Wykorzystywane w procesie nauczania gry  i zabawy służą lepszemu zapamiętaniu i opanowaniu opracowanego materiału, zmuszają do koncentracji uwagi na wykonywanych zadaniach. Wyrabiają zaradność, odwagę, śmiałość i pracowitość, a także sprawiają wiele satysfakcji i przyjemności. Dzieci uczą się szacowania, przewidywania,  panowania nad sobą, dokładności, cierpliwości i pokonywania trudności. Wykorzystane gry i zabawy są oczywiście jedną z metod kształtowania u uczniów pozytywnego nastawienia do matematyki, stosowaną w naszej pracy. Mamy bowiem świadomość, że jest ona nieodzownym elementem osiągnięcia sukcesu w każdej dziedzinie, nie tylko w szkole. Czy warto uczyć przez zabawę? - przekonywali się  o tym uczniowie klas I - III podczas zajęć edukacyjnych  14 marca 2018, czyli w Dniu Matematyki.

Tekst: Danuta Lasek, nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej

Foto: Patryk Florczyk (kl. 6d), Danuta Lasek, Irena Dardzińska, Kamil Konopka