Budryk, Jolanta Ignatowicz, Aneta Kalinowska, Magdalena Białecka

 

"Kręci mnie bezpieczeństwo przez cały rok szkolny"

Akcja informacyjno-edukacyjna „Kręci mnie bezpieczeństwo przez cały rok szkolny” zaprojektowana została przede wszystkim z myślą o uczniach szkół podstawowych. Jest ona elementem kampanii „Kręci mnie bezpieczeństwo” Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji. Głównym celem projektu, będącym inicjatywą Departamentu Komunikacji Społecznej MSWiA oraz Biura Prewencji Komendy Głównej Policji jest kształtowanie i propagowanie pozytywnych postaw młodych ludzi w zakresie bezpieczeństwa, poprzez systematyczne prowadzenie działań profilaktycznych i edukacyjnych. Idea akcji zakłada kontynuowanie oraz zacieśnianie współpracy Policji z placówkami oświatowymi. Głównym narzędziem akcji „Kręci mnie bezpieczeństwo przez cały rok szkolny” jest kalendarz zaprojektowany przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji, w którym zaznaczone zostały daty m.in. określające poszczególne zagadnienia z obszaru bezpieczeństwa. Integralną częścią przedsięwzięcia jest strona internetowa projektu dedykowana nauczycielom, pedagogom oraz policjantom prowadzącym zajęcia profilaktyczne w placówkach oświatowych. Akcja „Kręci mnie bezpieczeństwo przez cały rok szkolny” została objęta patronatem honorowym Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji Pana Mariusza Błaszczaka oraz wpisana do Harmonogramu działań na rok 2017 w ramach Programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań „Razem bezpieczniej” im. Władysława Stasiaka na lata 2016 i 2017. Projekt realizowany będzie w roku szkolnym 2017/2018.