Mały Samorząd kl. I-III

 Mały Samorząd Uczniowski w roku szkolnym 2016/2017 planuje podejmować działania mające na celu:

  •  Zapoznanie ze statutem szkoły, wynikającymi z niego prawami i obowiązkami ucznia oraz z Wewnątrzszkolnymi Zasadami Oceniania;
  •  Przestrzeganie zasad kulturalnego zachowania w salach lekcyjnych, na korytarzach, na terenie szkoły i poza nią;
  •  Dbałość o higienę osobistą, estetykę ubioru, właściwą organizację czasu wolnego;
  •  Dbałość o estetykę i ład w salach lekcyjnych, toaletach oraz na korytarzach szkolnych;
  •  Udział w uroczystościach obchodów rocznic, świąt państwowych i lokalnych: