REGULAMIN BIBLIOTEKI W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 7 W ŁOMŻY

 1.  Biblioteka czynna jest od poniedziałku do piątku w godzinach 800 - 1600.
 2. Z biblioteki mogą korzystać uczniowie, nauczyciele i inni pracownicy szkoły
  oraz rodzice uczniów.
 3. Korzystanie z biblioteki jest bezpłatne.
 4. Każdy uczeń zobowiązany jest zaznajomić się z regulaminem biblioteki i przestrzegać godzin jej otwarcia.
 5. Biblioteka udostępnia swe zbiory od września do połowy czerwca każdego roku szkolnego.
 6. Uczniowie mogą wypożyczyć książki na okres ferii zimowych i letnich. Jednak przed zakończeniem roku szkolnego muszą rozliczyć się z biblioteką, a następnie mogą wypożyczyć książki na okres wakacji. Zwrot wypożyczonych książek powinien nastąpić w pierwszym tygodniu nowego roku szkolnego.
 7. Czytelnik może wypożyczać książki wyłącznie na swoje nazwisko.
 8. Wypożyczonych książek na swoje nazwisko nie można oddawać innym czytelnikom.
 9. Jednorazowo można wypożyczyć 2 książki na okres 2 tygodni.
 10. Uczniowie przygotowujący się do konkursów mają prawo do wypożyczenia jednorazowo większej liczby książek na okres dłuższy niż 2 tygodnie.
 11. W przypadku zmiany szkoły czytelnik jest zobowiązany przed odejściem rozliczyć się
  z biblioteką.
 12. Wszystkie zbiory biblioteczne należy szanować, a zauważone uszkodzenia zgłaszać bibliotekarzowi.
 13. Czytelnik zobowiązany jest odkupić zgubioną lub zniszczoną książkę. Jeśli odkupienie książki jest niemożliwe, powinien oddać inną, wskazaną przez bibliotekarza (dotyczy to wszystkich zbiorów bibliotecznych).
 14. Podręczniki szkolne wypożyczane z biblioteki należy obłożyć i na bieżąco naprawiać wszystkie uszkodzenia, nie należy w nich niczego pisać ani zaznaczać. Za zgubiony lub zniszczony podręcznik odpowiedzialność finansową ponoszą rodzice uczniów.
 15. W bibliotece należy zachowywać się spokojnie i nie przeszkadzać innym.
 16. W bibliotece obowiązuje zakaz jedzenia i picia.

 

 ORGANIZACJA BIBLIOTEKI

 1. Biblioteka szkolna składa się z wypożyczalni i czytelni.
 2. Biblioteka udostępnia swoje zbiory w czasie trwania zajęć dydaktycznych zgodnie
  z organizacją roku szkolnego.
 3. Inwentaryzację (skontrum) w bibliotece dokonuje komisja powołana przez Dyrektora szkoły nie rzadziej niż co 4 lata i przy każdorazowej zmianie obsady personelu biblioteki (wówczas okres udostępniania zbiorów w roku szkolnym zostaje skrócony).
 4. Dyrektor szkoły sprawuje bezpośredni nadzór nad pracą biblioteki. Zapewnia odpowiednio wyposażone pomieszczenie, warunkujące prawidłową pracę biblioteki, bezpieczeństwo i nienaruszalność mienia.
 5. Wydatki biblioteki szkolnej obejmują zakup zbiorów i ich konserwację.
 6. Propozycji zakupu książek dokonuje nauczyciel bibliotekarz.

 

GROMADZENIE ZBIORÓW, ICH PORZĄDKOWANIE ORAZ UDOSTĘPNIANIE

 1. Biblioteka gromadzi następujące dokumenty :
  • podręczniki szkolne i programy nauczania dla nauczycieli,
  • materiały edukacyjne i ćwiczeniowe,
  • lektury podstawowe i uzupełniające z języka polskiego i innych przedmiotów,
  • książki pomocnicze o tematyce popularnonaukowej,
  • wydawnictwa naukowe,
  • wydawnictwa dydaktyczne z zakresu nauczania różnych przedmiotów,
  • literaturę piękną,
  • wydawnictwa informacyjne i albumowe,
  • literaturę dla rodziców z zakresu wychowania,
  • dokumenty audiowizualne i multimedialne,
  • edukacyjne programy komputerowe,
  • czasopisma dla uczniów,
  • czasopisma ogólnopedagogiczne i metodyczne dla nauczycieli, naukowe, popularnonaukowe, społeczno-kulturalne
  • dokumenty o regionie,
  • informacje na temat Unii Europejskiej.
 2. W bibliotece zatrudnieni są nauczyciele bibliotekarze posiadający kwalifikacje
  do pracy w bibliotece szkolnej.
 3. Nauczyciele bibliotekarze gromadzą zbiory zgodnie z organizacją i potrzebami szkoły.
 4. Gromadzenie odbywa się planowo, systematyczne, w porozumieniu z Dyrektorem szkoły, nauczycielami i zainteresowaniami użytkowników biblioteki.
 5. Dyrektor szkoły zapewnia środki finansowe z budżetu szkoły na właściwe funkcjonowanie biblioteki. Dotacje mogą też pochodzić od Rady Rodziców, sponsorów, darczyńców.

 

ZAKRES ZADAŃ, OBOWIĄZKÓW I ODPOWIEDZIALNOŚCI NAUCZYCIELA – BIBLIOTEKARZA

 1. Praca pedagogiczna:

W ramach pracy pedagogicznej nauczyciel bibliotekarz zobowiązany jest do:

 1. udostępniania zbiorów w wypożyczalni i czytelni,
 2. indywidualnego doradztwa w doborze lektury,
 3. udzielania informacji,
 4. zapoznawania czytelników biblioteki z komputerowym systemem wyszukiwania informacji,
 5. prowadzenia zajęć z edukacji czytelniczo - medialnej przy współpracy
  z wychowawcami i nauczycielami poszczególnych przedmiotów,
 6. prowadzenia zespołu uczniów współpracujących z biblioteką i pomagających bibliotekarzowi w pracy,
 7. informowania nauczycieli i wychowawców na podstawie obserwacji pedagogicznej
  i prowadzonej statystyki o poziomie czytelnictwa w poszczególnych klasach,
 8. prowadzenia różnych form upowszechniania czytelnictwa,
 9. diagnozowania zainteresowań i potrzeb czytelniczych,
 10. wspierania uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych.

 

 1. Praca organizacyjno – techniczna:

W ramach prac organizacyjnych i technicznych nauczyciel bibliotekarz obowiązany jest do:

 1. troszczenia się o właściwą organizację, wyposażenie i estetykę biblioteki,
 2. gromadzenia zbiorów - zgodnie z profilem programowym i potrzebami szkoły,
 3. ewidencji zbiorów – zgodnie z obowiązującymi przepisami,
 4. opracowania zbiorów (klasyfikowanie, katalogowanie, opracowanie techniczne),
 5. selekcji zbiorów (materiałów zbędnych i zniszczonych),
 6. organizacji udostępniania zbiorów,
 7. organizacji warsztatu informacyjnego (wydzielania księgozbioru podręcznego, prowadzenie katalogów, itp.).
 1. Obowiązki i zadania nauczyciela bibliotekarza:
 1. odpowiada za stan i wykorzystanie powierzonych mu zbiorów,
 2. współpracuje z wychowawcamii nauczycielami poszczególnych przedmiotów,
 3. organizuje zespół uczniów współpracujących z biblioteką i pomagających bibliotekarzowi w pracy,
 4. sporządza plan pracy, harmonogram zajęć z przysposobienia czytelniczego
  i informacyjnego oraz okresowe i roczne sprawozdania z pracy,
 5. prowadzi dzienną, miesięczną, semestralną oraz roczną statystykę wypożyczeń, dziennik pracy biblioteki, księgi inwentarzowe, rejestry ubytków,
 6. doskonali warsztat pracy,
 7. otacza opieką uczniów szczególnie uzdolnionych i mających trudności w nauce,
 8. udostępniania książki i inne źródła informacji,
 1. tworzy warunki do poszukiwania, porządkowania i wykorzystywania informacji
  z różnych źródeł oraz efektywnego posługiwania się technologią informacyjną,
 2. rozbudza i rozwija indywidualne zainteresowania uczniów oraz wyrabiania
  i pogłębiania u uczniów nawyk czytania i uczenia się,
 3. podejmuje działania mające na celu wykształcenie u uczniów umiejętności związanych z wyszukiwaniem, gromadzeniem, przetwarzaniem i tworzeniem informacji,
 4. organizuje różnorodne działania rozwijające wrażliwość kulturową i społeczną.

 

ZASADY WSPÓŁPRACY Z UCZNIAMI

 1. Z biblioteki szkolnej mogą korzystać:
 • uczniowie szkoły,
 • nauczyciele,
 • rodzice uczniów,
 • pracownicy szkoły.
 1. Użytkownicy biblioteki, którzy przestają być uczniami, zobowiązani są do rozliczenia się z biblioteką szkolną. Nauczyciel - bibliotekarz podpisuje kartę obiegową potwierdzającą zwrot dokumentów wypożyczonych w bibliotece.
 2. Użytkownicy biblioteki mają prawo do informacji i korzystania nieodpłatnie ze wszystkich zasobów biblioteki.
 3. Biblioteka szkolna jest miejscem przyjaznym i bezpiecznym dla
 4. Biblioteka szkolna stara się wspierać indywidualny rozwój ucznia.
 5. Biblioteka pracuje nad kształtowaniem u uczniów postaw sprzyjających ich dalszemu rozwojowi indywidualnemu i społecznemu.
 6. Nauczyciele - bibliotekarze starają się przeciwdziałać wszelkim formom dyskryminacji i upowszechniać wiedzę o prawach człowieka i ucznia.
 7. W bibliotece przestrzega się przepisów i zasad BHP.

ZASADY WSPÓŁPRACY Z NAUCZYCIELAMI

 1. Wspieranie nauczyciela w procesie dydaktycznym i wychowawczym.
 2. Współpraca nauczycieli wszystkich przedmiotów z biblioteką, odwoływanie się do jej zasobów i warsztatu informacyjno - bibliograficznego.
 3. Informowanie nauczycieli i wychowawców o stanie czytelnictwa uczniów.
 4. Uczestniczenie w organizacji imprez okolicznościowych zgodnie z zapisami w planie pracy szkoły.

ZASADY WSPÓŁPRACY Z RODZICAMI

 1. Pomoc w doborze literatury.
 2. Popularyzowanie czytelnictwa wśród rodziców.
 3. Informowanie rodziców o stanie czytelnictwa uczniów.

ZASADY WSPÓŁPRACY Z INNYMI BIBLIOTEKAMI

 1. Wspólne organizowanie imprez czytelniczych.
 2. Wymiana wiedzy i doświadczeń.
 3. Udział w lekcjach bibliotecznych, spotkaniach autorskich, konkursach czytelniczych i plastycznych.