U W A G A !

Koszt obiadu w grudniu wynosi:

 (15 dni x 3,50zł)  52,50 zł /koszt surowca/3,20 – koszt przygotowania/

 Opłaty przelewem można dokonać w dniach:

od 1 do 9 grudnia 2018 r.

Prosimy o terminowe wpłaty.

 

Rodzice uczniów korzystających w październiku z odpisów zgłoszonych, powinni telefonicznie (tel.862185043 w godz.7:45-14:30) lub osobiście uzgodnić koszt obiadu w

 

Zapisy na obiady

Informujemy, że zapisy na obiady w roku szkolnym 2018/2019 odbędą się w terminie od 3 do 5 września 2018 r.

W celu zgłoszenia dziecka do korzystania z żywienia w stołówce szkolnej należy pobrać i złożyć kartę zgłoszenia w sekretariacie szkoły. Druk do pobrania (format .pdf) dostępny jest także tutaj.

           

Informacja o wynikach naboru na obiady zostanie podana do wiadomości

 dnia 7 września 2018 r. o godz. 1400

Wszelkie informacje dotyczące żywienia na stołówce dostępne są na stronie internetowej szkoły http://www.szkola7.lomza.pl/

 

Zapisy do świetlicy

Zapisy dzieci do świetlicy szkolnej na rok szkolny 2018/2019 odbywać się będą od 3 do 7 września 2018 r. Rodzice dziecka pobierają i zdają wypełnione karty zgłoszeniowe w sekretariacie szkoły.

 

        INFORMACJE O OBIADACH

Obiady wydawane są w godz. 11.20 -12.30. Wpłaty przyjmowane są  w sekretariacie szkoły (gotówką) w godz.7.45-14.15 lub na konto ( w zależności od zadeklarowanej formy płatności na karcie zgłoszenia)

Numer konta

 

Getin Noble Bank S.A. 45156000132538846080000001

Rodzice uczniów korzystających w danym miesiącu z odpisów, opłacający za żywienie przelewem, powinni telefonicznie (tel.862185043 w godz.7:45-14:30) lub osobiście uzgodnić koszt obiadu w sekretariacie szkoły.

U W A G A !

Koszt obiadu w październiku wynosi:

(21 dni x 3,50zł)  73.50 zł /koszt surowca/

 Opłaty przelewem* można dokonać w dniach:

od 1 do 9 października 2018 r.

 *w zależności od zadeklarowanej formy płatności na karcie zgłoszenia

Rodzice uczniów korzystających w danym miesiącu z odpisów, a opłacający za żywienie przelewem, powinni telefonicznie (tel.862185043 w godz.7:45-14:30) lub osobiście uzgodnić koszt obiadu  w sekretariacie szkoły.

 Prosimy o terminowe wpłaty.

 

 

 

Zarządzenie Nr  22/2016

Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 7 im. Adama Mickiewicza w Łomży

z dnia 29 sierpnia 2016 roku

 

w sprawie wprowadzenia regulaminu korzystania z wyżywienia w stołówce szkolnej Szkoły Podstawowej Nr 7 im. Adama Mickiewicza w Łomży

 

Na podstawie art. 67a ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2015, poz. 2156 z póź. zm.) zarządzam, co następuje:

§1 Wprowadza się „Regulamin korzystania z wyżywienia w stołówce szkolnej Szkoły Podstawowej Nr 7 im. Adama Mickiewicza w Łomży”, stanowiący załącznik nr 1 do zarządzenia.

§Traci moc Zarządzenie Nr 5/2013 z dnia 16.04.2013r. Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 7 im. Adama Mickiewicza w Łomży.

§3 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 01.09.2016 r.
                                                                                                         

Załącznik Nr 1

do Zarządzenia Nr 22/2016

z dnia 29.08.2016r.

 

 REGULAMIN KORZYSTANIA Z WYŻYWIENIA W STOŁÓWCE SZKOLNEJ  SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 7 IM. ADAMA MICKIEWICZA W ŁOMŻY

 POSTANOWIENIA OGÓLNE

 §1

 1. W celu zapewnienia prawidłowej realizacji zadań opiekuńczych, w szczególności wspierania prawidłowego rozwoju uczniów, szkoła zorganizowała stołówkę.
 2. Stołówka jest miejscem spożywania posiłków przygotowanych przez pracowników kuchni szkolnej dla uczniów oraz pracowników szkoły.
 3. Posiłki wydawane są w czasie trwania rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych w godzinach 1120 do 1230 , a w przypadku zgłoszonych wcześniej wyjazdów na wycieczki, zawody itp., obiad wydaje się o ustalonej wcześniej godzinie po konsultacjach intendenta z organizatorami wyjazdu.
 4. Postanowienia niniejszego regulaminu i ogłoszenia dotyczące stołówki szkolnej (w tym wysokość opłat za posiłki) wywieszone są na tablicy informacyjnej na stołówce szkolnej oraz umieszczone na stronie internetowej szkoły.

 

UPRAWNIENIA DO KORZYSTANIA ZE STOŁÓWKI

 §

 1. Do korzystania z posiłków w stołówce szkolnej uprawnieni są:
 • uczniowie wnoszący opłaty indywidualnie,
 • uczniowie, których dożywianie finansuje MOPS i inni sponsorzy,
 • pracownicy zatrudnieni w szkole.

      2. Zapisy na obiady odbywają się na początku roku szkolnego lub w trakcie na podstawie pisemnego zgłoszenia rodziców lub opiekunów ucznia.

      3. Jeżeli ilość zgłoszeń na obiady przekracza ilość miejsc, to pierwszeństwo korzystania z obiadów mają:

 • uczniowie klas najmłodszych (I-III) ze szczególnym uwzględnieniem uczniów korzystających ze świetlicy szkolnej oraz uczniów, których rodzice lub opiekunowie pracują,
 • pozostali za zgodą dyrektora.

      4. W przypadku rezygnacji z obiadów na wolne miejsce przyjmowany jest uczeń z listy rezerwowej.

 

USTALANIE WYSOKOŚCI OPŁAT ZA POSIŁKI

 §3

 1. Stołówka szkolna zapewnia posiłki gotowane w formie dwudaniowego obiadu.
 2. Opłatę za korzystanie przez ucznia z posiłku w stołówce szkolnej ustala się w wysokości kosztów produktów wykorzystanych do przygotowania posiłku.
 3. Pracownicy szkoły korzystający, za zgodą dyrektora szkoły, z posiłków w stołówce szkolnej, ponoszą pełne koszty uwzględniające koszty wykorzystanych produktów oraz koszty utrzymania stołówki szkolnej, w tym koszty wynagrodzeń i pochodnych pracowników zatrudnionych w stołówce szkolnej.
 4. Wysokość opłat za korzystanie z posiłków w stołówce szkolnej określa dyrektor szkoły w porozumieniu z intendentem i sporządzeniu kalkulacji. Przy ustalaniu dziennej stawki żywieniowej bierze się pod uwagę: normy żywieniowe dla określonego wieku dzieci oraz poziom cen artykułów spożywczych.
 5. Cena posiłku podawana jest zarządzeniem dyrektora szkoły.
 6. W sytuacjach wzrostu kosztu produktów w trakcie roku szkolnego dopuszcza się możliwość zmiany odpłatności, po poinformowaniu korzystających ze stołówki.

 

WNOSZENIE OPŁAT ZA POSIŁKI

§4

 1. Opłaty za obiady za dany miesiąc przyjmuje pracownik szkoły w godzinach swojej pracy najpóźniej do 10 dnia każdego miesiąca.
 2. Opłaty za obiady za dany miesiąc można uiszczać przelewem bankowym na wskazany przez szkołę rachunek bankowy do 10 dnia każdego miesiąca
 3. Jeżeli 10 dzień miesiąca jest dniem ustawowo wolnym, to wpłaty należy dokonać wcześniej. 
 4. Termin płatności oznacza dzień wpływu na rachunek bankowy lub do kasy.
 5. Za zwłokę w uiszczaniu opłat szkoła będzie naliczać odsetki karne w wysokości odsetek ustawowych.
 6. W wyjątkowych przypadkach dyrektor szkoły może, na wniosek rodzica lub pracownika szkoły uprawnionego do korzystania z posiłku w stołówce szkolnej, wyznaczyć inny niż określony w ust. 1 i 2 termin wniesienia opłaty za korzystanie z posiłku w stołówce.
 7. Wnoszenie opłat gotówką za obiady potwierdzone jest dowodem wpłaty na numerowanym kwitariuszu. Oryginał otrzymuje wpłacający, kopia kwitariusza pozostaje do rozliczenia w dokumentacji stołówki.
 8. Opłaty za dany miesiąc uczniów korzystających z obiadów finansowanych przez MOPS realizowane są na podstawie noty wystawionej przez szkołę. Rachunek wystawiany jest na podstawie listy uczniów sporządzanej przez pracownika szkoły lub listy otrzymanej z ośrodka pomocy.

 

ZWROTY ZA NIEWYKORZYSTANE OBIADY

§5

 1. Zwrot poniesionych kosztów następuje z powodu choroby, wycieczki lub innych przyczyn losowych, jeżeli nieobecność ucznia wynosi jeden dzień lub dłużej po wcześniejszym zgłoszeniu nieobecności ucznia pracownikowi szkoły.
 2.  Nieobecność ucznia w szkole zgłasza się w sekretariacie telefonicznie (tel. 86 218 50 43) lub osobiście (rodzic, starsze rodzeństwo, wychowawca klasy). Tylko na tej podstawie powstała nadpłata może być zaliczona na poczet opłaty na następny miesiąc lub podlegać zwrotowi.
 3. W przypadku planowanej nieobecności ucznia w szkole w celu dokonania odpisu zgłasza się ten fakt nie później niż w ostatnim dniu roboczym poprzedzającym nieobecność lub rezygnację z posiłków, w przeciwnym razie zwrot za następny dzień nie będzie możliwy.
 4. Zasada ta dotyczy wszystkich korzystających z dożywiania (również objętych pomocą MOPS, obiadów sponsorowanych).
 5. Odliczenie kwoty następuje z odpłatności w następnym miesiącu.
 6. Zwrot nadpłaty za obiady występuje tylko w przypadku rezygnacji ucznia z obiadów oraz w miesiącu czerwcu i grudniu (zakończenie roku szkolnego, budżetowego).
 7. W przypadku nie zgłoszenia nieobecności ucznia na posiłku, uiszczona z góry opłata za niewykorzystany obiad nie podlega zwrotowi.

 

ZASADY ZACHOWANIA W STOŁÓWCE

§6

 1. Uczniowie powinni:
 • stosować się do poleceń dyżurujących nauczycieli, intendenta oraz personelu stołówki,
 • spokojnie poruszać się po stołówce (nie wolno biegać, przepychać się w kolejce),
 • zachować porządek przy odbiorze dania oraz przy oddawaniu naczyń,
 • zachować porządek podczas spożywania posiłku ( w przypadku stłuczenia naczynia, zabrudzenia stolika lub podłogi należy to zgłosić personelowi stołówki),
 • zachowywać się cicho (nie rozmawiać głośno, nie używać wulgaryzmów, obrzydzających jedzenie słów, gestów),
 • zostawić po sobie porządek (odnieść talerze, zasunąć krzesło),
 • po skończonym posiłku bezzwłocznie opuścić stołówkę,
 • szanować naczynia, sztućce i nakrycie stołu ( nie wyginać sztućców, nie niszczyć nakryć stołu).

 

 1. Podczas spożywania posiłków obowiązują zasady kulturalnego zachowania.
 2.  Po spożyciu obiadu brudne naczynia należy odnieść na wyznaczone miejsce.
 3. Z posiłków można korzystać wyłącznie w stołówce (szkoła nie prowadzi sprzedaży na wynos).
 4. Podczas spożywania obiadów zabrania się pobytu w pomieszczeniach stołówki osobom nie spożywających posiłków.
 5. Zabronione jest wnoszenie do stołówki okryć wierzchnich i plecaków.
 6. Nad bezpieczeństwem uczniów korzystających ze stołówki czuwają nauczyciele dyżurujący według harmonogramu dyżurów na stołówce szkolnej.

 

 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§7

 1. O wszystkich sprawach związanych z organizacją pracy stołówki decyduje Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 7 im. A. Mickiewicza w Łomży.

 

KARTA ZŁOSZENIA DZIECKA NA OBIADY W STOŁÓWCE SZKOLNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 7 IM. ADAMA MICKIEWICZA W ŁOMŻY

 

 1. Imię i nazwisko dziecka ……………………………………………….………………klasa……..….
 2. Wychowawca ……………………………………………………………………….…………………..……
 3. Adres zamieszkania …………………………………………………………….…………………..……..
 4. Kontakt telefoniczny …………………………………………………………….………………..………
 5. Forma płatności :
  1. gotówka w sekretariacie szkoły*,
  2. przelew*.
  3. Rodzice/ prawni opiekunowie pracują – TAK/NIE*

*właściwe podkreślić

Niniejszym wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w karcie do użytku wewnętrznego szkoły zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1999r, o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133, poz. 883).

Oświadczam, że zapoznałam/em się z zasadami odpłatności za obiady i akceptuję je.

 

Łomża dnia ……………....                                              Podpis rodzica/opiekuna