Szkolne koła

Program Szkolnego Koła Turystyczno - Krajoznawczego

Szkoła Podstawowa nr 7 im. A. Mickiewicza w Łomży

rok szkolny 2018/2019                    

 

Spis treści:

 Wstęp

 Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze – informacje ogólne

 1. Szkolne Koło Turystyczno-Krajoznawcze – założenia wynikające z koncepcji pracy szkoły
  • Adresaci programu
  • Cele
  • Zadania i planowany rozkład zadań
  • Formy aktywności
 1. Członkostwo w Szkolnym Kole Turystyczno-Krajoznawczym – założenia ogólne
 2. Szczegółowy harmonogram planowanych działań
 3. Ewaluacja

 

Wstęp

Szkolne Koło Turystyczno-Krajoznawcze stanowi integralną część Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego. Pomysłem do jego utworzenia stały się wieloletnie obserwacje aktywności dzieci i młodzieży w szkole, informacje
o zainteresowaniach i sposobach spędzania przez młodych ludzi czasu wolnego.
W wyniku naszych spostrzeżeń możliwe stało się wyciągnięcie następujących wniosków:

 • dużą część dnia dzieci spędzają w szkole,
 • czas wolny najczęściej wykorzystywany jest przez uczniów na gry telewizyjne, komputerowe gry on-line z wykorzystaniem telefonów komórkowych oraz internetu,
 • niewielka grupa dzieci, szczególnie w młodszym wieku szkolnym, korzysta ze zorganizowanych form wypoczynku.

Poczynione obserwacje pozwoliły także wysunąć tezę, że mała aktywność fizyczna dzieci niedostatecznie stymuluje ich wszechstronny rozwój dziecka, zarówno w sferze motorycznej, jak i percepcyjno-poznawczej. Liczne badania wykazały,
że coraz więcej dzieci ma trudności w nauce, wynikające z zaburzeń koordynacji ruchowej, sprawności manualnej, zaburzeń funkcji analizatorów słuchowego
i ruchowego, jak również zaburzeń w obrębie umiejętności poznawczych, takich jak: koncentracja, pamięć oraz mowa i myślenie.

Zaobserwowano także, że mimo uczestnictwa uczniów w działaniach edukacyjnych dzieci prezentują niski poziom wiedzy na temat swojego kraju lub regionu. Poza bardzo ogólnymi informacjami nie znają przyrody, kultury czy historii, nie tylko kraju ale i najbliższego otoczenia.

Szkolne Koło Turystyczno-Krajoznawcze jest pozaszkolną organizacją umożliwiającą uczniom atrakcyjne spędzanie czasu wolnego. Podstawowym założeniem SKTK jest wyjście na przeciw naturalnym potrzebom dzieci, takim jak: potrzeba ruchu czy naturalna ciekawość otaczającego świata. Celem nadrzędnym działalności koła jest umożliwienie uczniom aktywnego udziału w różnorodnych formach zajęć. 

 

 1. Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze – informacje ogólne

Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze jest najstarszym w Polsce stowarzyszeniem skupiającym turystów i krajoznawców. Powstało z dwóch wcześniej utworzonych organizacji: Polskiego Towarzystwa Tatrzańskiego, powstałego
w 1873r. oraz Polskiego Towarzystwa Krajoznawczego, powstałego w 1906 r. Początek współpracy obu stowarzyszeń sięga 1950 r.

            Aktualnie w Polsce działa około 300 oddziałów PTTK. Podstawowym dorobkiem Towarzystwa są szlaki turystyczne, poddawane systematycznemu znakowaniu i konserwacji. Szlaki te, obejmujące swoim zasięgiem blisko 76 tys. kilometrów, zostały wytyczone w najatrakcyjniejszych regionach Polski. Można wśród nich wyróżnić m.in. szlaki do turystyki pieszej nizinnej, górskiej, rowerowej, narciarskiej, konnej i wodnej.

            Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze przez długoletni czas swojego działania zorganizowało szeroką bazę noclegową (w tym: hotele, domy wycieczkowe, schroniska górskie, ośrodki kempingowe, pola namiotowe), wypożyczalni sprzętu specjalistycznego (np. sprzęt narciarski, wodny) oraz liczne obiekty kulinarne. Zróżnicowany standard oferowanych usług daje możliwość wyboru każdemu z turyście czy krajoznawcy bez względu na wiek i możliwości fizyczne.

            Przeszło 60 lat istnienia Towarzystwa przyniosło wiele zmian w polskiej turystyce. Zmieniają się warunki i możliwości organizowanych form wypoczynku, zmienia się sprzęt ale to co pozostaje stałe, to pasja poznawania kraju. To wreszcie radość z aktywności fizycznej, kontaktu z ludźmi i przyrodą.

            Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze promuje wiedzę o Polsce, także poprzez wydawnictwo literatury turystycznej. Wydawnictwo PTTK „Kraj“ wydało przez okres funkcjonowania stowarzyszenia szereg przewodników, monografii krajoznawczych, jak również literatury przeznaczonej do szkolenia kadry krajoznawczej. Pod patronatem PTTK funkcjonuje też 16 Regionalnych Muzeów. 25 Regionalnych Pracowni Krajoznawczych pomaga w promocji i rozwoju kultury regionalnej.[1]

 1. Szkolne Koło Turystyczno-Krajoznawcze – założenia wynikające z koncepcji pracy szkoły
 • Adresaci programu

Program Szkolnego Koła Turystyczno-Krajoznawczego adresowany jest przede wszystkim do uczniów klas II i III - I etap edukacyjny.

            Ze względu na ogólnoszkolny zasięg koła nie wyklucza się uczestnictwa dzieci starszych albo młodszych, zachowując dla nich dostosowane do ich poziomu propozycje aktywności.

 

 • Cele

 Podstawowym celem, wynikającym ze Statutu Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego jest „rozwijanie oświaty, kultury fizycznej, rekreacji oraz ochrony środowiska poprzez turystykę i krajoznawstwo“.[2]

Planowane w ramach szkolnego koła działania pozostają w ścisłym związku z obowiązującym w PTTK statutem i mają na celu przede wszystkim ogólny rozwój uczniów, ich umiejętności fizycznych i psychicznych poprzez aktywne poznawania regionu i kraju, w którym mieszkają.

            Szczegółowe cele skoncentrowane są na:

 • zachęceniu do aktywnego spędzania czasu,
 • zainteresowaniu uczniów wiedzą o przyrodzie, kulturze i historii Polski
  i regionu,
 • kształtowaniu właściwych postaw na szlakach, rozwijaniu zainteresowania przyrodą
  i aktywną jej ochroną,
 • rozwijaniu sprawności fizycznej poprzez udział w rajdach, wycieczkach jedno- i kilkudniowych, spływach kajakowych,
 • kształtowaniu umiejętności społecznych poprzez działania integrujące grupę, wzajemną pomoc w czasie wspólnych wyjść i poza nimi,
 • rozwijaniu umiejętności percepcyjnych (odbiór i przetwarzanie bodźców słuchowych, wzrokowych, węchowych i czuciowych), poznawczych (umiejętności koncentracji, uwagi, zachowania i odtwarzania śladów pamięciowych) oraz językowych (rozwijanie umiejętności budowania dłuższych wypowiedzi ustnych i pisemnych).
 • Zadania

Zadania realizowane przez Szkolne Koło Turystyczno - Krajoznawcze można podzielić na:

 1. Zadania wynikające z organizacji prawnej:
 • uzyskanie pozytywnej opinii Rady Pedagogicznej na utworzenie Szkolnego Koła Turystyczno-Krajoznawczego,
 • wybór zarządu koła,
 1. Zadania wynikające z działalności statutowej PTTK:
 • udział w zebraniach Szkolnego Koła Turystyczno-Krajoznawczego,
 • udział w różnorodnych formach aktywności fizycznej takich, jak: rajdy, wycieczki jedno- i kilkudniowe, organizowanych przez PTTK,
 • organizacja konkursów dla uczestników koła,
 • prezentowanie dorobku i osiągnięć koła na tablicy informacyjnej i stronie internetowej szkoły.
 • Formy aktywności

Podstawowe formy aktywności oferowane w ramach PTTK to:

 • rajdy historyczne, przyrodnicze i kulturoznawcze organizowane w bliższej
  i dalszej okolicy (np. rajd „Poznajemy Kurpiowszczyznę“),
 • wycieczki jedno- i kilkudniowe,
 • spływy kajakowe,
 • konkursy plastyczne, fotograficzne i językowe związane z przyrodą, kulturą
  i historią naszego kraju,
 • quizy  związane z ogólną wiedzą na temat Polski i różnych regionów i kraju,
 • redagowanie i wydawanie gazetki opracowanej przez członków koła PTTK.

Uczestnicy Szkolnego Koła Turystyczno-Krajoznawczego wyposażeni zostaną w Książeczki Regionalnej Odznaki Turystyczno-Krajoznawczej „Ziemi Łomżyńskiej“, w której dokonywać będą wpisów z odbytych wycieczek i zapisywać odwiedzane miejsca. Potwierdzone pieczątką będą podstawą do przyznania punktów (zgodnie z wytycznymi zawartymi w wyżej wymienionej książeczce). Zdobywanie punktów umożliwia uzyskanie Odznaki Turystyczno-Krajoznawczej „Ziemi Łomżyńskiej“.

Odznaka Turystyczno Krajoznawcza – „Ziemi Łomżyńskiej“ uwarunkowana jest zdobyciem  (za potwierdzeniem) następującej liczby punktów:

 • na stopień popularny – 50 pkt.
 • na stopień brązowy – 100 pkt.
 • na stopień srebrny – 150 pkt.
 • na stopień złoty – 200 pkt.

Członkowie koła mogą też starać się o uzyskanie innych odznak regionalnych, jak Odznaka Turystyki Pieszej, Górska Odznaka Turystyczna PTTK czy Turysta Przyrodnik. Punkty można zbierać nie tylko w ramach rajdów i wycieczek organizowanych w ramach SKTK, ale również indywidualnie, w ramach wycieczek rodzinnych. Poznane miejsca uczestnicy będą mogli przedstawić i zareklamować
w czasie spotkań koła.Działania podejmowane w ramach SKTK będą promowane na stronie internetowej szkoły, na której ukazywać się będą  aktualne informacje
i zdjęcia z odbytych wycieczek, rajdów, uzyskanych odznak, nagrodzonych  prac
w konkursach .

 

3.Członkostwo w Szkolnym Kole Turystyczno-Krajoznawczym – założenia ogólne

Aby wstąpić do Szkolnego Koła PTTK należy:

 • zgłosić chęć uczestnictwa do koordynatorów SKPTTK, p. Magdaleny Białeckiej lub p. Joanny Podsiadło,
 • wypełnić deklarację członkowską w PTTK z dołączonym zdjęciem,
 • wnieść opłatę członkowską (roczną) w wysokości 25 zł oraz opłatę za legitymację w wysokości 6 złotych.

          Podczas każdego wyjścia/wyjazdu dzieci mają zapewnione, w ramach opłaty członkowskiej, ubezpieczenie oraz usługę przodownika PTTK. Opłata za udział w rajdach spada do 50% odpłatności obowiązującej uczestników niezrzeszonych
w PTTK, natomiast w przypadku dłuższych wyjazdów upoważnia do 5% zniżki. Członkowie PTTK mają zniżki w wypożyczalniach sprzętów (w tym np. kajaków), zniżki na zakup biletów wstępu na Parków Krajobrazowych, zniżki w hotelach
i schroniskach PTTK oraz pierwszeństwo w przypadku rezerwacji pokoi w wyżej wymienionych ośrodkach.

Członkowie PTTK otrzymują znaczki PTTK. Uczniowie uczestniczący w wycieczkach szkolnego koła oraz innych formach aktywności, mogą zamieszczać informację na temat zwiedzanych obiektów, miejsc w zeszytach lub specjalnych książeczkach, t.j.: Książeczka Regionalnej Odznaki Turystyczno – Krajoznawczej „Ziemi Łomżyńskiej“, Turystyki Pieszej (w przypadku zwiedzania innych regionów Polski), Górskiej Odznaki Turystycznej (w przypadku zwiedzania szlaków górskich). Uczniowie zbierają w ten sposób punkty, które powiązane są z uzyskiwaniem kolejnych odznak (udokumentowanie obecności w danym miejscu musi być potwierdzone pieczątką i podpisem).

 1. Szczegółowy harmonogram planowanych działań

I półrocze roku szkolnego 2018/2019

L.P.

Działania

Cele i zadania

Termin

Uwagi

1.

Warsztaty historyczno-plastyczne w restauracji „Retro” inaugurujące rok szkolny 2018/2019

-          aktywny udział w prezentacji dotyczącej historii Ziemi Łomżyńskiej, w rocznicę 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości,

-          rozwijanie u dzieci zainteresowań historią regionu.

 

8 IX 2018

 

Magdalena Białecka,

członkowie SKTK

2.

Rekonstrukcja bitwy o Zambrów

-          aktywny udział dzieci w poznawaniu historii regionu,

-          integracja grupy.

 

-          przedstawienie zadań i działań planowanych na nadchodzący rok szkolny 2018/2019,

 

 

9 IX 2018

 

Magdalena Białecka

3.

„XXVI Rajd Pieszy 3 Rocznice“

-          poznanie rezerwatów Puszczy Kurpiowskiej i miejsc Pamięci Narodowej na trasie rajdu,

-          zapoznanie z historią regionu w związku z 600-leciem nadania praw miejskich Łomży, 100-leciem odzyskania niepodległości przez Polskę i 110-leciem Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego,

-          poznanie pięknych terenów Doliny Narwi i Pisy,

-          zdobywanie punktów na Regionalną Odznakę Ziemi Łomżyńskiej,

-          integracja uczestników rajdu

 

21, 28 IX 2018

 

Magdalena Białecka,

Małgorzata Rytel,

wychowawcy i uczniowie klas biorących udział w rajdzie

 

4.

Rajd PTTK – 40-lecie Klubu Wodnego „Canoe”

-          poznanie rezerwatów Puszczy Kurpiowskiej i miejsc Pamięci Narodowej na trasie rajdu,

-          poznanie pięknych terenów Doliny Narwi i Pisy.

23 IX 2018

Magdalena Białecka,

Członkowie SKTK

 

4.

 

Spotkanie uczestników Rajdu

-          wspólne oglądanie zdjęć,

-          analizowanie trasy rajdu z dziećmi,

-          utrwalenie wiadomości zdobytych podczas rajdu,

-          prezentacja pucharu i dyplomu za uczestnictwo w wędrówce

 

26 IX 2018,

 

 

Magdalena Białecka,

Małgorzata Rytel,

Uczniowie uczestniczący w rajdzie

 

5.

 

 

Warsztaty zielarskie w

Drozdowie

 

 

 

 

 

 

 

-          zapoznanie uczestników warsztatów z ziołami spotykanymi na łąkach jesienią,

-          stworzenie kart do zielnika,

-          rozwijanie u dzieci zainteresowań ekologicznych,

-          doskonalenie umiejętności fotograficznych.

 

październik 2018

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Magdalena Białecka. Małgorzata Rytel

 

6.

 

Spotkanie Koła

-          zapoznanie z tradycyjnymi wycinankami kurpiowskimi,

-          rozwijanie wyobraźni i umiejętności motorycznych poprzez samodzielne wykonanie wycinanki,

-          prezentacja i omówienie prac

 

Październik 2018

 

Magdalena Białecka

7.

Warsztaty w Muzeum Północno- Mazowieckim

 

październik 2018

Magdalena Białecka

8.

Spotkanie Koła

 

październik 2018

Magdalena Białecka

9.

Ogłoszenie konkursu fotograficzne-go „Wspomnienia w obiektywie III“

-          zdobycie wiedzy na temat odwiedzanych miejsc, obiektów

-          rozwijanie umiejętności fotograficznych dzieci,

-          kształtowanie zmysłu estetycznego,

 

listopad 2018

 

Magdalena Białecka

10.

Spacer po Starym Mieście w Łomży

-          zapoznanie z historią łomżyńskiego cmentarza,

-          odwiedzenie grobów osób  zasłużonych,

-          zapalenie zniczy na grobach

-          wykonywanie zdjęć przez dzieci,

 

listopad 2018

Magdalena Białecka,

Małgorzata Rytel

11.

Organizowanie wystawy

-          prezentacja prac konkursowych,

-          ogłoszenie wyników,

-          rozdanie nagród i dyplomów

 

listopad 2018

Magdalena Białecka,

12.

Warsztaty w Muzeum Północno – Mazowieckim w Łomży

-          zapoznanie z wystawą poświęconą historii Łomży,

-          rozwijanie lokalnego patriotyzmu,

-          zbieranie punktów na Odznakę Ziemi Łomżyńskiej.

 

grudzień 2018

Magdalena Białecka,

 

13.

Konkurs wiedzy
o Łomży

-          test wiedzy o Łomży,

grudzień 2018

Członkowie SKPTTK

14.

Zorganizowanie akcji

„Paczka dla Bohatera“

-          przedstawienie akcji Bożonarodzeniowa Paczka dla Bohatera VIII,

-          wykonanie kart świątecznych dla weteranów II wojny światowej przez uczestników koła,

-          uwrażliwianie dzieci na potrzeby innych ludzi,

-          wykonanie ozdób świątecznych dla weteranów II wojny światowej przez uczestników

grudzień 2018

 

Magdalena Białecka,

Małgorzata Rytel,

Natalia Domalewska,

Rodzice, uczniowie

18.

Spotkanie z p. Zbigniewem Witkowskim ps. „Płomień“

-          zorganizowanie spotkania z Żołnierzem Wyklętym, panem Z. Witkowskim ps. „Płomień“,

-          wręczenie kart i własnoręcznie wykonanych przez dzieci z SKTK podarunków,

-          uwrażliwienie na potrzeby biednych i potrzebujących.

grudzień 2018

Magdalena Białecka,

Małgorzata Rytel

 

Ewaluacja

Sprawdzeniem stopnia osiągnięcia założonych celów będą:

 • liczba uczniów biorących udział w konkursach: plastycznych, fotograficznych
  i językowych sprawdzających wiedzę na temat odwiedzonych miejsc,
 • poziom uzyskanej wiedzy prezentowanej w quizach,
 • zaangażowanie dzieci w oferowanych formach aktywności,
 • ilość zdobytych przez uczestników punktów OTK oraz innych odznak regionalnych, zgodnie z zainteresowaniami.

 

Program opracowały:

Magdalena Dominika Białecka

Małgorzata Rytel

 

[1] Informacje zaczerpnięte ze strony Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego www.pttk.pl

[2] Statut Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego, Rozdział II: Cele i środki działania, Art. 7, pkt 1

 

Plan Pracy Szkolnego Koła PCK

działającego przy Szkole Podstawowej nr 7 w Łomży

Rok szkolny 2018/2019

 

 

Wielu małych ludzi w  wielu małych miejscowościach, robiąc wiele małych rzeczy, potrafi odmienić oblicze świata!”

Spis treści:

 1. Wstęp
 2. Cele ogólne i zadania PCK
 3. Zasady Polskiego Czerwonego Krzyża
 4. Szkolne koła PCK
 5. Cele szczegółowe Szkolnego Koła PCK
 6. Plan Pracy Szkolnego Koła PCK przy Szkole Podstawowej nr 7 im. A. Mickiewicza w Łomży

 

 1. WSTĘP

Polski Czerwony Krzyż jest członkiem i częścią składowa Ruchu Czerwonego Krzyża i Czerwonego Półksiężyca. Organizacja ta powstała w Polsce przed 80 laty w trosce o losy innych ludzi. Jej działalność oparta jest na pracy wolontariuszy zrzeszonych w szkolnych i akademickich kołach PCK, grupach młodzieżowych działających przy Zarządach Rejonowych i Okręgowych PCK, klubach honorowych dawców krwi oraz kół zawodowych i środowiskowych. Od początku swojego istnienia prowadzi różnorodną działalność w dziedzinie ochrony zdrowia, pomocy socjalnej i pierwszej pomocy, odgrywa znaczącą rolę w rozwoju ruchu honorowego krwiodawstwa, przekazuje wzorce humanitarnych postaw, uwrażliwia na cierpienie drugiego człowieka.

 

 1. CELE OGÓLNE PCK

Podstawowym celem pracy szkolnego koła PCK jest propagowanie w środowisku szkolnym idei humanitaryzmu i zasad działania Polskiego Czerwonego Krzyża , promocja zdrowego stylu życia, unikanie zagrożeń wynikających z uzależnień oraz poznawanie podstawowych zasad udzielania pierwszej pomocy. W wypełnianiu swojej misji Czerwony Krzyż podejmuje przede wszystkim takie zadania jak:

- ochrony życia i zdrowia,

- zapewnienie poszanowania istoty ludzkiej, zwłaszcza podczas konfliktów zbrojnych i w innych krytycznych sytuacjach,

- praca na rzecz zapobiegania chorobom i rozwijanie pomocy społecznej,

- aktywizowanie pracy wolontariuszy i stała gotowość do niesienia pomocy,

- budowa uniwersalnego poczucia solidarności ze wszystkimi , którzy potrzebują ochrony i pomocy

 

Statut , wspólny dla wszystkich części składowych Ruchu Czerwonego Krzyża określa następująco jego wspólną misję:

 „Stowarzyszenia krajowe Czerwonego Krzyża i Czerwonego Półksiężyca, Międzynarodowy Komitet Czerwonego Krzyża i Międzynarodowa Federacja Stowarzyszeń Czerwonego Krzyża i Czerwonego Półksiężyca stanowią łącznie światowy ruch humanitarny, którego posłannictwem jest zapobieganie ludzkim cierpieniom i łagodzenie ich wszędzie, gdzie one występują, ochrona życia i zdrowia oraz działanie na rzecz poszanowania istoty ludzkiej, zwłaszcza w czasie konfliktu zbrojnego i w innych sytuacjach zagrożenia, praca na rzecz zapobiegania chorobom oraz podnoszenia zdrowotności i opieki społecznej, popieranie dobrowolnego niesienia pomocy oraz stałej gotowości członków Ruchu do niesienia pomocy, jak również powszechnego poczucia solidarności z tymi, którzy potrzebują pomocy i ochrony ze strony Ruchu”

Poprzez swą działalność humanitarną i upowszechnianie swoich ideałów Ruch CK i CP wspiera trwały pokój, który nie może być rozumiany po prostu jako stan bez wojny, lecz jako dynamiczny proces współpracy między wszystkimi państwami i narodami, współpracy opartej na poszanowaniu wolności, niepodległości i suwerenności narodów, równości praw człowieka, jak również na sprawiedliwym i równym podziale zasobów dla zaspokajania potrzeb narodów. „Inter arma caritas” („Miłosierdzie wśród walki”) oraz „Per humanitatem ad pacem” („Przez humanitaryzm do pokoju”) – to dewizy wyrażające wspólne ideały Ruchu Czerwonego Krzyża i Czerwonego Półksiężyca.

 

 1. ZASADY CZERWONEGO KRZYŻA:

Humanitaryzm – niesienie pomocy np. rannym bez czynienia jakiejkolwiek różnicy między nimi,

Bezstronność – nie czyni żadnej różnicy ze względu na narodowość, rasę, wyznanie, pozycję społeczną lub przekonania polityczne. Zajmuje się wyłącznie niesieniem pomocy cierpiącym, kierując się ich potrzebami i udzielając pierwszeństwa w najbardziej naglących przypadkach,

Neutralność – w celu zachowania powszechnego zaufania Ruch powstrzymuje się od uczestnictwa w działaniach zbrojnych oraz – w każdym czasie – w sporach natury politycznej, rasowej, religijnej lub ideologicznej,

Niezależność – Ruch jest niezależny,

Dobrowolność – Wolontariusze i pracownicy Ruchu niosą pomoc dobrowolnie, nie kierując się chęcią osiągania jakiejkolwiek korzyści,

Jedność –   w każdym kraju działa tylko jedno stowarzyszenie Czerwonego Krzyża lub

Czerwonego Półksiężyca. Powinno ono być otwarte dla wszystkich i obejmować swoją, humanitarną działalnością obszar całego kraju.

Powszechność – Międzynarodowy Ruch Czerwonego Krzyża i Czerwonego Półksiężyca, w którym wszystkie stowarzyszenia mają równe prawa i obowiązek niesienia sobie nawzajem pomocy, obejmuje swoją działalnością cały świat.

 

 SZKOLNE KOŁA PCK

Szkolne Koła PCK  istnieją od 1921r. do dnia dzisiejszego stanowiąc najstarszą a zarazem  największą część struktury w Ruchu Młodzieżowym PCK. Skupiają one dzieci i młodzież w wieku 10- 19 lat. Zakładane są począwszy od IV klas szkół podstawowych , przez szkoły gimnazjalne i ponadgimnazjalne. Rozwijają działalność dzieci i młodzieży , uwzględniając przy tym realizację wszystkich zadań statutowych PCK.

 

 1. CELE SCZEGÓŁÓWE SZKOLNEGO KOŁA PCK

Głównym celem działalności szkolnego koła PCK jest aktywizacja środowisk szkolnych w duchu humanitaryzmu i niesienia pomocy potrzebującym. Cel ten jest realizowany poprzez następujące cele szczegółowe:

 • pomoc ludziom potrzebującym,
 • nabywanie nawyku dbałości o swoje zdrowie i bezpieczeństwo,  kształtowanie właściwych postaw i przyzwyczajeń higieniczno– zdrowotnych,
 • zapoznanie z przyczynami, przebiegiem, leczeniem oraz profilaktyką wybranych chorób,
 • propagowanie idei humanitaryzmu i zasad działania Polskiego Czerwonego Krzyża
 • wyrabianie poczucia odpowiedzialności za własne zdrowie i zdrowie innych
 • rozwijanie umiejętności współdziałania w grupie,
 • promowanie zdrowego stylu życia,  rozbudzanie troski i odpowiedzialności za zdrowie swoje i innych
 • promowanie pracy wolontariusza wśród uczniów
 • pozyskiwanie funduszy na pomoc uczniom potrzebującym,
 • kształtowanie odpowiedzialności i dbałości o czystość lokalnego środowiska,
 • poznawanie podstawowych zasad udzielania pierwszej pomocy

 

 1. PLAN SZKOLNEGO KOŁA PCK W ROKU SZKOLNYM 2018/2018

Założenia ogólne

 • Promowanie działalności Polskiego Czerwonego Krzyża i honorowego krwiodawstwa.
 • Propagowanie międzynarodowego prawa humanitarnego.
 • Kształtowanie zachowań przejawiających się wrażliwością na los drugiego człowieka i chęcią niesienia pomocy.
 • Promocja zdrowego stylu życia.
 • Profilaktyka uzależnień.
 • Kształcenie umiejętności udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej.

 

Cele operacyjne - członek szkolnego koła PCK;

 

 • Zna podstawowe zasady działania ruchu Czerwonego Krzyża.
 • Potrafi określić zakres działań PCK oraz działalność młodzieży w organizacji.
 • Zna rolę honorowego krwiodawstwa.
 • Ma bogaty system wartości moralnych.
 • Potrafi dostrzec cierpienie, krzywdę, potrzeby innych i stara się im zaradzić.
 • Angażuje się w akcje pomocy potrzebującym.
 • Zna podstawowe zasady udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej i potrafi zastosować je w praktyce.
 • Propaguje zdrowy styl życia i żyje zgodnie z jego zasadami.
 • Zna wpływ substancji uzależniających na organizm.
 • Zna instytucje udzielające pomocy uzależnionym.
 • Zna najważniejsze choroby zakaźne, w tym AIDS i sposoby zapobiegania im.
 • Bierze udział w akcjach organizowanych przez zarządy PCK.

 

Formy realizacji

 

 • Spotkania członków koła PCK.
 • Prowadzenie gazetki ściennej.
 • Udział w akcjach prozdrowotnych i w akcjach charytatywnych..
 • Udział w olimpiadach, zawodach i konkursach organizowanych przez zarządy PCK

ZAŁOŻENIA GŁÓWNE

ZADANIA

Propagowanie idei humanitaryzmu i działań PCK

1.    1.Nabór chętnych do Szkolnego Koła PCK

2.    Wybór zarządu Szkolnego Koła PCK.

3.    Przyjęcie planu pracy koła w nowym roku szkolnym 2018/2019.

4.    Przydział zadań członkom koła.

5.    Zapoznanie z historią powstania PCK i jego podstawowymi zasadami.

 

Profilaktyka uzależnień

1.    Pomoc w realizacji programu profilaktycznego w szkole.

2.    Przedstawianie informacji dotyczących adresów instytucji wspierających  osoby uzależnione na gazetce koła.

3.    Projekcja filmów na temat szkodliwości palenia papierosów, picia alkoholu i zażywania narkotyków.

4.    „Światowy dzień bez papierosa”

 

Kształtowanie właściwych postaw i przyzwyczajeń higieniczno - zdrowotnych

1.    1.Redagowanie gazetki ściennej promującej zdrowy styl życia – PIRAMIDA ZDROWIA

2.    Obchody Światowego Dnia Zdrowia (07.04) – gazetka

3.    „Dzień owocowo - warzywny – czyli zdrowe odżywianie” - przyrządzanie sałatek, soków owocowo-warzywnych.

 

Pomoc potrzebującym

1.    Udział w akcjach pomocy organizowanych przez PCK np. Czerwonokrzyska Gwiazdka, zbiórka plastikowych nakrętek, zbieramy przybory szkolne, w supermarketach „Stokrotka”

2.    Wykonanie stroików/ kartek dla osób samotnych i chorych na święta Bożego Narodzenia i Wielkanocy.

3.    Zbiórka karmy dla zwierząt ze schroniska

4. Udział w akcjach charytatywnych.

 

Upowszechnianie wiedzy i umiejętności z zakresu pierwszej pomocy przedmedycznej

 

1. Współpraca z pielęgniarką szkolną.

2. Prelekcje nt. udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej. (zatrucia pokarmowe, złamania, zwichnięcia, krwawienia, oparzenia, odmrożenia.)

 

 

 

Łomża, 2018

Ważny jest rodzaj pomocy, którą się oferuje, ale jeszcze ważniejsze od tego jest serce,

z jakim tej pomocy się udziela.”

                                                            Jan Paweł II

 

Takim mottem kieruje się Szkolny Klub Wolontariatu, który został założony we wrześniu 2016r. w Szkole Podstawowej nr 7 im. Adama Mickiewicza w Łomży. Tworzy go grupa uczniów, którzy bezinteresownie i z ogromną życzliwością wyrażają chęć pomocy innym.

 

Regulamin Szkolnego Klubu Wolontariatu działającego w Szkole Podstawowej nr 7 im. Adama Mickiewicza w Łomży

Postanowienia ogólne

 1. Wolontariat - to bezpłatne, świadome i dobrowolne działanie na rzecz innych, wykraczające poza więzi rodzinno- koleżeńsko- przyjacielskie. Wolontariat stwarza szansę wykorzystania własnych umiejętności i doświadczeń, zdobycia nowych doświadczeń.
 2. Wolontariusz – to osoba pracująca na zasadzie wolontariatu. Wolontariuszem może być każdy, w każdej dziedzinie życia społecznego, wszędzie tam, gdzie taka pomoc jest potrzebna. Bycie wolontariuszem to nie tylko odpowiedzialność, to przede wszystkim ogromna satysfakcja z pomocy drugiemu człowiekowi.
 3. Szkolny Klub Wolontariatu skierowany jest do uczniów, którzy chcą pomagać innym, reagować czynnie na potrzeby środowiska, inicjować działania w środowisku lokalnym, wspomagać różnego typu inicjatywy charytatywne i kulturalne.
 4. Szkolny Klub Wolontariatu jest wspólnotą całkowicie nieodpłatną i otwartą na wszystkich, którzy chcą pomagać innym.
 5. Szkolny Klub Wolontariatu działa tam ,gdzie może służyć ludziom, którzy go potrzebują.

Cele i założenia

 1. Zaangażowanie uczniów do świadomej, dobrowolnej i nieodpłatnej pomocy innym.
 2. Rozwijanie wśród uczniów postaw otwartości i wrażliwości na potrzeby szkolnego
  i lokalnego środowiska.
 3. Zapoznawanie z ideą wolontariatu.
 4. Promocja idei wolontariatu.
 5. Przygotowywanie dzieci do podejmowania pracy wolontariusza.
 6. Umożliwianie uczniom podejmowania działań na rzecz potrzebujących pomocy.
 7. Wspieranie ciekawych inicjatyw uczniowskich, działań edukacyjnych.
 8. Pomoc szkolnym rówieśnikom w trudnych sytuacjach.
 9. Rozwijanie pasji i zainteresowań dzieci.
 10. Nauka samorządności.
 11. Wypracowanie systemu włączania dzieci do działań o charakterze wolontarystycznym
  i wykorzystanie ich umiejętności i zapału w pracach na rzecz szkoły i środowiska szkolnego
  i lokalnego.
 12. Prowadzenie cyklicznych spotkań wolontariuszy.

Wolontariusze

 1. Wolontariuszem może zostać każdy, kto pragnie służyć innym.
 2. Członkiem Klubu może być uczeń respektujący zasady Klubu, po uprzednim przedstawieniu opiekunom klubu pisemnej zgody rodziców na działalność wolontariacką.
 3. Wolontariusz zna plan pracy oraz zakres obowiązków wolontariuszy i przestrzega ich.
 4. Członkowie Klubu mogą podejmować pracę w wymiarze, który nie utrudni im nauki
  i pomocy w domu.
 5. Członek Klubu systematycznie uczestniczy w pracy Klubu, a także w spotkaniach wolontariuszy.
 6. Każdy członek Klubu stara się aktywnie włączać w działalność Klubu, zgłaszać własne propozycje i inicjatywy, wykorzystując swoje zdolności.
 7. Każdy członek wolontariatu swoim postępowaniem stara się promować ideę wolontariatu, być przykładem dla innych.
 8. Członek Klubu kieruje się bezinteresownością, życzliwością, chęcią niesienia pomocy, troską o innych.

Struktura Szkolnego Klubu Wolontariatu

 1. Na czele Szkolnego Klubu Wolontariatu stoją opiekunowie p. Karol Bikowski i p. Mariusz Markowski.
 2. Członkami Klubu są chętni uczniowie z klas IV-VIII.

Nagradzanie wolontariuszy

 1. Oprócz spotkań cyklicznych raz w roku zostanie zorganizowane spotkanie podsumowujące, na którym spotykają się wszyscy wolontariusze wraz z opiekunami w celu przypomnienia misji wolontariatu, celów i zasad działania oraz nagradzania za działalność wolontariacką.
 2. Formy nagradzania:
 • wyrażenie uznania słownego,
 • nagradzanie pozytywnymi wpisami,
 • pochwała na forum szkoły, 
 • umieszczenie nazwiska w sprawozdaniu,
 • wręczanie listów pochwalnych i dyplomów,
 1. Działalność w Klubie.

Nagradzanie wolontariuszy ma walor motywujący, podkreślający uznanie dla działalności wolontariusza.

Kodeks etyczny wolontariusza

Być pewnym – Zastanów się, dlaczego chcesz pomagać innym ludziom.
Być przekonanym – Nie oferuj swej pomocy, jeżeli nie jesteś przekonany o wartości tego, co robisz.
Być lojalnym – Zgłaszaj sugestie, nie uderzaj w innych.
Przestrzegać zasad – Nie krytykuj rzeczy, których nie rozumiesz. Może okazać się, że mają swoje uzasadnienie.
Mówić otwarcie – Pytaj o rzeczy, których nie rozumiesz.
Chętnie uczyć się – Rozszerzaj swoją wiedzę.
Stale się rozwijać – Staraj się wiedzieć jak najwięcej o Twojej organizacji i pracy.
Nie sprzeciwiać się kontroli nad sobą – Będziesz pracował lepiej i zwiększą satysfakcją, wykonując to, czego od Ciebie się oczekuje.
Być osobą, na której można polegać – Praca jest zobowiązaniem. Wykonuj to, co zgodziłeś się zrobić. Nie składaj obietnic, których nie jesteś w stanie spełnić.
Działać w zespole – Znajdź dla siebie miejsce w grupie. Samotnik działający na własną rękę jest mało skuteczny.

 


ZADANIA

ODPOWIEDZIALNI

WRZESIEŃ

 1. Akcja rekrutacyjna w szkole. Promocja SKW – przygotowanie plakatu informacyjnego dotyczącego wolontariatu.

K. Bikowski, M. Markowski,

 1. Opracowanie regulaminu i planu działań Klubu.

K. Bikowski, M. Markowski,

 1. Udział w "Zakręconej Akcji", polegającej na zbiórce plastikowych nakrętek, by wspierać łomżyńskie hospicjum.

opiekunowie SU i MSU
K. Bikowski, M. Markowski,
wychowawcy klas

PAŹDZIERNIK

1.      Akcja „Żonkilowe Pola Nadziei”

Dyrekcja, E. Sawicka,
K. Bikowski, M. Markowski,

2.      Zorganizowanie akcji charytatywnej na rzecz schroniska dla zwierząt z Łomży (zbiórka, ręczników, kocy itp.) oraz zbiórka kasztanów i żołędzi na dokarmianie w okresie zimy zwierząt leśnych.

SU i MSU,

K. Bikowski, M. Markowski,
wychowawcy klas

3.      Udział w „Zakręconej Akcji”.

opiekunowie SU i MSU
K. Bikowski, M. Markowski,
wychowawcy klas

4.      Porządkowanie opuszczonych grobów na cmentarzu i zapalenie zniczy.

K. Bikowski, M. Markowski,

LISTOPAD

 1. Udział w "Zakręconej Akcji".

K. Bikowski, M. Markowski,

 1. Przygotowania do Ogólnopolskiej Akcji „Góra Grosza 2018”.

K. Bikowski, M. Markowski,

GRUDZIEŃ

 1. Udział w "Zakręconej Akcji".

opiekunowie SU i MSU
K. Bikowski, M. Markowski,

wychowawcy klas

 1. Udział w akcji "Góra Grosza"

K. Bikowski, M. Markowski,
we współpracy z SU i MSU
wychowawcy klas

 1. Udział w  akcji „Szlachetna paczka”

K. Łebkowska, we współpracy z SU
 i MSU, wychowawcy klas

 1. II Mikołajkowe Ozdoby Świąteczne

M. Raciborska,

K. Bikowski, M. Markowski

 1. Choinkowe Kwesta Jarmark Bożonarodzeniowy – pomoc dzieciom z chorobą nowotworową.

Dyrekcja, E. Sawicka,

STYCZEŃ

 1. Udział w "Zakręconej Akcji"

 

opiekunowie SU i MSU
K. Bikowski, M. Markowski,
wychowawcy klas

LUTY

 1. Udział w "Zakręconej Akcji"

 

opiekunowie SU i MSU
K. Bikowski, M. Markowski,
Wychowawcy klas

MARZEC

 1. Udział w "Zakręconej Akcji"

 

opiekunowie SU i MSU
K. Bikowski, M. Markowski,
Wychowawcy klas

KWIECIEŃ

 1. Kwesta Jarmark Wielkanocny – pomoc dzieciom z chorobą nowotworową.

Dyrekcja, E. Sawicka,
K. Bikowski, M. M. Markowski,

MAJ

 1. Finał akcji ,,Żonkilowe Pola Nadziei”

Dyrekcja, E. Sawicka,
K. Bikowski, M. Markowski,

CZERWIEC

Podsumowanie efektów całorocznej działalności - sprawozdanie

K. Bikowski, M. Markowski,

Ewaluacja

Przykładowe sposoby:
- sprawozdanie z pracy wolontariatu,
- rejestr akcji charytatywnych,
- potwierdzenia wpłat na konta fundacji,
- zdjęcia z imprez; akcji charytatywnych,
- publikacje na stronie internetowej szkoły,
- artykuły w prasie lokalnej,
- podziękowania od osób i instytucji.

Główne cele pracy

Szkolnego Koła Caritas im. św. Wincentego a Paulo

Szkoły Podstawowej nr 7 w Łomży

 

 • pogłębianie znajomości nauki Chrystusa, głównie o miłosierdziu Bożym,
 • uwrażliwianie uczniów na różne obszary ludzkiej biedy: moralnej, duchowej
  i materialnej,
 • kształtowanie osobowości ucznia Jezusa na wzór Samarytanina,
 • troska o zdobywanie wiedzy religijnej i pogłębianie swojej przyjaźni z Jezusem poprzez regularne praktyki religijne,
 • współpraca z CARITAS Diecezji Łomżyńskiej, Parafialnym Zespołem Caritas, Centrum Rehabilitacji w Łomży i innymi organizacjami społecznymi,
 • rozeznawanie konkretnych potrzeb w najbliższym środowisku oraz organizowanie pomocy,
 • dbałość o głębsze pojmowanie powszechności Kościoła poprzez kontakty
  i współpracę z osobami i organizacjami zajmującymi się misjami zagranicznymi.

 

 

 

  Termin realizacji

 

  Zadania

 

  Wrzesień

·         Spotkanie organizacyjne; zapoznanie z planem działań SKC i Parafialnym Zespołem Carita.

·         Podsumowanie wakacyjnych warsztatów.

·         Udział opiekuna SKC w warsztatach szkoleniowo – formacyjnych.

·         Wspomnienie św. Wincentego a Paulo – patronalne święto wspólnoty SKC.

·         Udział w zbiórce żywności – KROMKA CHLEBA DLA SĄSIADA.

  Październik

 • Współpraca z Parafialnym Zespołem Caritas przy parafii pw. Miłosierdzia Bożego w Łomży - Zbiórka pieniędzy na rzecz potrzebujących.
 • Październik – miesiącem różańca świętego. Czynny udział  w nabożeństwie różańcowym.
 • Wyjście na cmentarz i porządkowanie zapomnianych grobów przed 1 listopada.
 • Opieka nad pomnikiem Sybiraka – miejsca Pamięci Ofiar Sybiru.

  Listopad

·         Przygotowanie do  Diecezjalnego Konkursu Wiedzy Religijnej ( etap szkolny).

·         DZIEŃ WOLONTARIUSZA udział w spotkaniu integracyjnym osób niepełnosprawnych  ze społecznością lokalną.

·         Modlitwa za zmarłych w katakumbach u O.O Kapucynów.

  Grudzień

·         WIGILIJNE DZIEŁO POMOCYDZIECIOM .

·         Udział w Bożonarodzeniowej Zbiórce Żywności pod hasłem POMAGAM.

·         Udział w akcji „Noworoczny Dar Serca”

  Styczeń

·         Dzień Babci i Dziadka: spotkanie opłatkowe z osobami  starszymi, przeżywających jesień życia przy parafii  pw. Miłosierdzia Bożego

  Luty

·         Udział w BALU CHARYTATYWNYM  SKC – mój dar serca dla chorych dzieci.

·         Uroczyste Obchody XXVI  Światowego Dnia Chorego – udział we Mszy św. i odwiedziny osób chorych.

·         Diecezjalny Konkurs Wiedzy Religijnej .

  Marzec

·         Akcja : Jałmużna Wielkopostna

·         WIELKANOCNA ZBIÓRKA ŻYWNOŚCI.

·         Dzień skupienia dla członków SKC połączony z nabożeństwem Drogi Krzyżowej.

  Kwiecień

·         Przygotowanie uroczystej Mszy św. z okazji Patronalnego Święta Caritas – Niedzieli Miłosierdzia.

·         Pogłębienie wiedzy na temat misji i posłannictwa Zgromadzenia zakonnego Sióstr Miłosierdzia  św. Wincentego a Paulo.

  Maj

·         Wakacyjna Zbiórka Żywności.

·         Pogłębianie kultu Matki Bożej  poprzez udział w nabożeństwie majowym.

  Czerwiec

·         Dzień Dziecka SKC.

·         Podsumowanie przeprowadzonych akcji, ocena i wnioski do dalszej pracy: wyróżnienie najbardziej aktywnych wolontariuszy SKC.

·         Wakacyjna akcja Caritas

 

                                                                                                            Małgorzata Górska

 

Podkategorie