Szkoła Podstawowa nr 7 w Łomży rozpoczęła działalność dnia l września 1957 roku. Początkowo mieściła się w Szkole Podstawowej nr 3 i Szkole Ćwiczeń. Miała 15 oddziałów, w których uczyło się 437 uczniów pod okiem 19 nauczycieli. Organizatorem i pierwszym kierownikiem placówki był pan Zdzisław Skowroński. Dzięki jego staraniom, w styczniu 1958 r. naukę rozpoczęto już w nowym budynku przy ul. Mickiewicza 6. Pierwszy rok szkolny był wyjątkowo trudny. Brakowało podstawowego sprzętu: mebli, pomocy naukowych, nie było transformatora wysokiego napięcia i podstawowych narzędzi. Budynek i teren wokół niego wymagały nieustannych prac renowacyjnych i porządkowych. Pomocą i radą służyły szkole: dowództwo Jednostki Wojskowej w Łomży (mjr Grzelak), kierownictwa szkół nr 4 i nr 5, dyrektorzy: Technikum Przemysłowo-Pedagogicznego (Józef Dziadkiewicz) oraz Liceum Ogólnokształcącego (Józef Kiełczewski) a także kierownik Szkoły w Płatnicy i Zarząd Oddziału ZNP w Łomży.

            Należy   podkreślić niezwykłe zaangażowanie pierwszych pracowników szkoły, którzy włożyli dużo wysiłku w urządzanie sal lekcyjnych i nadanie budynkowi oraz jego otoczeniu estetycznego wyglądu. Równocześnie z rozpoczęciem zajęć lekcyjnych została uruchomiona świetlica szkolna z dożywianiem, której organizatorem i kierownikiem była pani Halina Sypniewska. Już w pierwszym roku pracy szkoły rozpoczęła działalność biblioteka, która pod koniec tego roku liczyła ok. 3000 tomów, a obecnie posiada 15 800 książek.

            Z czasem powstają gabinety przedmiotowe: fizyczno-chemiczny (organizatorka - Jadwiga Filipczak) i biologiczny (Eugenia Bagińska), a także sala gimnastyczna i boisko szkolne (Marian Szenk). Przez wiele lat nad stanem zdrowia młodzieży czuwali lekarze zatrudnieni w szkolnych gabinetach: lekarskim i stomatologicznym. Najdłużej opiekowała się uczniami lekarz stomatolog, pani Irena Sarnowska wraz z pielęgniarką, panią H. Walewską. Od roku 1994 nie funkcjonuje gabinet lekarski, natomiast nadal działa gabinet stomatologiczny, a o higienę szkolną dba pielęgniarka, pani Irena Pianko. Następnie funkcje tę przejmuje pani Krystyna Orzechowska. Szczególnie ważną datą w historii szkoły był dzień 17 czerwca 1971 roku, kiedy to szkoła otrzymała imię oraz sztandar ufundowany przez Komitet Rodzicielski (przewodniczący - pan Jerzy Lencki).

 

 Pani dyrektor M.Skowrońska przekazuje sztandar młodzieży
 

             Na patrona szkoły wybrano Adama Mickiewicza, wieszcza narodowego, którego poezja niesie prawdę o człowieku - Polaku i obywatelu świata, uczy miłości Ojczyzny, uwrażliwia na bogactwo polskiej tradycji, kultury i piękno rodzimej przyrody. Widocznym znakiem obecności patrona w szkole jest jego popiersie ufundowane razem ze sztandarem. Stoi ono do dziś w holu, a uczniowie w uroczystych chwilach składają pod nim kwiaty. Idee Mickiewiczowskie inspirowały kierownictwo szkoły, jej nauczycieli i uczniów do stawiania sobie nowych zadań wychowawczych i dydaktycznych. 

             W ciągu 60-letniej działalności „Siódemki" kilkakrotnie zmieniała się kadra kierownicza. Pierwszym kierownikiem był wspomniany już Zdzisław Skowroński, a następnie funkcję dyrektora pełnili: Maria Skowrońska (1959-1979) zastępcy: Jadwiga Czupryńska, Jerzy Witkowski; Stanisław Lewocz (styczeń-październik 1979) zastępcy:  Jadwiga Czupryńska, Jerzy Witkowski; Teresa Gołębiewska (1980-1982) zastępcy: Jadwiga Czupryńska, Jerzy Witkowski; Ryszard Żbikowski (1982-2006) zastępcy: Jadwiga Czupryńska, Jerzy Witkowski, Hanka Gałązka, Janusz Jastrzębski, Halina Szeligowska, Ewa Szymanowska-Nowak. Halina Szeligowska (2006-2016) zastępcy: Halina Gątarz, Danuta Lasek, Iwona Erynk-Cichowicz, Urszula Wieczorek.

              Działalność osób kierujących szkołą przejawiała się między innymi w stałej trosce o stan techniczny i wygląd budynku, który rokrocznie modernizowano i doskonalono, np. wymieniono instalację elektryczną, stolarkę okienną, ułożenie nowego parkietu na holu na I piętrze, wykonano nowe ogrodzenie placu szkolnego, poszerzono boisko.

              Osiągnięciami ostatniego dziesięciolecia szkoły są: wyremontowana i wyposażona w szafki szatnia szkolna, odnowiona sala gimnastyczna, wybudowane boisko do piłki nożnej ze sztuczną nawierzchnią oraz plac zabaw dla najmłodszych uczniów, kompleksowa wymiana stolarki okiennej, wymiana drzwi we wszystkich pomieszczeniach szkoły, kompleksowe remonty sal lekcyjnych wraz z wymianą podłóg i instalacji, zakładanie żaluzji, odnowienie świetlicy i biblioteki, pokoju nauczycielskiego, remont łazienek, dostosowanie wyposażenia sal do potrzeb uczniów, komputeryzacja klasopracowni i biblioteki szkolnej, dostęp do Internetu w każdej sali, wyposażenie sal w multimedia, modernizacja i wyrównanie nawierzchni przed szkołą, wzbogacanie bazy szkoły w liczne pomoce dydaktyczne i sportowe. 

                  Nadal siedziba szkoły wymaga dużych nakładów finansowych. Wśród wielu potrzeb do najpilniejszych należą: budowa sali gimnastycznej, odnowienie elewacji zewnętrznej i ogrodzenia szkoły, konserwacja fundamentów.

                  Doskonalenie bazy materialnej i realizacja planu dydaktyczno-wychowawczego możliwe były dzięki dobrej współpracy z Radą Rodziców. W pracach Rady wyróżnili się: Leon Kasprzysiak, Tadeusz Senderski, Roman Rytelewski, Jerzy Lencki, Stanisław Kaseja, Krzysztof Kaczyński, Michał Zaleski, Tomasz Męczkowski, Bernadeta Krynicka i Cezary Kisiel. Dobra współpraca ze środowiskiem rodzinnym ucznia stała się tradycją szkoły. Składają się na nią systematyczne kontakty nauczycieli z rodzicami i zaangażowana postawa pedagoga szkolnego. Pierwszy etat pedagoga otrzymała (w roku 1978) pani Krystyna Dunaj, a obecnie funkcję tę pełni pani Elżbieta Kozłowska. Tradycją szkoły są Dni Otwarte, podczas których rodzice uczestniczą w zajęciach lekcyjnych, pozalekcyjnych, korzystają z porad specjalistów - psychologów, socjologów, pedagogów. Mogą też podziwiać działalność artystyczną uczniów.

                Z 60-letnią historią szkoły związanych było wielu nauczycieli. Największy zespół to 68 pedagogów pracujących w latach 1983-1986. W bieżącym roku szkolnym Rada Pedagogiczna liczy 58 pracowników. Zmienia się też liczba uczniów. Najliczniejsza grupa (1874) uczyła się w roku szkolnym 1981/82. Aktualnie w 29 oddziałach (w tym 2 przedszkolne) naszej szkoły uczy się 679 dzieci. Lekcje odbywają się w 20 salach. W szkole funkcjonują biblioteka wraz z czytelnią, świetlica, stołówka, gabinet logopedy, gabinet pedagoga, dwie pracownie komputerowe. W ciągu 60 lat mury SP 7 opuściło 3662 absolwentów. Chociaż „Siódemka" jest jedną z powierzchniowo mniejszych szkół, należy do grona najliczniejszych szkół w Łomży. Czynnikami decydującymi o popularności szkoły są: bardzo wysoki poziom nauczania, atrakcyjna oferta edukacyjna, liczne sukcesy naukowe i sportowe uczniów i tradycje ,,Siódemki”.