Zapisy na obiady

      W celu zgłoszenia dziecka do korzystania z żywienia w stołówce szkolnej należy pobrać i złożyć kartę zgłoszenia w sekretariacie szkoły. Druk do pobrania (format .pdf) dostępny jet także tutaj.

  

INFORMACJE O OBIADACH

Obiady wydawane są w godz. 11.20 -12.30. Wpłaty przyjmowane są  w sekretariacie szkoły (gotówką) w godz.7.45-14.15 lub na konto ( w zależności od zadeklarowanej formy płatności na karcie zgłoszenia)

Numer konta

 

Getin Noble Bank S.A. 45156000132538846080000001

Rodzice uczniów korzystających w danym miesiącu z odpisów, opłacający za żywienie przelewem, powinni telefonicznie (tel.862185043 w godz.7:45-14:30) lub osobiście uzgodnić koszt obiadu w sekretariacie szkoły.

U W A G A !

Koszt obiadu w czerwcu wynosi:

Posiłki będą wydawane od 1 do 22 czerwca 2017r.

Klasy I – VI (14 dni x 3,50zł) 49zł – bez odpisów /koszt surowca/

  Oddział przedszkolny  (dni x 6 zł) koszt uzgadniany indywidualnie /koszt surowca/

Opłaty gotówką* będą przyjmowane w dniach:

1 i 2 czerwca w godz. 745 – 1415

5 i 6 czerwca w godz. 745 – 1130

 Opłaty przelewem* można dokonać w dniach:

od 1 do 9 czerwca 2017 r.

*w zależności od zadeklarowanej formy płatności na karcie zgłoszenia

Rodzice uczniów korzystających w danym miesiącu z odpisów, a opłacający za żywienie przelewem, powinni telefonicznie (tel.862185043 w godz.7:45-14:30) lub osobiście uzgodnić koszt obiadu  w sekretariacie szkoły.

 Prosimy o terminowe wpłaty.

 

 

 

Zarządzenie Nr  21/2016

Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 7 im. Adama Mickiewicza w Łomży

z dnia 29 sierpnia 2016 roku

 

w sprawie wprowadzenia regulaminu korzystania z wyżywienia w oddziale przedszkolnym Szkoły Podstawowej Nr 7 im. Adama Mickiewicza w Łomży

 

Na podstawie art. 67a ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2015, poz. 2156 z póź. zm.) zarządzam, co następuje:

 §1. Wprowadza się „Regulamin korzystania z wyżywienia w oddziale przedszkolnym Szkoły Podstawowej Nr 7 im. Adama Mickiewicza w Łomży, stanowiący załącznik nr 1 do zarządzenia.

§2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 01.09.2016 r.

 

 

Załącznik Nr 1

do Zarządzenia Nr 21/2016

z dnia 29.08.2016r.

 

REGULAMIN

KORZYSTANIA Z WYŻYWIENIA W ODDZIALE PRZEDSZKOLNYM

 SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 7 IM. ADAMA MICKIEWICZA W ŁOMŻY  

 

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty art. 67a ust. 3 (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r.,  poz. 2156 ze zmianami).

 

 

 1. W Szkole Podstawowej Nr 7 im. Adama Mickiewicza w Łomży funkcjonuje kuchnia przygotowująca posiłki dla dzieci uczęszczających do oddziałów przedszkolnych.
 2. Korzystanie z posiłków w stołówce przedszkolnej jest odpłatne. Z posiłków mogą korzystać:
 3. dzieci z oddziałów przedszkolnych, których rodzice (opiekunowie prawni) wnoszą opłaty indywidualnie za wyżywienie,
 4. dzieci, których dożywianie refunduje MOPS.
 5. W przypadku trudnej sytuacji materialnej rodziny i w uzasadnionych przypadkach losowych dziecko może otrzymać na wniosek rodziców dofinansowanie do posiłków z MOPS.
 6. Opłaty wnoszone są przez MOPS na podstawie wystawionych przez szkołę not księgowych, z załączoną listą dzieci, którym przyznano dofinansowanie w terminie ustalonym odrębnymi przepisami.
 7. Kuchnia przygotowuje posiłki zgodnie z obowiązującymi normami żywieniowymi dla dzieci w wieku przedszkolnym.
 8. Posiłki wydawane w kuchni spożywane są przez dzieci na sali pobytu dziennego.
 9. Na posiłki wydawane przez kuchnię w ramach funkcjonującej stołówki przedszkolnej składają się: śniadanie, obiad i podwieczorek.
 10. Rodzice (opiekunowie) ponoszą odpłatność za posiłki obejmującą koszty produktów zużytych do przygotowania posiłków (tzw. wsad do kotła).
 11. Wysokość opłaty, o której mowa w pkt. 8 (100%) proponuje dyrektor w porozumieniu z intendentem na podstawie norm żywieniowych dla dzieci w wieku przedszkolnym oraz cen rynkowych artykułów spożywczych na podstawie bieżącej kalkulacji.
 12. Rodzice (opiekunowie) informowani są o wysokości stawki przed rozpoczęciem roku szkolnego w formie ogłoszenia na tablicy ogólnej (mały budynek) oraz na stronie internetowej szkoły.
 13. W przypadku wzrostu cen surowców zużywanych do przygotowywania posiłków, opłata może ulec zmianie.
 14. Cena posiłku podawana jest zarządzeniem dyrektora szkoły
 15. Rodzice (opiekunowie) dzieci zobowiązują się do wniesienia opłaty za wyżywienie do 10 dnia każdego miesiąca z góry, przelewem na konto lub do kasy szkoły. Termin płatności oznacza dzień wpływu na rachunek bankowy lub do kasy.
 16. W wyjątkowych przypadkach dyrektor szkoły może, na wniosek rodzica, wyznaczyć inny niż określony w pkt. 13 termin wniesienia opłaty za korzystanie z posiłku.
 17. Obliczaniem i zbieraniem odpłatności zajmuje się upoważniony pracownik szkoły. Dokładny termin zbierania opłat podawany będzie na tablicy ogłoszeń (mały budynek) i stronie internetowej szkoły.
 18. Za zwłokę w uiszczaniu opłat szkoła naliczać będzie odsetki karne w wysokości odsetek ustawowych.
 19. Nieobecność dziecka w oddziale nie zwalnia rodzica (opiekuna) od obowiązku uiszczenia opłaty miesięcznej za wyżywienie w ustalonym terminie.
 20. W przypadku planowanej nieobecności dziecka w oddziale w celu dokonania odpisu zgłasza się ten fakt nie później niż w ostatnim dniu roboczym poprzedzającym nieobecność lub rezygnację z posiłków, w przeciwnym razie zwrot za następny dzień nie będzie możliwy.
 21. Nieobecność dziecka zgłasza się w sekretariacie szkoły telefonicznie (tel. 86 218 50 43) lub osobiście (rodzic, starsze rodzeństwo z upoważnienia rodzica/opiekuna, wychowawca oddziału).
 22. W przypadku nieobecności dziecka w oddziale opłata za wyżywienie zostanie obniżona odpowiednio do czasu trwania nieobecności dziecka. Rozliczenie nastąpi poprzez obniżenie opłaty miesięcznej w kolejnym miesiącu.
 23. W przypadku rezygnacji z miejsca w oddziale przedszkolnym lub zakończonej edukacji dziecka nadpłacona kwota za wyżywienie wypłacana jest na wskazane przez rodzica konto lub w kasie szkoły.
 24. Dzieci spożywają posiłki zgodnie z obowiązującym w oddziale przedszkolnym ramowym rozkładem dnia w każdej grupie.
 25. Posiłki wydawane są w godzinach:

śniadanie - 830

obiad (zupa) - 1100

obiad (drugie danie) - 1200

podwieczorek - 1400

 1. Intendent szkoły w uzgodnieniu z kucharką oraz po akceptacji dyrektora szkoły, wywiesza na tablicy, do informacji rodziców (opiekunów) jadłospis dekadowy dla dzieci, który obowiązuje przez 10 dni.
 2. Wszelkie zmiany w jadłospisie dekadowym nanoszone są na bieżąco.
 3. Nie dopuszcza się przynoszenia przez rodziców gotowych posiłków, potraw przygotowywanych poza szkołą.
 4. W sprawach dotyczących korzystania ze stołówki przedszkolnej, a nieokreślonych w niniejszych zasadach decyzję podejmuje dyrektor szkoły.
 5. Obsługę administracyjną funkcjonowania stołówki przedszkolnej zapewnia dyrektor szkoły.
 6. Odpowiedzialność za prawidłowe funkcjonowanie żywienia w szkole ponosi intendent.
 7. Powyższe zasady korzystania ze stołówki przedszkolnej obowiązują od 1 września 2016 roku.

 

 KARTA ZŁOSZENIA DZIECKA NA OBIADY W STOŁÓWCE PRZEDSZKOLNEJ  SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 7 IM. ADAMA MICKIEWICZA W ŁOMŻY

 

 1. Imię i nazwisko dziecka ……………………………………………….………………oddział……..….
 2. Wychowawca ……………………………………………………………………….………………….…..……
 3. Adres zamieszkania …………………………………………………………….……………………...……..
 4. Kontakt telefoniczny …………………………………………………………….………………..…….……
 5. Forma płatności:
  1. gotówka w sekretariacie szkoły*,
  2. przelew*.

*(właściwe podkreślić)

 1. Występujące u dziecka alergie i nietolerancje pokarmowe……………………………………………….

Niniejszym wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w karcie do użytku wewnętrznego szkoły zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1999r, o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133, poz. 883).

Oświadczam, że zapoznałam/em się z zasadami odpłatności za obiady i akceptuję je.

 

Łomża dnia ……………....                                              Podpis rodzica/opiekuna

 

 

KARTA ZŁOSZENIA DZIECKA NA OBIADY W STOŁÓWCE PRZEDSZKOLNEJ  SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 7 IM. ADAMA MICKIEWICZA W ŁOMŻY

 

 1. Imię i nazwisko dziecka ……………………………………………….………………oddział……..….
 2. Wychowawca ………………………………………………………………….…………………………………
 3. Adres zamieszkania …………………………………………………………….……………………………..
 4. Kontakt telefoniczny …………………………………………………………….……………………………
 5. Forma płatności :
 6. gotówka w sekretariacie szkoły*,
 7. przelew*.

*właściwe podkreślić

 1. Występujące u dziecka alergie i nietolerancje pokarmowe………………………………………………….

Niniejszym wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w karcie do użytku wewnętrznego szkoły zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1999r, o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133, poz. 883).

Oświadczam, że zapoznałam/em się z zasadami odpłatności za obiady i akceptuję je.

 

Łomża dnia ……………....                                              Podpis rodzica/opiekuna

 

 

Zarządzenie Nr  22/2016

Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 7 im. Adama Mickiewicza w Łomży

z dnia 29 sierpnia 2016 roku

 

w sprawie wprowadzenia regulaminu korzystania z wyżywienia w stołówce szkolnej Szkoły Podstawowej Nr 7 im. Adama Mickiewicza w Łomży

 

Na podstawie art. 67a ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2015, poz. 2156 z póź. zm.) zarządzam, co następuje:

§1 Wprowadza się „Regulamin korzystania z wyżywienia w stołówce szkolnej Szkoły Podstawowej Nr 7 im. Adama Mickiewicza w Łomży”, stanowiący załącznik nr 1 do zarządzenia.

§Traci moc Zarządzenie Nr 5/2013 z dnia 16.04.2013r. Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 7 im. Adama Mickiewicza w Łomży.

§3 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 01.09.2016 r.
                                                                                                         

Załącznik Nr 1

do Zarządzenia Nr 22/2016

z dnia 29.08.2016r.

 

 REGULAMIN KORZYSTANIA Z WYŻYWIENIA W STOŁÓWCE SZKOLNEJ  SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 7 IM. ADAMA MICKIEWICZA W ŁOMŻY

 POSTANOWIENIA OGÓLNE

 §1

 1. W celu zapewnienia prawidłowej realizacji zadań opiekuńczych, w szczególności wspierania prawidłowego rozwoju uczniów, szkoła zorganizowała stołówkę.
 2. Stołówka jest miejscem spożywania posiłków przygotowanych przez pracowników kuchni szkolnej dla uczniów oraz pracowników szkoły.
 3. Posiłki wydawane są w czasie trwania rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych w godzinach 1120 do 1230 , a w przypadku zgłoszonych wcześniej wyjazdów na wycieczki, zawody itp., obiad wydaje się o ustalonej wcześniej godzinie po konsultacjach intendenta z organizatorami wyjazdu.
 4. Postanowienia niniejszego regulaminu i ogłoszenia dotyczące stołówki szkolnej (w tym wysokość opłat za posiłki) wywieszone są na tablicy informacyjnej na stołówce szkolnej oraz umieszczone na stronie internetowej szkoły.

 

UPRAWNIENIA DO KORZYSTANIA ZE STOŁÓWKI

 §

 1. Do korzystania z posiłków w stołówce szkolnej uprawnieni są:
 • uczniowie wnoszący opłaty indywidualnie,
 • uczniowie, których dożywianie finansuje MOPS i inni sponsorzy,
 • pracownicy zatrudnieni w szkole.

      2. Zapisy na obiady odbywają się na początku roku szkolnego lub w trakcie na podstawie pisemnego zgłoszenia rodziców lub opiekunów ucznia.

      3. Jeżeli ilość zgłoszeń na obiady przekracza ilość miejsc, to pierwszeństwo korzystania z obiadów mają:

 • uczniowie klas najmłodszych (I-III) ze szczególnym uwzględnieniem uczniów korzystających ze świetlicy szkolnej oraz uczniów, których rodzice lub opiekunowie pracują,
 • pozostali za zgodą dyrektora.

      4. W przypadku rezygnacji z obiadów na wolne miejsce przyjmowany jest uczeń z listy rezerwowej.

 

USTALANIE WYSOKOŚCI OPŁAT ZA POSIŁKI

 §3

 1. Stołówka szkolna zapewnia posiłki gotowane w formie dwudaniowego obiadu.
 2. Opłatę za korzystanie przez ucznia z posiłku w stołówce szkolnej ustala się w wysokości kosztów produktów wykorzystanych do przygotowania posiłku.
 3. Pracownicy szkoły korzystający, za zgodą dyrektora szkoły, z posiłków w stołówce szkolnej, ponoszą pełne koszty uwzględniające koszty wykorzystanych produktów oraz koszty utrzymania stołówki szkolnej, w tym koszty wynagrodzeń i pochodnych pracowników zatrudnionych w stołówce szkolnej.
 4. Wysokość opłat za korzystanie z posiłków w stołówce szkolnej określa dyrektor szkoły w porozumieniu z intendentem i sporządzeniu kalkulacji. Przy ustalaniu dziennej stawki żywieniowej bierze się pod uwagę: normy żywieniowe dla określonego wieku dzieci oraz poziom cen artykułów spożywczych.
 5. Cena posiłku podawana jest zarządzeniem dyrektora szkoły.
 6. W sytuacjach wzrostu kosztu produktów w trakcie roku szkolnego dopuszcza się możliwość zmiany odpłatności, po poinformowaniu korzystających ze stołówki.

 

WNOSZENIE OPŁAT ZA POSIŁKI

§4

 1. Opłaty za obiady za dany miesiąc przyjmuje pracownik szkoły w godzinach swojej pracy najpóźniej do 10 dnia każdego miesiąca.
 2. Opłaty za obiady za dany miesiąc można uiszczać przelewem bankowym na wskazany przez szkołę rachunek bankowy do 10 dnia każdego miesiąca
 3. Jeżeli 10 dzień miesiąca jest dniem ustawowo wolnym, to wpłaty należy dokonać wcześniej. 
 4. Termin płatności oznacza dzień wpływu na rachunek bankowy lub do kasy.
 5. Za zwłokę w uiszczaniu opłat szkoła będzie naliczać odsetki karne w wysokości odsetek ustawowych.
 6. W wyjątkowych przypadkach dyrektor szkoły może, na wniosek rodzica lub pracownika szkoły uprawnionego do korzystania z posiłku w stołówce szkolnej, wyznaczyć inny niż określony w ust. 1 i 2 termin wniesienia opłaty za korzystanie z posiłku w stołówce.
 7. Wnoszenie opłat gotówką za obiady potwierdzone jest dowodem wpłaty na numerowanym kwitariuszu. Oryginał otrzymuje wpłacający, kopia kwitariusza pozostaje do rozliczenia w dokumentacji stołówki.
 8. Opłaty za dany miesiąc uczniów korzystających z obiadów finansowanych przez MOPS realizowane są na podstawie noty wystawionej przez szkołę. Rachunek wystawiany jest na podstawie listy uczniów sporządzanej przez pracownika szkoły lub listy otrzymanej z ośrodka pomocy.

 

ZWROTY ZA NIEWYKORZYSTANE OBIADY

§5

 1. Zwrot poniesionych kosztów następuje z powodu choroby, wycieczki lub innych przyczyn losowych, jeżeli nieobecność ucznia wynosi jeden dzień lub dłużej po wcześniejszym zgłoszeniu nieobecności ucznia pracownikowi szkoły.
 2.  Nieobecność ucznia w szkole zgłasza się w sekretariacie telefonicznie (tel. 86 218 50 43) lub osobiście (rodzic, starsze rodzeństwo, wychowawca klasy). Tylko na tej podstawie powstała nadpłata może być zaliczona na poczet opłaty na następny miesiąc lub podlegać zwrotowi.
 3. W przypadku planowanej nieobecności ucznia w szkole w celu dokonania odpisu zgłasza się ten fakt nie później niż w ostatnim dniu roboczym poprzedzającym nieobecność lub rezygnację z posiłków, w przeciwnym razie zwrot za następny dzień nie będzie możliwy.
 4. Zasada ta dotyczy wszystkich korzystających z dożywiania (również objętych pomocą MOPS, obiadów sponsorowanych).
 5. Odliczenie kwoty następuje z odpłatności w następnym miesiącu.
 6. Zwrot nadpłaty za obiady występuje tylko w przypadku rezygnacji ucznia z obiadów oraz w miesiącu czerwcu i grudniu (zakończenie roku szkolnego, budżetowego).
 7. W przypadku nie zgłoszenia nieobecności ucznia na posiłku, uiszczona z góry opłata za niewykorzystany obiad nie podlega zwrotowi.

 

ZASADY ZACHOWANIA W STOŁÓWCE

§6

 1. Uczniowie powinni:
 • stosować się do poleceń dyżurujących nauczycieli, intendenta oraz personelu stołówki,
 • spokojnie poruszać się po stołówce (nie wolno biegać, przepychać się w kolejce),
 • zachować porządek przy odbiorze dania oraz przy oddawaniu naczyń,
 • zachować porządek podczas spożywania posiłku ( w przypadku stłuczenia naczynia, zabrudzenia stolika lub podłogi należy to zgłosić personelowi stołówki),
 • zachowywać się cicho (nie rozmawiać głośno, nie używać wulgaryzmów, obrzydzających jedzenie słów, gestów),
 • zostawić po sobie porządek (odnieść talerze, zasunąć krzesło),
 • po skończonym posiłku bezzwłocznie opuścić stołówkę,
 • szanować naczynia, sztućce i nakrycie stołu ( nie wyginać sztućców, nie niszczyć nakryć stołu).

 

 1. Podczas spożywania posiłków obowiązują zasady kulturalnego zachowania.
 2.  Po spożyciu obiadu brudne naczynia należy odnieść na wyznaczone miejsce.
 3. Z posiłków można korzystać wyłącznie w stołówce (szkoła nie prowadzi sprzedaży na wynos).
 4. Podczas spożywania obiadów zabrania się pobytu w pomieszczeniach stołówki osobom nie spożywających posiłków.
 5. Zabronione jest wnoszenie do stołówki okryć wierzchnich i plecaków.
 6. Nad bezpieczeństwem uczniów korzystających ze stołówki czuwają nauczyciele dyżurujący według harmonogramu dyżurów na stołówce szkolnej.

 

 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§7

 1. O wszystkich sprawach związanych z organizacją pracy stołówki decyduje Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 7 im. A. Mickiewicza w Łomży.

 

KARTA ZŁOSZENIA DZIECKA NA OBIADY W STOŁÓWCE SZKOLNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 7 IM. ADAMA MICKIEWICZA W ŁOMŻY

 

 1. Imię i nazwisko dziecka ……………………………………………….………………klasa……..….
 2. Wychowawca ……………………………………………………………………….…………………..……
 3. Adres zamieszkania …………………………………………………………….…………………..……..
 4. Kontakt telefoniczny …………………………………………………………….………………..………
 5. Forma płatności :
  1. gotówka w sekretariacie szkoły*,
  2. przelew*.
  3. Rodzice/ prawni opiekunowie pracują – TAK/NIE*

*właściwe podkreślić

Niniejszym wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w karcie do użytku wewnętrznego szkoły zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1999r, o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133, poz. 883).

Oświadczam, że zapoznałam/em się z zasadami odpłatności za obiady i akceptuję je.

 

Łomża dnia ……………....                                              Podpis rodzica/opiekuna

 

  

KARTA ZŁOSZENIA DZIECKA NA OBIADY W STOŁÓWCE SZKOLNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 7 IM. ADAMA MICKIEWICZA W ŁOMŻY

 

 1. Imię i nazwisko dziecka ……………………………………………….………………klasa……..….
 2. Wychowawca ………………………………………………………………….…………………………
 3. Adres zamieszkania …………………………………………………………….……………………..
 4. Kontakt telefoniczny …………………………………………………………….……………………
 5. Forma płatności :
  1. gotówka w sekretariacie szkoły*,
  2. przelew*.
  3. Rodzice/ prawni opiekunowie pracują – TAK/NIE*

*właściwe podkreślić

Niniejszym wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w karcie do użytku wewnętrznego szkoły zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1999r, o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133, poz. 883).

Oświadczam, że zapoznałam/em się z zasadami odpłatności za obiady i akceptuję je.

 

Łomża dnia ……………....                                              Podpis rodzica/opiekuna

 

 

Zarządzenie nr 23/2016

Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 7 im. Adama Mickiewicza w Łomży

z dnia 29 sierpnia 2016 roku

 w sprawie ustalenia wysokości opłat za posiłki w stołówce szkolnej i przedszkolnej

 

 Na podstawie Regulaminu korzystania z wyżywienia w stołówce szkolnej i przedszkolnej Szkoły Podstawowej Nr 7 im. Adama Mickiewicza w Łomży zarządzam co następuje:

§1

 1. Ustala się opłatę za jeden posiłek dla ucznia w wysokości 3,50 zł. (koszt surowca).
 2. Ustala się opłatę za jeden posiłek dla dziecka oddziału przedszkolnego w wysokości 6,00 zł. (koszt surowca: śniadanie – 1,50zł., obiad – 3,50zł., podwieczorek – 1,00zł.).

§2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 września 2016 roku.

 

                                               Dyrektor

                                               mgr Halina Szeligowska