Szkolne koła

Plan Szkolnego Koła Turystycznego

Cele

Podstawowym celem, wynikającym ze Statutu Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego jest „rozwijanie oświaty, kultury fizycznej, rekreacji oraz ochrony środowiska poprzez turystykę i krajoznawstwo“.[1]

Planowane w ramach szkolnego koła działania pozostają w ścisłym związku z obowiązującym w PTTK statutem i mają na celu przede wszystkim ogólny rozwój uczniów, ich umiejętności fizycznych i psychicznych poprzez aktywne poznawania regionu i kraju, w którym mieszkają.

            Szczegółowe cele skoncentrowane są na:

 • zachęceniu do aktywnego spędzania czasu,
 • zainteresowaniu uczniów wiedzą o przyrodzie, kulturze i historii Polski i regionu,
 • kształtowaniu właściwych postaw na szlakach, rozwijaniu zainteresowania przyrodą
  i aktywną jej ochroną,
 • rozwijaniu sprawności fizycznej poprzez udział w rajdach, wycieczkach jedno- i kilkudniowych, spływach kajakowych,
 • kształtowaniu umiejętności społecznych poprzez działania integrujące grupę, wzajemną pomoc w czasie wspólnych wyjść i poza nimi,
 • rozwijaniu umiejętności percepcyjnych (odbiór i przetwarzanie bodźców słuchowych, wzrokowych, węchowych i czuciowych), poznawczych (umiejętności koncentracji, uwagi, zachowania i odtwarzania śladów pamięciowych) oraz językowych (rozwijanie umiejętności budowania dłuższych wypowiedzi ustnych i pisemnych).

Zadania

Zadania realizowane przez Szkolne Koło Turytyczno-Krajoznawcze można podzielić na:

 1. Zadania wynikające z organizacji prawnej:
 • uzyskanie pozytywnej opinii Rady Pedagogicznej na utworzenie Szkolnego Koła Turystyczno-Krajoznawczego,
 • wybór zarządu koła,
 1. Zadania wynikające z działalności statutowej PTTK:
 • udział w zebraniach Szkolnego Koła Turystyczno-Krajoznawczego,
 • udział w różnorodnych formach aktywności fizycznej takich, jak: rajdy, wycieczki jedno- i kilkudniowe, organizowanych przez PTTK,
 • organizacja konkursów dla uczestników koła,
 • redagowanie i wydawanie dwumiesięcznika pt.: „Z daleka i z bliska“,
 • prezentowanie dorobku i osiągnięć koła na tablicy informacyjnej i stronie internetowej szkoły.

Formy aktywności

Podstawowe formy aktywności oferowane w ramach PTTK to:

 • rajdy historyczne, przyrodnicze i kulturoznawcze orgaznizowane w bliższej i dalszej okolicy (np. rajd „Poznajemy Kurpiowszczyznę“),
 • wycieczki jedno- i kilkudniowe,
 • spływy kajakowe,
 • konkursy plastyczne, fotograficzne i językowe związane z przyrodą, kulturą i historią naszego kraju,
 • quizy  związane z ogólną wiedzą na temat Polski i różnych regionów i kraju,
 • redagowanie i wydawanie gazetki opracowanej przez członków koła PTTK.

Uczestnicy Szkolnego Koła Turystyczno-Krajoznawczego wyposażeni zostaną                  w Książeczki Regionalnej Odznaki Turystyczno-Krajoznawczej „Ziemi Łomżyńskiej“, w której dokonywać będą wpisów z odbytych wycieczek i zapisywać odwiedzane miejsca. Potwierdzone pieczątką będą podstawą do przyznania punktów (zgodnie z wytycznymi zawartymi w wyżej wymienionej książeczce). Zdobywanie punktów umożliwia uzyskanie Odznaki Turystyczno-Krajoznawczej „Ziemi Łomżyńskiej“.

Odznaka Turystyczno Krajoznawcza – „Ziemi Łomżyńskiej“ uwarunkowana jest zdobyciem  (za potwierdzeniem) następującej liczby punktów:

 • na stopień popularny – 50 pkt.
 • na stopień brązowy – 100 pkt.
 • na stopień srebrny – 150 pkt.
 • na stopień złoty – 200 pkt.

Członkowie koła mogą też starać się o uzyskanie innych odznak regionalnych, jak Odznaka Turystyki Pieszej, Górska Odznaka Turystyczna PTTK czy Turysta Przyrodnik. Punkty można zbierać nie tylko w ramach rajdów i wycieczek organizowanych w ramach SKTK, ale również indywidualnie, w ramach wycieczek rodzinnych. Poznane miejsca uczestnicy będą mogli przedstawić i zareklamować w czasie spotkań koła.Działania podejmowane w ramach SKTK będą promowane na stronie internetowej szkoły, na której ukazywać się będą  aktualne informacje i zdjęcia z odbytych wycieczek, rajdów, uzyskanych odznak, nagrodzonych  prac w konkursach .

 

Szczegółowy harmonogram planowanych działań

L.P.

Działania

Cele i zadania

Termin

1.

Spotkanie założycielskie

-     zapoznanie z zasadami funkcjonowania Szkolnego Koła Turystyczno-Krajoznawczego, wybór Zarządu Koła PTTK,

-     zachęcenie uczniów do aktywnego spędzania czasu,

-     poinformowanie o terminach spotkań i wycieczek

 

13, 14 IX 2016

2.

Sprzątanie Świata

-     rozwijanie u dzieci zainteresowań ekologicznych,

-     sprzątanie terenu wokół szkoły z klasą IIg, możliwość uzyskania punktów do Odznaki Turysta – Przyrodnik

 

14 IX 2016

3.

„XXV Jubileuszowy Rajd Pieszy Poznajemy Kurpiowszczyznę“

-     poznanie rezerwatów Puszczy Kurpiowskiej i miejsc Pamięci Narodowej na trasie rajdu,

-     poznanie pięknych terenów Doliny Narwi i Pisy,

-     zbobywanie punktów na Regionalną Odznakę Ziemi Łomżyńskiej,

-     integraja uczestników rajdu

 

16 IX 2016

4.

Spotkanie uczestników Rajdu

-     wspólne oglądanie zdjęć,

-     analizowanie trasy rajdu z dziećmi,

-     utrwalenie wiadomości zdobytych podczas rajdu,

-     prezentacja pucharu i dyplomu za uczestnictwo w wędrówce

 

22 IX 2016

5.

Wycieczka do Kadzidła

-     poszerzanie wiedzy o kulturze kurpiowskiej poprzez zwiedzanie Zagrody Kurpiowskiej,

-     zajęcia plastyczne – wykonanie wycinanki kurpiowskiej,

-     integracja dzieci przy ognisku, pieczenie kiełbasek,

-     wspólne oglądanie zdjęć,

-     utrwalenie wiadomości zdobytych podczas wycieczki,

-     prezentacja wycinanek kurpiowskich na tablicy klasowej

 

7 X 2016

 

 

6.

 

Wycieczka do Zakopanego

 

-     poszerzanie wiedzy na temat kultury góralskiej,

-     zdobywanie wiedzy na temat fauny i flory Tatrzańskiego Parku Narodowego,

-     zwiedzanie Doliny Kościeliskiej z przewodnikiem,

-     zdobywanie punktów na Górską Odznakę Turystyczną

-     wspólne oglądanie zdjęć,

-     utrwalenie wiadomości zdobytych podczas wycieczki,

-     rozdanie książeczek GOT PTTK,

10 – 13 X2016

 

 

9.

Wydanie gazetki „Z daleka i z bliska“

-     podsumowanie dotychczasowych działań koła,

-     prezentacja zdjęć,

-     zapoznanie z planowanymi działaniami na nadchodzące dwa miesiące,

X, XII 2016

II, IV, VI 2017

7.

Spacer po Starym Cmentarzu w Łomży

-     zapoznanie z historią łomżyńskiego cmentarza,

-     odwiedzenie grobów osób  zasłużonych,

-     zapalenie zniczy na grobach

-     wykonywanie zdjęć przez dzieci,

listopad 2016

9.

Ogłoszenie konkursu fotograficzne-go Wspomnie-nia w obiektywie“

-     zdobycie wiedzy na temat odwiedzianych miejsc, obiektów

-     rozwijanie umiejętności fotograficznych dzieci,

-     kształtowanie zmysłu estetycznego,

listopad 2016

10.

Organizowanie wystawy

-     prezentacja prac konkursowych,

-     ogłoszenie wyników,

-     rozdanie nagród i dyplomów

listopad 2016

11.

Spacer po Dolinie Pamięci

-     zapoznanie z historią Doliny Pamięci,

-     zapalenie zniczy i złożenie kwiatów pod Pomnikami Pamięci,

-     rozwijnie postawy patriotycznej,

listopad 2016

12.

Wystawa

-       wspólne oglądanie zdjęć,

-                        utrwalenie wiadomości zdobytych podczas wycieczki do Doliny Pamięci,

listopad 2016

13.

Zwiedzanie wystawy w Muzeum Północno – Mazowieckim w Łomży

-       zapoznanie z wystawą poświęconą historii Łomży,

-       rozwijanie lokalnego patriotyzmu,

-       zbieranie punktów na Odznakę Ziemi Łomżyńskiej,

-       ogłoszenie konkursu wiedzy o Łomży,

grudzień 2016

14.

Konkurs wiedzy
o Łomży

-     test wiedzy o Łomży,

grudzien 2016

15.

Wystawa na zdjęć

-     wspólne oglądanie zdjęć z wyjścia do muzeum,

-     ogłoszenie wyników konkursu,

-     rozdanie nagród i dyplomów,

grudzień 2016

16.

Zorganizowa-nie akcjii

„Paczka dla Bohatera“

-     przedstawienie akcji Bożonarodzeniowa Paczka dla Bohatera VI,

-     wykonanie kart świątecznych dla weteranów II wojny światowej przez uczestników koła,

-     uwrażliwianie dzieci na potrzeby innych ludzi,

-     wykonanie ozdób świątecznych dla weteranów II wojny światowej przez uczestników koła,

 

II SEMESTR

grudzień 2016

 

17.

Spotkanie SKTK pt. „Znam swoją okolicę“

-     kształtowanie wiedzy na temat Ziemi Łomżyńskiej,

-     rozwijanie umiejętności plastycznych oraz orientacji na kartce papieru poprzez samodzielne stworzenie mapy Łomży i okolic,

-     podsumowanie dotychczasowych działań koła,

-     przedstawienie planu na II semestr,

styczeń 2017

18.

Ferie w szkole – spotkanie koła pt. „Znamy swoje korzenie“

-     organizacja czasu wolnego dzieci podczas ferii zimowych,

-     zapoznanie z najstarszą historią Łomży,

-     rozwijanie umiejętności manualnych i kulinarnych poprzez samodzielne wykonanie podpłomyków,

26 stycznia 2017

19.

Konkurs plastyczny pt. „Nasze ferie“

-     rozwijanie umiejętności plastycznych uczniów,

14 lutego 2017

19.

Spotkanie SKTK pt.“Łomża – mój dom“

-     rozstrzygnięcie konkursu plastycznego „Nasze ferie“,

poszerzanie wiedzy na temat Ziemi Łomżyńskiej,

22 lutego 2017

20.

Spotkanie SKTK pt. „Poznajemy okolicę – Łomżyński Park Krajobrazowy Doliny Narwi“

-       rozszerzanie wiedzy na temat okolicy Łomży,

-     kształtowanie wiedzy na temat fauny i flory Parku Krajobrazowego Doliny Narwi,

-     zachęcenie do podejmowania aktywnych działań na rzecz ochrony przyrody,

08 marca 2017

21.

Spotkanie SKTK pt. „II paczka dla Bohatera – edycja wielkanocna“

-   przedstawienie akcji II wielkanocna Paczka dla Bohatera,

-   wykonanie kart świątecznych dla weteranów II wojny światowej przez uczestników koła,

-   uwrażliwianie dzieci na potrzeby innych ludzi,

-   wykonanie ozdób świątecznych dla weteranów II wojny światowej przez uczestników koła,

22 marca 2017

22.

Wyjście do Muzeum Północno-Mazowieckiego w Łomży na wystawę pt. „Szacunek dla tradycji“

-   poszerzanie wiedzy o kulturze kurpiowskiej poprzez zwiedzanie wystawy sztuki Kurpiowskiej,

-   zajęcia plastyczne – wykonanie wycinanki kurpiowskiej,

-   prezentacja wycinanek kurpiowskich na tablicy klasowej,

25 marca 2017

23.

Spotkanie SKTK pt. „Tradycje wielkanocne“

-  poszerzanie wiedzy uczniów na temat zwyczajów, obyczajów wielkanocnych;

-  rozwijanie umiejętności manualnych poprzez samodzielne wykonanie „Byśków“,

05 kwietnia 2017

24.

Warsztaty plastyczno-fotograficzne w Parku Krajobrazowym Doliny Narwi

-  uwrażliwiwanie na piękno przyrody,

-  kształtowanie postaw proekologicznych,

-  rozwijanie umiejętności fotograficznych,

22 kwietnia 2017

25.

Spotkanie SKTK

-     poszerzanie wiedzy na temat historii Łomży,

-     zapozananie z najstarszymi zachowanymi zabytkami w Łomży,

26 kwietnia 2017

26.

Wyjście do łomżyńskiego archiwum

-     zapoznanie z podstawami funkcjonowania archiwum,

-     rozszerzanie umiejętności pozyskiwania wiedzy na temat historii miasta I regionu,

kwiecień 2017

27.

Spotkanie SKTK

-     quiz wiedzy o Łomży

10 maja 2017

28.

Rajd po Łomży

-     poszerzanie wiedzy na temat rodzinnego miasta,

-     rozwijanie zmysłu estetycznego poprzez samodzielne wykonanie zdjęć,

13 maja 2017

29.

Warsztaty plastyczne w Muzeum Przyrody w Drozdowie

-     rozszerzanie wiedzy na temat okolicy Łomży,

-     kształtowanie wiedzy na temat fauny i flory Parku Krajobrazowego Doliny Narwi,

-     rozwijanie umiejętności manualnych,

20 maja 2017

30.

Spotkanie SKTK

-  prezentacja wykonanych przez dzieci prac plastycznych oraz zdjęć z rajdu,

-  utrwalenie wiedzy na temat miejsc znaczących historycznie i przyrodniczo w Łomży i okolicy,

24 maja 2017

31.

Rajd historyczny: Gać – Stara Łomża

-  zapoznanie dzieci z historią Gaci oraz Grodziska w Starej Łomży,

-  integracja grupy podczas ogniska z kiełbaskami,

02 czerwca 2017

32.

Spotkanie SKTK

-  przypomnienie informacji zdobytych podczas rajdu historycznego,

-  prezentacja zdjęć,

07 czerwca 2017

33.

Spotkanie SKTK

-  podsumowanie pracy koła w roku szkolnym 2016/2017,

-  quizy i zabawy utrwalające zdobytą w ciągu roku wiedzę

21 czerwca 2017

 

Opiekun: Magdalena Białecka

 

 

PLAN PRACY SZKOLNEGO KOŁA PCK

Założenia ogólne

 • Promowanie działalności Polskiego Czerwonego Krzyża i honorowego krwiodawstwa.
 • Propagowanie międzynarodowego prawa humanitarnego.
 • Kształtowanie zachowań przejawiających się wrażliwością na los drugiego człowieka

  i chęcią niesienia mu pomocy.

 • Promocja zdrowego stylu życia.
 • Profilaktyka uzależnień.
 • Kształcenie umiejętności udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej.

 

GŁÓWNE ZAŁOŻENIA

ZADANIA

Propagowanie idei

humanitaryzmu i działań PCK

1.Nabór chętnych do Szkolnego Koła PCK – uczniowie klas VIe
2. Wybór zarządu Szkolnego Koła PCK.
3. Przyjęcie planu pracy koła w nowym roku szkolnym 2016/2017.
4. Przydział zadań członkom koła.
5. Zapoznanie z historią powstania PCK
i jego podstawowymi zasadami.

Profilaktyka uzależnień

1. Włączenie się do szkolnego konkursu promującego życie bez nałogów.

Kształtowanie właściwych postaw i przyzwyczajeń

higieniczno-zdrowotnych

1.Redagowanie gazetki ściennej promującej zdrowy styl życia – PIRAMIDA ZDROWIA.

2.Zorganizowanie akcji „Dzień owocowo - warzywny – czyli zdrowe odżywianie” - przyrządzanie sałatek, soków owocowo-warzywnych.

Pomoc potrzebującym

 

 

 

 

1. Udział w akcjach pomocy organizowanych przez PCK np. Czerwonokrzyska Gwiazdka, zbiórka plastikowych nakrętek, zbieramy przybory szkolne w supermarketach Stokrotka

2. Wykonanie stroików/ kartek dla osób samotnych i chorych na święta Bożego Narodzenia i Wielkanocy.

3. Akcja dokarmiania zwierząt.

4. Udział w akcjach   charytatywnych.

Upowszechnianie

wiedzy i umiejętności

z zakresu pierwszej

pomocy

przedmedycznej

1. Współpraca z pielęgniarką szkolną.

2. Pogadanki na temat udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej (zatrucia pokarmowe, złamania, zwichnięcia, krwawienia, oparzenia, odmrożenia).

 

Opiekun: Elżbieta Kozłowska

PLAN PRACY SZKOLNEGO KLUBU WOLONTARIATU

Cele i założenia

 1. Zaangażowanie uczniów do świadomej, dobrowolnej i nieodpłatnej pomocy innym.
 2. Rozwijanie wśród uczniów postaw otwartości i wrażliwości na potrzeby szkolnego
  i lokalnego środowiska.
 3. Zapoznawanie z ideą wolontariatu.
 4. Promocja idei wolontariatu.
 5. Przygotowywanie dzieci do podejmowania pracy wolontariusza.
 6. Umożliwianie uczniom podejmowania działań na rzecz potrzebujących pomocy.
 7. Wspieranie ciekawych inicjatyw uczniowskich, działań edukacyjnych.
 8. Pomoc szkolnym rówieśnikom w trudnych sytuacjach.
 9. Rozwijanie pasji i zainteresowań dzieci.
 10. Nauka samorządności.
 11. Wypracowanie systemu włączania dzieci do działań o charakterze wolontarystycznym
  i wykorzystanie ich umiejętności i zapału w pracach na rzecz szkoły i środowiska szkolnego
  i lokalnego.
 12. Prowadzenie cyklicznych spotkań wolontariuszy.

 

ZADANIA

WRZESIEŃ

Zgłoszenie szkoły do konkursu ,,Szkolny Klub Wolontariatu”.

Powołanie Klubu „Szkolny Klub Wolontariatu” zrzeszającego uczniów SP 7.

Akcja rekrutacyjna w szkole. Promocja SKW – przygotowanie plakatu informacyjnego dotyczącego wolontariatu.

Opracowanie regulaminu i planu działań Klubu.

Udział w "Zakręconej Akcji", polegającej na zbiórce plastikowych nakrętek, by wspierać łomżyńskie hospicjum.

Akcja ekologiczna Sprzątanie świata.

Akcja „Żonkilowe Pola Nadziei”

Przygotowanie scenariusza zajęć na temat wolontariatu przez opiekunów klubu. Poprowadzenie wg scenariusza lekcji wychowawczych o wolontariacie.

Zorganizowanie akcji charytatywnej na rzecz schroniska dla zwierząt z Łomży (zbiórka, ręczników, kocy itp.) oraz zbiórka kasztanów i żołędzi na dokarmianie w okresie zimy zwierząt leśnych.

Udział w akcji charytatywnej ,, Bieg dla Adama”

Udział w „Zakręconej Akcji”.

Porządkowanie opuszczonych grobów na cmentarzu i zapalenie zniczy.

Wizyty w Przedszkolu nr 5 w ramach akcji "Cała Polska czyta dzieciom".

LISTOPAD

Udział w "Zakręconej Akcji".

Udział w  akcji "Góra Grosza"

Przeprowadzenie pogadanek w klasach na temat ubóstwa, empatii, postaw altruistycznych zwracając uwagę na rolę wolontariatu i chęć pomagania.

Przeprowadzenie akcji samopomocy na rzecz uczniów w szkole w formie zaproponowanej przez członków Klubu.

Obchody DNIA WOLONTARIUSZA

Przygotowanie i przeprowadzenie szkolnego konkursu plastycznego nt. „Pomocna dłoń”.

Udział w "Zakręconej Akcji".

Ogólnopolska akcja ,,Czerwonokrzyska Gwiazdka” - zbiórka żywności w szkole dla rodzin potrzebujących. 

Zbiórka żywności i pieniędzy w markecie Stokrotka dla rodzin potrzebujących

Udział w akcji "Góra Grosza"

Pomagamy ptakom przetrwać zimę – wykonanie karmnika dla ptaków

Udział w  akcji „Szlachetna paczka”

Kwesta Jarmark Bożonarodzeniowy – pomoc dzieciom z chorobą nowotworową.

Przeprowadzenie pogadanek w klasach na temat ubóstwa, empatii, postaw altruistycznych zwracając uwagę na rolę wolontariatu i chęć pomagania.

STYCZEŃ

Udział w "Zakręconej Akcji"

LUTY

Udział w "Zakręconej Akcji"

MARZEC

Zorganizowanie ogólnoszkolnego konkursu
„Pomaganie jest fajne!”  - opowiadanie lub wiersz

Przeprowadzenie szkolnej ankiety uczniowskiej na temat: „Czy warto pomagać”? Jak oceniasz Szkolny Klub Wolontariatu, czym powinien się jeszcze zajmować i komu pomagać?

KWIECIEŃ

Kwesta Jarmark Wielkanocny – pomoc dzieciom z chorobą nowotworową.

MAJ

Finał akcji ,,Żonkilowe Pola Nadziei”

CZERWIEC

Podsumowanie efektów całorocznej działalności - sprawozdanie


Opiekunowie: Karol Bikowski, Mariusz Markowski

Główne cele pracy Szkolnego Koła Caritas im. św. Wincentego a Paulo Szkoły Podstawowej nr 7 w Łomży

 • pogłębianie znajomości nauki Chrystusa, głównie o miłosierdziu Bożym,
 • uwrażliwianie uczniów na różne obszary ludzkiej biedy: moralnej, duchowej i materialnej,
 • kształtowanie osobowości ucznia Jezusa na wzór Samarytanina,
 • troska o zdobywanie wiedzy religijnej i pogłębianie swojej przyjaźni z Jezusem poprzez regularne praktyki religijne,
 • współpraca z CARITAS Diecezji Łomżyńskiej, Parafialnym Zespołem Caritas, Centrum Rehabilitacji w Łomży i innymi organizacjami społecznymi,
 • rozeznawanie konkretnych potrzeb w najbliższym środowisku oraz organizowanie pomocy,
 • dbałość o głębsze pojmowanie powszechności Kościoła poprzez kontakty i współpracę z osobami i organizacjami zajmującymi się misjami zagranicznymi.
Termin realizacji                                               Zadania                                                     
Wrzesień
 • Spotkanie organizacyjne: zaznajomienie z programem SKC, podsumowanie wakacyjnych warsztatów „Ptaki 2015”.
 • Udział w VIII Pieszej Diecezjalnej Pielgrzymce SKC do Sanktuarium Maryjnego w Płonce Kościelnej.
 • Wspomnienie św. Wincentego a Paulo - patronalne święto wspólnoty SKC SP nr 7.
 • Współpraca ze środowiskiem osób niepełnosprawnych - rozwijanie talentów recytatorskich.
 • Udział opiekunów w Diecezjalnym spotkaniu formacyjnym
Październik
 • Współpraca z Parafialnym Zespołem Caritas przy parafii pw. Miłosierdzia Bożego w Łomży. Zbiórka pieniędzy na rzecz potrzebujących.
 • Katecheza : Niepełnosprawni i potrzebujący są wokół nas.
 • Czynne uczestnictwo w nabożeństwach październikowych.
 • Udział w Diecezjalnym Konkursie Wiedzy  Religijnej ,,Święta Rita- Róża w Ogrodzie Jezusa’’ (konkurs muzyczny - etap szkolny)
Listopad
 • „Zgadnij kim jestem” – udział w IV spotkaniu integracyjnym osób niepełnosprawnych ze społecznością lokalną.
 • Przygotowanie do Diecezjalnego Konkursu Wiedzy Religijnej - „Święta Rita- Róża w Ogrodzie Jezusa”.
 • Historia kościoła lokalnego – z wizytą w katakumbach (spotkanie z ojcami kapucynami).
 • Przygotowanie SKC do dnia  św. Mikołaja.
Grudzień
 • WIGILIJNE DZIEŁO POMOCY DZIECIOM .
 • Spotkanie Opłatkowe.
 • Współpraca z Parafialnym Zespołem CARITAS. Udział w Bożonarodzeniowej Zbiórce Żywności pod hasłem
 • Udział w akcji „Noworoczny dar serca”
Styczeń
 • Dzień Babci i Dziadka: spotkanie dla osób starszych, przeżywających jesień życia.
 • Udział w VIII balu charytatywnym: zbiórka przyborów szkolnych dla dzieci przebywających w szpitalach.
 • Tradycje Świąt Bożego Narodzenia. Wyjście do klasztoru oo. kapucynów – podziwiamy  ruchomą szopkę
Luty
 • Uroczyste Obchody Światowego Dnia Chorego – udział we Mszy św. i odwiedziny osób chorych.
 • Spotkanie formacyjno – informacyjne dla opiekunów SKC.
 • Katecheza: Sługa miłosierdzia – wzorce ewangeliczne.
 • Diecezjalny etap Konkursu Wiedzy Religijnej – „Święta Rita- Róża w Ogrodzie Jezusa”.
Marzec
 • Uczestnictwo w akcji : Jałmużna Wielkopostna.
 • WIELKANOCNA ZBIÓRKA ŻYWNOŚCI.
 • Dzień skupienia dla członków SKC, połączony z drogą krzyżową.
 • Wielkanocne spotkanie SKC z osobami ubogimi lub niepełnosprawnymi.
Kwiecień
 • Uroczysta Msza św. z okazji Patronalnego Święta Caritas.
 • Kształtowanie wrażliwości misyjnej poprzez projekcje filmów o tematyce społecznej, np. „Dzieci Afryki”.
 • Pogłębienie wiedzy na temat funkcjonowania i zadań Diecezjalnego Ośrodka CARITAS – spotkanie z pracownikami Centrum Rehabilitacji pw. św. Rocha w Łomży.
 • Co to znaczy być świętym? Rocznica kanonizacji Jana Pawła II.
Maj
 • Integracja: wspólna majówka dla członków SKC.
 • Kim jesteś MAMO? Dzień Matki.
 • Przygotowania do wakacyjnych warsztatów SKC.
 • W maju oddajemy cześć Maryi Królowej Polski – nawiedzenie groty Matki Bożej przy klasztorze ss.  Benedyktynek. Udział w nabożeństwie majowym
Czerwiec 
 • Dzień Dziecka
 • Spotkanie z poezją ,,Miłość spotkała Miłość”
 • Zbiórka używanych podręczników dla ubogich uczniów.
 • Zabawa pożegnalna : wyróżnienie najbardziej aktywnych wolontariuszy SKC.

 Opiekunowie: Iwona Sienicka

Podkategorie