Lista realizowanych w szkole programów profilaktycznych i zdrowotnych:

 „Nie pal przy mnie, proszę”

„Znajdź właściwe rozwiązanie”

„Czyste powietrze wokół nas”

„Problem z głowy”

„Bezpieczna plus”

„Szkoła Otwarta” II edycja


 

 

"NIE PAL PRZY MNIE, PROSZĘ" - program edukacji antytytoniowej

 ZAŁOŻENIA OGÓLNE PROGRAMU

Program przeznaczony jest dla uczniów klas I-III szkoły podstawowej.

Program stanowi drugie ogniwo w cyklu programów profilaktyki antytytoniowej adresowanych do dzieci i młodzieży, a inicjowanych przez Państwową Inspekcję Sanitarną we współpracy z resortem edukacji i realizowanych w szerokim partnerstwie lokalnym. Podstawowe zajęcia programowe umożliwią przeprowadzenie pięciu zajęć warsztatowych w ciągu roku szkolnego, w tym dwóch dwugodzinnych i trzech jednogodzinnych.

Program proponuje realizację zajęć metodami aktywizującymi dostosowanymi do wieku dzieci.

W programie zawarte zostały uporządkowane treści dotyczące zdrowia (dostosowane do poziomu percepcji dzieci).  Program ma charakter profilaktyczny, ale przede wszystkim ma na celu wykształcenie u dzieci świadomej umiejętności radzenia sobie w sytuacjach, w których inne osoby palą przy nich papierosy.

 CELE SZCZEGÓŁOWE

Uporządkowanie i poszerzenie informacji na temat zdrowia. 

Kształtowanie u dzieci postaw odpowiedzialności za własne zdrowie. 

Uświadomienie dzieciom, że palenie tytoniu jest szkodliwe dla zdrowia.

Uwrażliwienie dzieci na szkodliwe oddziaływanie dymu papierosowego związane z biernym paleniem.  

Wykształcenie u dzieci umiejętności radzenia sobie w sytuacjach, gdy inni ludzie przy nich palą

Program składa się z pięciu zajęć warsztatowych o następujących tytułach:

 1. CO TO JEST ZDROWIE?
 2. OD CZEGO ZALEŻY NASZE ZDROWIE?
 3. CO I DLACZEGO SZKODZI ZDROWIU?
 4. CO ROBIĆ, GDY MOJE ŻYCIE JEST ZAGROŻONE?
 5. NIE PAL PRZY MNIE PROSZĘ!

 

 

 "ZNAJDŹ WŁAŚCIWE ROZWIĄZANIE" - program edukacji antytytoniowej

 ZAŁOŻENIA OGÓLNE PROGRAMU -  adresowany jest do uczniów starszych klas szkoły podstawowej oraz gimnazjum. 

 Celem głównym programu jest  zapobieganie paleniu tytoniu wśród uczniów starszych klas IV – VI szkół podstawowych i gimnazjum.

 Cele szczegółowe:

 1. Integracja grupy. Wyróżnienie liderów. Uzasadnienie i wzmocnienie postaw zobowiązujących do nie palenia 
 2. Ukazanie funkcjonowania ludzkiego organizmu i jego potrzeb, a przede wszystkim konieczność odpowiedniego odżywiania i czystego powietrza .

III. Przekazanie wiadomości o zachowaniach asertywnych, uczenie się rozpoznawania swych zachowań oraz uświadomienie mechanizmów konfliktu jak również uczenia umiejętności radzenia sobie z problemami

 1. Uczenie rozpoznawania odczuć przeżywanych w sytuacjach trudnych, uświadomienie mechanizmów konfliktu, jak również uczenie umiejętności radzenia sobie z problemami
 2. Uczenie umocnienia poczucia własnej wartości w zbudowaniu pozytywnego myślenia o sobie i kształtowania ważnych umiejętności w kontaktach z ludźmi

Efektem realizacji programu powinno być:

 1. Przyswojenie wiedzy o tym, że:
 2. nikotyna występująca we wszystkich postaciach tytoniu jest narkotykiem,
 3. palenie tytoniu pociąga za sobą zarówno przejściowe, jak i długofalowe skutki fizjologiczne, estetyczne i zdrowotne
 4. oddychanie powietrzem zawierającym dym tytoniowy jest niebezpieczne dla zdrowia,
 5. zaprzestanie palenia przynosi korzyści natychmiastowe oraz korzyści w przyszłości,
 6. wpływ na decyzję o podjęciu palenia mają przekonania osobiste oraz rodzina, rówieśnicy i środki masowego przekazu,
 7. większość dzieci, młodzieży i dorosłych nie pali,
 8. reklamy papierosów na całym świecie są często ukierunkowane na dzieci i młodzież,
 9. dzieci i młodzież mogą skutecznie oprzeć się presji palenia,
 10. sprzedaż i palenie papierosów podlega przepisom prawa i normom społecznym.
 11. Kształtowanie postaw: 1. zobowiązujących do niepalenia, 2. dumy z faktu niepalenia, 3. wspierania innych osób w decyzji nie podejmowania palenia, 4. odpowiedzialności za własne zdrowie.

III. Rozwinięcie umiejętności do: 1. przekazywania wiedzy i wyjaśniania własnych postaw wobec palenia tytoniu, 2. wspierania innych ludzi, by nie podejmowali palenia, 3. przeciwstawiania się paleniu tytoniu, 4. określania korzyści przebywania w środowisku wolnym od dymu tytoniowego, 5. wspierania ludzi palących, którzy pragną zerwać z nałogi

 

 

„CZYSTE POWIETRZE WOKÓŁ NAS” - program przedszkolnej edukacji antynikotynowej

Cele ogólne programu to:

- Ochrona dzieci przed szkodliwym wpływem dymu tytoniowego.

- Program ten jest adresowany do dzieci przedszkolnych, z udziałem rodziców i opiekunów.

- Stanowi on pierwsze ogniwo w cyklu programów antytytoniowych.

- Program ma charakter profilaktyczny, ale przede wszystkim ma na celu    wykształcenie u dzieci świadomej postawy ochrony własnego zdrowia w sytuacjach, gdy są skazane na bezpośredni kontakt z palącymi.

Cele szczegółowe programu to:

-uczenie dzieci szacunku do otaczającego świata,

-zwiększenie wrażliwości dzieci na szkodliwość dymu papierosowego,

-wykształcenie umiejętności rozpoznawania różnych źródeł dymu papierosowego,

-zwiększenie wiedzy na temat skutków palenia papierosów,

-zwiększenie wrażliwości dzieci na miejsca, w których mogą być narażane na dym

 Adresaci programu:

      - Dzieci w wieku 5-6 lat, uczęszczające do przedszkoli, klas zerowych

     - Rodzice i opiekunowie.

Struktura programu :

Program składa się z pięciu zajęć warsztatowych:

Tytuły zajęć:

 -   Wycieczka

 -  Co i dlaczego dymi?

-   Jak się czuję, kiedy dymi papieros?

-   Ci się dzieje gdy ludzie palą papierosy?

-   Jak unikać dymu tytoniowego?

 

 

 PROBLEM Z GŁOWY” -  ogólnopolski  program  edukacyjno - zdrowotny dla uczniów klas 0 – VI - profilaktyka wszawicy

Trudno uwierzyć, ale wszawica to wciąż aktualny problem w XXI wieku. Pomimo tego, iż mówi się o niej znacznie mniej niż dawniej, to nadal atakuje równie często. Wszawica powraca regularnie, a mity krążące wokół niej niestety przyczyniają się do jej rozprzestrzeniania. Często stanowi ona również temat tabu, o którym nie chcemy rozmawiać. Niewiele osób wie, że wszawica nie jest skutkiem braku higieny czy złej sytuacji materialnej rodziny. Zarazić może się nią każdy.

Niezmiennym celem programu jest pomoc pedagogom oraz pielęgniarkom i higienistkom szkolnym w przekazywaniu prawidłowych zasad profilaktycznych rodzicom i dzieciom, poprzez dostarczenie placówkom bezpłatnych materiałów edukacyjnych dla pielęgniarek szkolnych.

 

  

„BEZPIECZNA PLUS”- ogólnopolski program profilaktyczny dla uczniów kl.0 - VI

Głównym celem jest:

- poprawa bezpieczeństwa uczniów nie tylko w szkole, ale i poza nią we współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz instytucjami zajmującymi się sprawami bezpieczeństwa.

Realizowane w ramach programu „Bezpieczna PLUS” działania dotyczą takich obszarów jak:

 - budowanie pozytywnego klimatu oraz wizerunku szkoły (uspołecznienie)

 - bezpieczne korzystanie z cyberprzestrzeni;

 - bezpieczeństwo  na przerwach, w szatniach, na wycieczkach, w drodze do szkoły, itp;

 - agresja: słowna, fizyczna i psychiczna

 - profilaktyka uzależnień

 - rozpoznawanie zagrożeń i reagowania w sytuacjach kryzysowych.

 

  

„SZKOŁA OTWARTA” II edycja 2017r. - autorski program profilaktyczno- edukacyjny  dla uczniów klas I-VI z pozyskaniem dotacji finansowej z  Urzędu Miasta na zajęcia profilaktyczne, wycieczki, spotkania z ekspertami.

 Program będzie realizowany w miesiącach marzec 2017-czerwiec 2017r.

Cele główne programu:

-  Wspomaganie rozwoju ucznia w przyjaznym, bezpiecznym i zdrowym środowisku.

-  Promocja zdrowego stylu życia w oparciu o wyposażenie ucznia w rzetelną wiedzę i potrzebne informacje.

-  Uświadamianie przyczyn zachowań agresywnych i przemocy oraz ich konsekwencji.

-  Stwarzanie warunków do rozwijania samodzielności, obowiązkowości, podejmowania odpowiedzialności za siebie i najbliższych.

- Rozwijanie pasji i zainteresowań: plastycznych, regionalnych, sportowych, muzycznych.

-  Kształtowanie pozytywnego stosunku do otoczenia i wskazanie na negatywne skutki niepożądanych zachowań oraz ich wpływ na zdrowie człowieka.

-  Wyrabianie postaw asertywnych wobec zagrożeń dla zdrowia fizycznego i duchowego.

-  Zorganizowanie pokonkursowych wystaw plastycznych

 Efektywność podejmowanych działań to między innymi:

-akceptacja siebie i innych, dostrzeganie u siebie i innych pozytywnych cech,

-wyrabianie postaw asertywnych wobec zagrożeń dla zdrowia fizycznego i duchowego,

- otwartość na poznawanie odmiennych poglądów i obyczajów,

-kontrolowanie zachowań agresywnych, wzrost poziomu uspołecznienia i asertywności,

-promowanie zdrowego stylu życia,

-uświadamianie przyczyn zachowań agresywnych i przemocy oraz ich konsekwencji,

- organizacja czasu wolnego-rozwijanie umiejętności plastycznych, regionalnych, sportowych, muzycznych

- zorganizowanie pokonkursowych wystaw plastycznych

- wzrost poziomu uspołecznienia